LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення процесу додрукарської підготовки видань на підставі побудови і дослідження його моделей

підготовки видань в середовищі комп'ютерних видавничих систем.

Предмет дослідження – моделі інформаційної, технологічної та алгоритмічної складових процесу комп'ютерного опрацювання складних книжкових видань.

Методи дослідження. В дисертаційній роботі використано наукові положення, методи та способи: системного аналізу і теорії багаторівневих ієрархічних систем – для встановлення напряму тасуті структурної ідентифікації текстової інформації; теорії інформаційних процесів – для аналітичних досліджень визначення кількості інформації, яку містить складне видання, та процесів її передавання каналами зв'язку з перешкодами; теорії графів – для моделювання графічних залежностей між вихідними вимогами, що стосуються правил верстання сторінок складних книжкових видань, аналізу взаємодії та оптимізації взаємозв'язків між ними; аналітичного та імітаційного моделювання – для задання та удосконалення математичних моделей і алгоритмів автоматичного верстання сторінок складних книжкових видань в середовищі комп'ютерних видавничих технологій.

Наукова новизна одержаних результатів. У процесі досліджень отримано такі нові результати:

- розвинуто та удосконалено інформаційну ієрархічну модель структури складного видання та формалізовані моделі його компонент за рахунок врахування нових елементів книжкового видання, що дозволяє обгрунтувати перелік та суть процедур їх комп'ютерного опрацювання;

- розроблено модель процесу оцінювання складності видань, підготовка яких здійснюється в середовищі комп'ютерних технологій, із врахуванням кількості груп елементів складності, числа повторень і коефіцієнта складності кодування елемента у виділеній групі, застосування якої забезпечує розрахунок критерію складності та вибір адекватної видавничої системи;

- здійснено моделювання та оптимізацію процесу автоматичного верстання сторінок складних книжкових видань з використанням орієнтованих графів і розробленого методу вагових коефіцієнтів пріоритетності виконання вимог до порядку сукупного заверстування на сторінці різних елементів складності, що забезпечує покращення якості друкованої продукції;

- удосконалено математичну модель та алгоритм комп'ютерного верстання сторінок на основі задання характеристик блочних структур текстової інформації та двосторонньої зони форматування для скорочення часу діалогу користувача з комп'ютерною видавничою системою;

Практична цінність одержаних результатів:

  • розроблена модель процесу оцінювання складності книжкових видань, які можуть містити математичні і хімічні формули, таблиці, рисунки та інші елементи, забезпечує розрахунок критерію складності видання та обгрунтований вибір оптимальної за функціональними можливостями комп'ютерної видавничої системи для якісної додрукарської підготовки видання;

  • метод введення та використання вагових коефіцієнтів, які ідентифікують пріоритетність виконання вимог до порядку верстання сторінок, оптимізує алгоритм автоматизованого верстання складних видань за рахунок скорочення у 2 рази кількості зв'язків між вимогами;

- результати дисертаційної роботи впроваджено у видавництві "Джура" м.Тернопіль, в редакції газети "Підручники і посібники" м.Тернопіль, в навчальному процесі Української академії друкарства, що підтверджено відповідними актами та довідками.

Особистий внесок здобувача. Всі основні положення дисертації, винесені на захист, розроблені автором самостійно. У друкованих працях, написаних у співавторстві, здобувачеві належать: [4] – принципи та механізм поділу на модулі програмного забезпечення КВС; [5] – аналіз та систематизація засобів комп'ютерного опрацювання текстової та графічної інформації; [6] – узагальнені характеристики параметрів комп'ютерного формування тексту; [7] – математичні моделі передавання текстової інформації каналами зв'язку, що містять перешкоди; [8] – визначення критеріїв та розроблення методу оцінки складності книжкових видань в залежності від насичення їх різними елементами; [9, 12] – встановлення вагових коефіцієнтів для вимог, що стосуються правил верстання сторінок складних книжкових видань, розроблення вихідного та оптимізованого моделюючих графів зв'язків між вимогами; [10] – аналіз особливостей програмування алгоритмів опрацювання текстової інформації; [11] – розроблення методу визначення кількісних характеристик ступеня готовності та рівня функціональної повноти програми після кожного її результативного пуску на виконання.

Апробація результатів дисертаційної роботи. Основні результати дисертації доповідались та обговорювались на: міжнародних науково-практичних конференціях "Квалілогія книги" (Львів, 2000, 2002); міжнародній конференції "Комп'ютерні технології друкарства" (Львів, 2000); науково-практичній конференції "Аграрна реформа: здобутки і проблеми", секція "Механіка, математика, інформаційні технології" (Бережани, 2001); міжнародній конференції "Інформаційні технології друкарства" (Львів, 2002); звітних науково-технічних конференціях професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів Української академії друкарства (2000-2004).

Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 12 наукових праць у фахових збірниках: "Наукові записки УАД" (2001, 2002, 2003); "Поліграфія і видавнича справа" (2001); "Комп'ютерні технології друкарства" (2000, 2001, 2002); "Квалілогія книги" (2000, 2002).

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, чотирьох розділів, списку використаних джерел (97 найменувань) на 9 сторінках, чотирьох додатків. Загальний обсяг дисертації складає 156 сторінок, рисунків – 13, таблиць – 2.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


У вступі обґрунтовано актуальність роботи, сформульовано мету та основні завдання дисертаційного дослідження, подано його наукову новизну, практичну цінність та апробацію результатів роботи.

У першому розділі висвітлено сучасний стан комп'ютерних технологій підготовки до випуску книжково-журнальних видань, здійснено систематизоване описання технологічних, програмних, технічних та інформаційних засобів комп'ютерного опрацювання текстової та графічної інформації, сформульовано задачі дослідження.

Сучасні поліграфічні технології випуску книжкових видань, особливо в частині їх додрукарської підготовки, побудовані на основі використання іноземних комп'ютерних видавничих систем (КВС), програмне забезпечення яких недостатньо орієнтоване на прийняті в нас технологічні вимоги. Аналіз друкованої продукції, якою ми постійно користуємося, свідчить про те, що комп'ютеризація в цій галузі не принесла очікуваних результатів. Зміни, які відбулися в додрукарських процесах із запровадженням комп'ютерних технологій, спричинили загальну тенденцію до спрощення і деякого послаблення вимог стосовно якості формування тексту видань. До цього додається непрофесійне володіння програмними пакетами, відсутність належного коректорського та редакторського контролю, економічні та фінансові чинники.