LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення процесу зволоження в плоскому офсетному друці

22


УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА
МЕЛЬНИКОВ

Олександр ВалерійовичУДК 655.3.022.6:681.62.064.5УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ЗВОЛОЖЕННЯ

В ПЛОСКОМУ ОФСЕТНОМУ ДРУЦІ05.05.01 — машини і процеси поліграфічного виробництва
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наукЛьвів — 2004

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Українській академії друкарства

Міністерства освіти і науки України


Науковий керівник: Заслужений діяч науки і техніки України,

доктор технічних наук, професор

Лазаренко Едуард Тимофійович,

Українська академія друкарства,

професор кафедри технології друкованих видань та паковань


Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор

Чехман Ярослав Іванович,

Українська академія друкарства,

професор кафедри поліграфічних машин


кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Мартинюк Феофан Семенович,

ВАТ "Український науково-дослідний інститут спеціальних видів друку", директор часопису "Друкарство"


Провідна установа: Національний технічний університет України

"Київський політехнічний інститут",

Видавничо-поліграфічний факультет,

Міністерство освіти і науки УкраїниЗахист відбудеться 27 лютого 2004 р. об 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.35.101.01 в Українській академії друкарстваза адресою: 79020,
м. Львів, вул. Підголоско, 19, зал засідань вченої ради.


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Української академії друкарства
за адресою: 79006, м. Львів, віл. Підвальна, 17.


Автореферат розісланий 26 січня 2004 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради В. Ц. Жидецький

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми: Проблеми, пов'язані із вдосконаленням технологічного процесу зволоження в плоскому офсетному друці та обладнання, що супроводжує використання зволожувальних розчинів, викликали інтерес багатьох дослідників, більшість з яких основну увагу приділяли аналізу змочування офсетної друкарської форми зволожувальним розчином та взаємодії зволожувального розчину з папером та фарбою. Поза увагою дослідників залишались такі складові процесу плоского офсетного друку, як офсетне гумотканинне полотно, друкарська машина і зона
її обслуговування. Ці складові технологічного процесу плоского офсетного друку
із зволоженням набувають особливого значення в зв'язку з потребою науково-обгрунтованого створення вітчизняного зволожувального розчину з одночасним зменшенням його негативного впливу на обслуговуючий персонал та навколишнє середовище, що і визначає актуальність досліджень.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами: Науковий напрямок дисертаційної роботи пов'язаний з темою "Інтенсифікація технологічних процесів поліграфічного виробництва і поліпшення якості друкованих виробів",
над якою працює кафедра технології друкованих видань та паковань Української академії друкарства, та Національною програмою поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2001—2005 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 р. № 1320.

Мета і задачі дослідження: Вдосконалення технологічного процесу плоского офсетного друку шляхом розроблення зволожувального розчину та засобів зниження впливу його шкідливих викидів на працівників та навколишнє середовище.

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі завдання:

— вивчити закономірності впливу технології плоского офсетного друку,
що використовує зволожувальні розчини, на контактуючі поверхні та навколишнє середовище;

— дослідити і проаналізувати друкарсько-технічні властивості вітчизняних
та імпортних зволожувальних розчинів, що застосовуються на виробництві, розробити рекомендації щодо друкарсько-технічних вимог до таких розчинів;

— здійснити моделювання та оптимізацію розробленого зволожувального розчину, що відповідає сучасним технологічним вимогам;

— дати кількісну і якісну оцінку шкідливих речовин, що виділяються
в процесі плоского офсетного друку;

____________________


Автор щиро вдячний: д. т. н., проф. кафедри охорони праці Національного університету "Львівська політехніка" Вікторії Арсенівні Батлук та к. т. н., с. н. с.
ВАТ "УкрНДІ поліграфічної промисловості ім. Тараса Шевченка" Юрію Михайловичу Румянцеву за надані в процесі виконання роботи консультації.


— розробити нові конструкції вловлюючого устаткування, які забезпечують доведення викидів шкідливих речовин, що утворюються в процесі друку, до рівнів граничнодопустимих концентрацій та граничнодопустимих викидів;

— провести виробничі випробування розробленого вловлюючого устаткування та офсетного друкарського процесу із застосуванням розробленого зволожувального розчину.

Об'єкт дослідження: Технологічний процес плоского офсетного друку
із зволоженням.

Предмет дослідження: Друкарсько-технічні властивості зволожувальних розчинів і явища, що відбуваються під дією зволожувальних розчинів,
на контактуючих поверхнях та у навколишньому середовищі.

Методи дослідження: Для визначення впливу факторів технологічного процесу плоского офсетного друку, пов'язаних з використанням зволожувальних розчинів, обрані сучасні методики дослідження властивостей зволожувальних розчинів та їх взаємодії з контактуючими поверхнями.

Дослідження та порівняльний аналіз запропонованого та існуючого вловлюючого обладнання проводили на експериментальному стенді Національного університету "Львівська політехніка".

Для досягнення поставленої в роботі мети застосоване математичне моделювання і системний аналіз. Опрацювання експериментальних даних здійснено за допомогою програмного забезпечення Mat Cad 2000.

Наукова новизна одержаних результатів: Встановлено вплив технологічних властивостей зволожувальних розчинів, що застосовуються в друкарському процесі,
на контактуючі поверхні і умови їх використання в офсетних друкарських машинах та визначені друкарсько-технічні показники зволожувальних розчинів, на основі яких розробленні технічні вимоги до них.

За допомогою комп'ютерного програмного забезпечення проведено моделювання та оптимізацію складу розробленого зволожувального розчину
з досягненням значно меншого, ніж в аналогах, вмісту ізопропилового спирту.

Встановлені закономірності технологічних умов використання розробленого зволожувального розчину, вивчені його друкарсько-технічні властивості
та здійснено його порівняння з відомими аналогами.

Виявлені та пояснені закономірності дії розроблених вловлювачів з значно кращими ніж в аналогів технічними характеристиками.

Практичне значення одержаних результатів: Розроблено новий зволожувальний розчин для