LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення процесу додрукарської підготовки видань на підставі побудови і дослідження його моделей

Національний університет "Львівська політехніка"
Калиній Ірина ВасилівнаУДК 655.59+881.3
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ДОДРУКАРСЬКОЇ

ПІДГОТОВКИ ВИДАНЬ НА ПІДСТАВІ ПОБУДОВИ

І ДОСЛІДЖЕННЯ ЙОГО МОДЕЛЕЙ
01.05.02 – математичне моделювання

та обчислювальні методи

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Львів – 2005

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Українській академії друкарства

Міністерства освіти і науки України


Науковий керівник доктор технічних наук, професор

Сеньківський Всеволод Миколайович,

Українська академія друкарства,

завідувач кафедри прикладної математики

та комп'ютерних інфомаційних систем

Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор

Матвійчук Ярослав Миколайович,

Національний університет "Львівська політехніка",

професор кафедри "Теоретична радіотехніка

та радіовимірювання"

кандидат технічних наук, доцент

Ковальський Богдан Михайлович,

Українська академія друкарства,

завідувач кафедри "Технологія додрукарських про-

цесів"

Провідна установа Національний технічний університет України

"Київський політехнічний інститут"

Міністерства освіти і науки України,

Видавничо-поліграфічний інститут


Захист відбудеться " 30 " червня 2005 р. о 1500 годині

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.05 у Національному університеті "Львівська політехніка" (79013, м. Львів, вул. С.Бандери, 12).


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного університету "Львівська політехніка" (79013, м. Львів, вул. Професорська, 1).


Автореферат розісланий "26" травня 2005 р.


Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,

доктор технічних наук, професор Федасюк Д.В.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Додрукарська підготовка видань в сучасних технологіях випуску книжкової продукції в основному повністю комп'ютеризована і здійснюється за рахунок використання іноземних програмних пакетів – основи сучасних комп'ютерних видавничих систем різного спрямування та призначення. Оцінка ситуації, що склалася в книговидавничій сфері, свідчить про те, що глобальна комп'ютеризація в цій галузі не принесла очікуваних результатів. Продовжується спад обсягів друкованої продукції, випуск книг не відповідає потребам суспільства. Не забезпечується належна якість видань. Оскільки за браком коштів власні фундаментальні розробки в цьому напрямі не ведуться, наукові дослідження вказаної проблематики доцільно спрямувати на удосконалення процесу додрукарської підготовки книжкових видань взагалі та його складових зокрема.

Відсутність систематизованого досвіду використання комп'ютерних видавничих систем, всесторонньої класифікації та аналізу можливостей найбільш вживаних програмних пакетів уповільнює процес вироблення рекомендацій до сфери їх застосування з огляду на види та складність продукції, наявність технічних засобів, технологію виготовлення, кваліфікацію персоналу. Сучасні комп'ютерні технології потребують нових підходів до оцінки складності видань. Традиційні способи визначення груп складності, запропоновані ще в часи ручного складання, в сучасних умовах не можуть використовуватися і не мають сенсу. Поняття "складність видання" стосується, в першу чергу, потужностей і можливостей програмного пакету, засобами якого здійснюється опрацювання його складових елементів, та часу їх введення в комп'ютер, тобто тривалості клавіатурного процесу підготування вихідних даних. Окремого розгляду та дослідження потребують задачі структурної ідентифікації книжкових видань, вибору оптимальних моделей взаємозв'язків і взаємодії між вимогами, які стосуються правил верстання сторінок складних книжкових видань. Неповністю розв'язані задачі передавання текстової та графічної інформації каналами зв'язку, що містять перешкоди, актуальні для скорочення загального часу отримання друкованої продукції .

Отже, удосконалення складових процесу додрукарської підготовки книжкових видань з використанням комп'ютерних видавничих технологій на підставі побудови та дослідження відповідних моделей є важливою та актуальною задачею сучасного книговидання.

В одержаних результатах зацікавлені видавництва, які можуть в такий спосіб скоротити час та зменшити витрати на додрукарську підготовку книжкових видань, покращити їх якість.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота пов'язана з науковим напрямом держбюджетної тематики кафедри прикладної математики та комп'ютерних інформаційних систем Української академії друкарства, орієнтованої на розроблення моделей та алгоритмів комп'ютерного опрацювання текстової і графічної інформації; виконанням договору №01-03 "Удосконалення технологічних процесів додрукарського комп'ютерного підготування книжкових видань" з ВАТ "Український науково-дослідний інститут поліграфічної промисловості імені Тараса Шевченка"; відповідає "Державній програмі розвитку національного книговидання і преси".

Особистий внесок здобувача: розроблення методу вагових коефіцієнтів пріоритетності виконання вимог до верстання сторінок книжкових видань; удосконалення математичної моделі та алгоритму автоматичного верстання сторінок.

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є удосконалення процесу додрукарської підготовки книжкових видань на підставі побудови і дослідження моделей його інформаційної, технологічної та алгоритмічної складових, направлене на покращення якості друкованої продукції.

Для досягнення мети розв'язано такі задачі:

- дослідження та класифікація програмних засобів опрацювання текстових, графічних та ілюстраційних даних з врахуванням таких критеріїв: призначення, функціональні можливості, способи використання, складність завдань, орієнтація на види поліграфічної продукції;

- розроблення стратифікованого описання структури складних книжкових видань та подання їх компонент формалізованими моделями для обгрунтування суті процедур комп'ютерного опрацювання;

- обгрунтування моделі процесу оцінювання складності книжкових видань, підготовка яких здійснюється в середовищі комп'ютерних видавничих технологій;

- оптимізація процесу попереднього аналізу графів взаємозв'язків між вимогами, які стосуються правил верстання сторінок складних книжкових видань;

- удосконалення математичної моделі процесу автоматичного верстання сторінок книжкових видань.

Об'єкт дослідження - процес додрукарської