LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення процесу додрукарської підготовки видань на підставі побудови і дослідження його моделей

.


ВИСНОВКИ


У дисертаційній роботі розв'язана наукова задача удосконалення процесу додрукарської підготовки складних книжкових видань на підставі побудови і дослідження моделей його складових, оптимізації комп'ютерних процедур верстання сторінок для покращення якості друкованої продукції.

Одержано наступні основні результати.

1. Проаналізовано сучасний стан комп'ютерних технологій підготовки до випуску книжково-журнальних видань. Здійснено класифікацію програмних засобів опрацювання текстових, графічних та ілюстраційних даних з враховуванням різних критеріїв, а саме: призначення, функціональних можливостей, способів використання, складності завдань, орієнтації на види поліграфічної продукції.

2. З використанням засобів теорії ієрархічних багаторівневих систем розвинуто та удосконалено інформаційну ієрархічну модель структури складного видання за рахунок введення нових елементів та формалізовані моделі описання його складових компонент, що дозволяє обгрунтувати вибір процедур їх комп'ютерного опрацювання.

3. Здійснено аналіз вихідних параметрів книжкових видань та вимог, що стосуються дотримання їх основних характеристик, в нормативних документах класичної технології випуску друкованої продукції та з використанням комп'ютерних видавничих систем. Обґрунтовано необхідність оптимізації процесу прийняття рішення у випадку сукупного накладання вимог під час верстання сторінок складних видань у середовищі комп'ютерних технологій.

4. Наведено основні кількісні характеристики текстової інформації для складних видань на основі ентропії інформації. Удосконалено математичні залежності, що уможливлюють підрахування обсягів текстової інформації та швидкість її передавання каналами зв'язку, в тому числі при наявності в них перешкод.

5. Розроблено модель процесу оцінювання складності книжкових видань, які можуть містити математичні та хімічні формули, таблиці, рисунки, підготовка яких здійснюється в середовищі комп'ютерних видавничих технологій. Розраховано критерій складності видань. При цьому враховується кількість груп елементів складності та число повторень кожного елемента у виділеній групі. Визначено питому вагу математичних формул для встановлених класифікаційних груп з врахуванням сумарної складності кодування та заданого обсягу видання.

6. Розроблено метод вагових коефіцієнтів пріоритетності виконання вимог, які стосуються правил сукупного верстання різних елементів складності, та описання взаємозв'язків між вимогами за допомогою орієнтованих графів.

7. Вперше здійснено моделювання та оптимізацію процесу аналізу вимог, які стосуються правил верстання сторінок складних книжкових видань. Програмним способом одержано мінімальний покриваючий шлях орієнтованого графа вихідних вимог, за допомогою якого мінімізується кількість зв'язків між вимогами та відповідні їм шляхи або середні вагові значення. В результаті кількість зв'язків між вимогами в порівнянні з вихідним графом зменшується приблизно у 2 рази.

8. Удосконалено математичну модель процесу автоматичного верстання сторінок складних книжкових видань. Розроблено алгоритм автоматичного верстання сторінок книжкових видань, який використовує введену зону форматування, попередньо утворені текстові та нетекстові блоки, їх характеристики, вертикальні проміжки між ними. Виведено математичні залежності для підрахування величини зони форматування текстової сторінки.

9. Розроблено математичні моделі процесів тестування та налагодження програмного забезпечення комп'ютерних видавничих систем. Встановлено та розраховано кількісні критерії ступеня готовності та рівня функціональної повноти програми після кожного її результативного пуску на виконання.

10. Результати дисертаційних досліджень, розроблені методи оптимізації процесу верстання складних книжкових видань використовуються у навчальному процесі, запроваджені у практику редакційно-видавничої діяльності.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


1. Андріїв І.В. Особливості побудови та подання алгоритмів комп'ютерного опрацювання тексту // Поліграфія і видавнича справа. Вип. 37. Львів:2001. С. 154–163.

2. Андріїв І.В. Метод вагових коефіцієнтів пріоритетності виконання вимог до верстання сторінок // Квалілогія книги: Зб. наук. пр., Вип. 5. Львів: 2002. С. 170–175.

3. Андріїв І.В. Удосконалення алгоритму верстання сторінок книжкових видань // Комп'ютерні технології друкарства: Зб. наук. пр., №9, Львів: УАД, 2002. С. 115–120.

4. Сеньківський В.М., Андріїв І.В., Бучок Г.М., Піх І.В. Модульне структурування програмного забезпечення систем комп'ютерної підготовки видань // Комп'ютерні технології друкарства: Зб. наук. пр., №4, Львів: УАД, 2000. С. 146–154.

5. Сеньківський В.М., Андріїв І.В. Систематизація та використання засобів автоматизованого опрацювання текстової інформації // Квалілогія книги: Зб. наук. пр., Вип. 3. Львів: 2000. С. 28–32.

6. Андріїв І.В., Сеньківський В.М. Обгрунтування основних параметрів комп'ютерного формування тексту //Наукові записки: Наук. техн. збірник. Вип. 3. Львів: УАД, 2001. С. 52–57.

7. Сеньківський В.М., Піх І.В., Андріїв І.В. Особливості передачі текстової інформації каналами зв'язку //Комп'ютерні технології друкарства: Зб. наук. пр. №6, Львів: УАД, 2001. С. 299–306.

8. Андріїв І.В., Піх І.В., Сеньківський В.М. Критерії оцінки складності книжкових видань в умовах комп'ютерних технологій // Наукові записки: Наук. техн. збірник. Вип. 5. Львів: УАД, 2002. С. 71–74.

9. Піх І.В., Андріїв І.В., Шаблій І.В. Оптимізація зв'язків між інградієнгтами форматів даних для шпальт книжкових видань // Квалілогія книги: Зб. наук. пр., Вип. 5. Львів: 2002. С. 176–184.

10. Андріїв І.В., Сеньківський В.М. Особливості програмування алгоритмів опрацювання текстової інформації // Квалілогія книги: Зб. наук. пр., Вип. 4. Львів: 2002. С. 123–133.

11. Андріїв І.В., Піх І.В. Випробування програмного забезпечення комп'ютерних видавничих систем // Комп'ютерні технології друкарства: Зб. наук. пр., №7, Львів: УАД, 2002. С. 226–234.

12. Андріїв І.В., Піх І.В., Сеньківський В.М. Оптимізація процесу верстання сторінок книжкових видань з використанням графів // Наукові записки: Наук. техн. збірник. Вип. 6. Львів: УАД, 2003. С. 79–84.


АНОТАЦІЇ


Калиній І.В. Удосконалення процесу додрукарської підготовки видань на підставі побудови і дослідження його моделей. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. Державний університет "Львівська політехніка", Львів, 2005.

Дисертаційна робота присвячена удосконаленню процесу додрукарської підготовки складних книжкових видань на підставі побудови і дослідження моделей його складових, оптимізації комп'ютерних процедур верстання сторінок для покращення якості друкованої продукції.

Розроблено метод та розраховано критерій