LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення процесу зволоження в плоскому офсетному друці

плоского офсетного друку (Патент України № 42449 А), який позитивно оцінений та впроваджений у виробництво у ВАТ "Львівська книжкова фабрика "Атлас", ПП "Коло" (м. Дрогобич), Повному товаристві — видавничій фірмі "Афіша" (м. Львів), що підтверджується актами впроваджень
та технічних випробувань.

Розроблено нові конструкції вловлюючого устаткування (Патенти України
№ 51453 А, № 52792 та № 57117). Нова конструкція вловлювача (Патент України
№ 51453 А) використана при виготовленні вентиляційної системи цеху плоского офсетного друку на ПТВФ "Афіша", яка забезпечує уловлення викидів шкідливих речовин, що виділяються в процесі друкування та доведені цих викидів до рівнів граничнодопустимих концентрацій та граничнодопустимих викидів, що у свою чергу дає можливість створити безпечні та нешкідливі умови праці. Отриманий технічний ефект підтверджений актами впровадження та технічних випробувань,
а також протоколами досліджень повітря робочої зони та навколишнього середовища, проведених лабораторією промислової токсикології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, та санітарно-епідеміологічною станцією Личаківського р-ну м. Львова Міністерства охорони здоров'я України.

Розроблена нова методика визначення набрякання поверхні офсетного гумотканинного полотна у зволожувальному розчині (Патент України № 53166 А).

Результати проведених досліджень використані в двох навчальних посібниках "Друкування на аркушевих офсетних машинах" та "Оцінка якості поліграфічної продукції", та у підручнику "Поліграфічні матеріали", що рекомендовані Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів,
а також у лекційних курсах "Основи поліграфії", "Оцінка якості друкованої продукції", "Основи наукових досліджень і технічної творчості", "Технологія офсетного друку", що читаються в Українській академії друкарства
та поліграфічному технікумі Української академії друкарства.

Особистий внесок здобувача: Полягає у безпосередньому виконанні робіт
на всіх етапах теоретичних та експериментальних досліджень, зокрема: аналізі літературних джерел з питань складу, властивостей, проблем та перспектив виготовлення та використання зволожувальних розчинів плоского офсетного друку в Україні та за кордоном; розробленні нового складу зволожувального розчину, моделюванні та оптимізації його друкарсько-технічних властивостей; розробленні
та дослідженні нових конструкцій вловлюючого устаткування; аналізі
та інтерпретації одержаних експериментальних даних та оформленні їх результатів
у вигляді публікацій, доповідей на конференціях та патентів на винаходи.

У спільних публікаціях автору належить провідна роль у виконанні дослідів
та обговоренні їх результатів.

Апробація результатів дисертації: Матеріали дисертації доповідались
на наступних міжнародних та українських конференціях: II та III Міжнародних науково-практичних конференціях "Квалілогія книги" (м. Львів, 1998, 2000 рр.),
II, III та IV Міжнародних науково-практичних конференціях "Комп'ютерні технології друкарства" (м. Львів, 1998, 2000, 2002 рр.), III та IV Міжнародній молодіжній науково-практичній конференції "Людина і космос" (м. Дніпро-петровськ, 2001, 2002 рр.), ІV Міжнародній науково-практичній конференції "Екологія. Людина. Суспільство" (м. Київ, 2001 р.), науково-технічних конференціях професорсько-викладацького складу, аспірантів та наукових співробітників Московського державного університету друку (м. Москва, 1998,
1999 рр.), II та III Науково-технічних конференціях студентів та аспірантів "Друкарство молоде" (м. Київ, 2002, 2003 рр.), звітних науково-технічних конференціях професорсько-викладацького складу наукових співробітників
і аспірантів Української академії друкарства (м. Львів, 1998—2004 рр.). Робота обговорювалася на засіданнях кафедри технології друкованих видань та паковань Української академії друкарства.

Публікації: Основний зміст дисертації розкритий у 21 опублікованій роботі, серед яких: 10 публікацій у фахових виданнях, 5 Патентів України, 1 підручник
та 2 навчальні посібники.

Обсяг і структура дисертації: Дисертаційна робота складається з вступу, п'яти розділів, висновків і додатків, має загальний обсяг 188 сторінок. Містить
45 рисунків, 25 таблиць. Список літератури включає 117 найменувань використаних літературних джерел. У додатках наведено: копії Патентів України на винаходи; програми для ЕОМ та приклади основних розрахунків; акти випробувань.

ЗМІСТ РОБОТИ

У ВСТУПІ обгрунтовано актуальність роботи, сформульовано її мету
та завдання, наведено дані про наукову новизну і практичну цінність, узагальнено результати апробації роботи.

У ПЕРШОМУ РОЗДІЛІ — "Зволоження в плоскому офсетному друці: аналіз науково-прикладних рішень та проблем" проаналізовано сучасний стан, проблеми та перспективи плоского офсетного друку в Україні та за кордоном; розглянуті дослідження друкарсько-технічних властивостей, що визначають техніко-економічні
та екологічні показники плоского офсетного друку; виділено етапи створення
й удосконалення зволожувальних розчинів та обгрунтовані напрями рішення технологічних проблем плоского офсетного друку із зволоженням.

Розглянуті методи очищення повітря від викидів шкідливих речовин, що утворюються в процесі плоского офсетного друку та відібрана конструкція вловлювача, що стане прототипом для конструкцій нових вловлювачів.

На основі аналізу літературних відомостей та практики поліграфічних підприємств сформульовані мета і завдання досліджень, що описані в загальній характеристиці роботи.

У ДРУГОМУ РОЗДІЛІ — "Методика досліджень" обрані об'єкти досліджень і методи визначення їх фізико-хімічних і друкарсько-технічних властивостей. Для досліджень були відібрані імпортні, українські, в тому числі створені в Українській академії друкарства (Патент України № 42449 А) зволожувальні розчини, офсетні гумотканинні полотна, фарби та папери провідних постачальників матеріалів, що широко застосовуються на підприємствах галузі.

Для визначення властивостей зволожувальних розчинів використовували:
рН-метр моделі рН-340; кондуктометр моделі Н1 1281; прилад Ребіндера для вимірювання поверхневого натягу рідини; апарат для струшування моделі АВУ-6с.

Для визначення впливу зволожувальних розчинів на контактуючі поверхні використовували профілограф-профілометр "Калібр" моделі 201; еластомер конструкції Я. І. Чехмана; довжиномір моделі ИЗВ-1; твердомір моделі 2033 ТИР; товщиномір моделі ТИБ; прилад для визначення показника Кобб; мікроскоп моделі БМИ; поляризаційний мікроскоп моделі МИН-8 із мікрофотонасадкою МФН-5; фотоапарат "Зенит ТТ"; аналітичні ваги моделі ЯДВ-200 М 2 КЛ та пристрій для визначення ступеня набрякання власної конструкції (Патент України № 53166 А).


Цей пристрій складаєть-ся з камери 1 (рис. 1), що має роз'ємну кришку 2 та днище 3, між корпусом і кришкою розміщено гумову прокладку 4. У запропонованому при-строї досліджуваний зразок офсетного гумотканинного полотна 5 взаємодіє із зво-ложувальним розчином тільки з лицьової сторони.
Рис. 1. Схема пристрою для визначення ступеня набрякання офсетних