LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення процесів формування деталей жіночого одягу із пальтових тканин

одягу.

 • Вперше для пальтових тканин та пакетів визначений вплив температури на показники жорсткості щодо згинання (при Т=70110 С жорсткість тканин зменшується в 2,0-3,3 рази, пакетів – в 1,5-2,7 рази). Ці дані дають підставу вважати, що необхідний технологічний ефект на обладнанні ВТО може бути досягнутий при зменшенні силового навантаження і без суттєвих змін структурних характеристик (шорсткості та тактильних характеристик).

 • Вперше на установці "Kawabata KES" визначені комплексні характеристики пальтових тканин та прокладкових матеріалів. Виявлений вплив процесів дублювання пальтових тканин на процес стиснення, зсуву та коефіцієнти тертя. Встановлено, що показники механічних властивостей текстильних матеріалів, в тому числі тактильних відчуттів (THV=5,64ч6,25 для тканин, THV=4,56,2 для пакетів), об'єктивно характеризують доцільність використання визначених пальтових тканин, клейових матеріалів і пакетів на їх основі.

 • Здійснені комплексні дослідження впливу багаторазового хімічного чищення на експлуатаційні характеристики пакетів пальтових тканин, дубльованих різними клейовими прокладковими матеріалами. Вперше здійснена оцінка впливу хімічного чищення на показники механічних властивостей тканин і пакетів на комплексній установці „Kawabata KES", які підтвердили придатність пальтових матеріалів для виготовлення пальто і перевагу за цими показниками пакетів дубльованих клейовими матеріалами з покриттям „подвійна точка" (THV=5,48 для вовняних тканин, THV=4,865,38 для пакетів на основі пастової точки, THV=4,835,47 – „подвійна точка").

 • Запропоновані обґрунтовані наукові принципи цілеспрямованого створення пакетів матеріалів з заздалегідь заданими пружними властивостями дають можливість на стадії проектування визначити спосіб одержання пакетів матеріалів, які будуть гарантувати необхідну формостійкість окремих деталей виробів із пальтових тканин і одягу в цілому, в т.ч. з урахуванням хімічного чищення.  За темою дисертації опубліковані наступні роботи


 • Лебідь О.С., Березненко С.М. Вплив фізико-механічних характеристик клейових прокладкових матеріалів на формостійкість пакетів одягу з пальтових тканин // Вісник КНУТД. – 2005. – №4. – С.76-81.

 • Лебідь О.С., Березненко С.М., Кострицький В.В. Оцінка впливу процесів хімчищення на в'язкопружні властивості пальтових тканин та пакетів на їх основі // Вісник ХНУ. – 2006. – № 3. – С.186-189.

 • Лебідь О.С., Березненко С.М. Підвищення ефективності процесів волого-теплової обробки швейних виробів // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2006. – №10 (104). – С.133-137.

 • Лебедь О.С., Березненко С.Н., Гришко А.А. Определение жесткости при изгибе пальтовых материалов и пакетов // Метрологическое обеспечение, стандартизации и сертификация в сфере услуг: Международный сборник научных трудов. – 2006. – С.130-132.

 • Ljebied O.S., Bereznenko S.N., Pawlowa M. Bandania wlasciwosci fizykomechanicznych tkanin plaszczowych i pakietow na ich bazie // Ksztaltowanie jakosci odziezy i obuwia. Radom (Poland). – Tom IX, 2004. – S.109-113.

 • Пат. 12052 UА, МПК, G 01 N 33/36. Пристрій для вимірювання жорсткості матеріалів: Пат. 12052 UА, МПК, G 01 N 33/36. Лебідь О.С., Арабулі А. Т., Березненко М. П., Березненко С. М., Гришко А. А., Бєлєнікін В. В. – № 200507438; Заявл. 26.07.2005; Опубл. 16.01.2006, Бюл. №1. – 4 с.

 • Лебідь О.С., Березненко С.М., Бєлєнікін В.В., Гришко А.А. Нові підходи визначення жорсткості текстильних матеріалів та пакетів // Тези доповідей ІІІ Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів КНУТД, 19-21 квітня 2004 р. – Київ, 2004. – Т. 1. – С.14.

 • Лебідь О.С., Березненко С.М. Дослідження впливу параметрів дублювання на показники міцності клейових з'єднань пальтових тканин // Проблемы легкой и текстильной промышленности. – 2004. – № 2 (9). – С. 13-15.

 • Лебідь О.С., Березненко С.М. Оцінка залежності динамічного модуля пружності від поверхневої густини прокладкових клейових матеріалів фірми „Camela" та пакетів на їх основі // Тези доповідей ІV Всеукраїнської ювілейної наукової конференції молодих вчених та студентів, присвяченої 75-річчю КНУТД, 17-19 травня 2005 р. – Київ, 2005. – Т. 1. – С. 5.

 • Лебідь О.С., Поліщук С.М., Березненко С.М. Визначення в'язкопружних властивостей пальтових тканин та пакетів на їхоснові // Тези доповідей ІV Всеукраїнської ювілейної наукової конференції молодих вчених та студентів, присвяченої 75-річчю КНУТД, 17-19 травня 2005 р. – Київ, 2005. – Т. 1. – С. 6-7.

 • Лебідь О.С., Кравченко В. В. Особливості процесів формоутворення і формозакріплення пакетів із пальтових тканин // Тези доповідей V Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів КНУТД, 26-28 квітня 2005 р.– Київ, 2006. – Т. 1. – С.19.

 • Лебідь О.С., Березненко С.М. Механічні властивості пальтових матеріалів та пакетів на їх основі // Збірник наукових праць ювілейної міжнародної конференції „Інноваційні технології – майбутнє України". Київ, 3-9 жовтня 2005 р. – 2005. – Т. 1, №5 (спеціальний випуск). – С.46-48.

 • Lebid O.S., Kus Z., Bereznenko S. M. Evaluation of mechanical properties of coat fabrics in garment manufacturing // 6th International Conference – TEXSCI 2007. Liberec (Czech Republic). – 2007. – Р. 247-248.  АНОТАЦІЯ


  Лебідь О.С. Удосконалення процесів формування деталей жіночого одягу із пальтових тканин. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.19 – технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів – Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, 2007.

  Захищається рукопис, що містить результати теоретичних і експериментальних досліджень процесів дублювання та розпрасування швів деталей одягу із сучасних пальтових тканин з метою їх використання в технологічних процесах виготовлення швейних виробів.

  Дисертація присвячена розробці графоаналітичних методів та математичних моделей технологічних процесів дублювання для забезпечення формостійкості деталей одягу з використанням структурних та механічних характеристик пальтових тканин та пакетів на їх основі. На основі отриманих в'язкопружних характеристик пальтових тканин проведені комплексні дослідження процесів розпрасування швів та визначені раціональні параметри в умовах динамічного навантаження. Отримані моделі дозволяють прогнозувати рівень якості клейового з'єднання та визначати раціональні параметри дублювання пальтових тканин у залежності від виду дублюючого обладнання, режимів дублювання, структурних особливостей тканин верха і прокладкових матеріалів. Завдяки виявленим особливостям формування полів пружності обґрунтовано можливість використання різних схем взаєморозміщення осей пружної симетрії моношарів в пакеті для дублювання окремих ділянок пальто. Досліджено вплив процесів


 •