LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення процесу зволоження в плоскому офсетному друці

мкм).

Таким чином, розроблений зволожувальний розчин ЗР 14-УАД, як видно, може бути порівняний з вітчизняним розчином Фомат 03-02 1К30 та імпортним Aquastabil K, які знайшли широке застосування на підприємствах галузі.

У п'ятому РОЗДІЛІ — "Розроблення та дослідження засобів зниження впливу викидів шкідливих речовин, що виділяються в процесі плоского офсетного друку" запропоновано конструкції вловлювачів (Патенти України № 51453 А, № 52792 та № 57117) та наведені результати дослідно-виробничих досліджень ефективності запропонованої установки та методичні рекомендації щодо створення системи вентиляції в цеху плоского офсетного друку.


На рис. 4 представлений один з розроблених влов-лювачів (Патент України
№ 51453 А), що складається
з корпуса 1, вхідного патрубка 2, осьового патрубка виходу чистого повітря — вихідного патрубка 3, пиловипускного патрубка 4, жалюзійного відокремлювача 5, який скла-дається з чотирьох секцій 6, 7, 8, 9, бункера 10 для збирання пилу. Секція 9 жалюзійного відокремлювача 5 має суцільне дно 11, розташоване навпроти патрубка виходу пилу 4.

Рис. 4. Конструкція розробленого

жалюзійно-секційного вловлювача


Як видно з рис. 5, на якому представлені результати досліджень конструкцій розроблених вловлювачів, всі вони характеризуються вищою в порівнянні
з аналогом ефективністю вловлення викидів. Це пояснюється вирівнюванням гідравлічних опорів у середині найбільш ефективного з розроблених вловлювачів
і неможливістю змішування очищеного і забрудненого повітря в середині корпуса апарата через наявність суцільного дна і жалюзійного відокремлювача, за рахунок чого вдалося досягти значного підвищення ефективності вловлення. Впровадження конструкції такого вловлювача (Патент України № 51453 А) дозволяє збільшити ефективність вловлення на 4—5 % у порівнянні з прототипом, а наявність другого рівня очищення повітря — вловити частки медіанним діаметром менше 10 мкм
та довести викиди шкідливих речовин в атмосферу до норм граничнодопустимих концентрацій та граничнодопустимих викидів.

Рис. 5. Вплив витрат повітря на ефективність вловлення викидів різного медіанного діаметра вловлювачами:

1 — аналог ЦН-11;

2 — жалюзійний вловлювач (Патент України № 52792);

3 — секційний вловлювач (Патент України № 57117);

4 — жалюзійно-секційний вловлювач (Патент України № 51453 А)


У додатках наведені копії Патентів України на винаходи; програми оптимізації друкарсько-технічних властивостей розробленого зволожувального розчину; протокол дослідження води, що використовувалася для приготування досліджуваних зволожувальних розчинів; копії актів впровадження та виробничих випробувань розроблених зволожувального розчину та вловлювача викидів шкідливих речовин; копії протоколів досліджень повітря робочої зони
та навколишнього середовища та акт перевірки умов праці працівників цеху плоского офсетного друку в зв'язку з встановленням нової системи вентиляції,
а також копії актів використання результатів роботи в навчальному процесі.


ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі розв'язано науково-прикладну задачу удосконалення процесу зволоження в плоскому офсетному друці, при цьому отримані наступні результати:

1. Здійснено аналіз розвитку технології та матеріалів сучасного плоского офсетного друку в Україні та за кордоном, зокрема виявлені тенденції удосконалення процесу зволоження; показана необхідність створення зволожувальних розчинів з меншим вмістом ізопропилового спирту
та устаткування, що забезпечує уловлення викидів шкідливих речовин,
що виділяються в процесі плоского офсетного друку.

2. Обґрунтована і використана комплексна методика дослідження зволожувальних розчинів плоского офсетного друку та їх впливу на контактуючі поверхні, що включає використання розробленого пристрою дослідження впливу зволожувальних розчинів на робочу поверхню офсетного гумотканинного полотна (Патент України № 53166 А).

3. Експериментальними дослідженнями виявлені закономірності впливу зволожувальних розчинів на контактуючі поверхні (друкарську форму, офсетне гумотканинне полотно, металеві деталі друкарських машин), а також на папір
та фарби. На основі виявлених закономірностей визначено технологічно необхідні межі друкарсько-технічних показників існуючих зволожувальних розчинів.

4. На основі патентного пошуку та експериментальних досліджень запропоновано склад розробленого зволожувального розчину (Патент України № 42449 А) та здійснено моделювання та оптимізацію його властивостей; використання програми оптимізації за симплекс-методом дало можливість оптимізувати не тільки склад розчину для забезпечення потрібних друкарсько-технічних показників розчину, але й мінімізувати його вартість.

5. Експериментальні та виробничі дослідження розробленого оптимізованого складу зволожувального розчину плоского офсетного друку при співставленні
з існуючими зволожувальними розчинами підтвердили високі експлуатаційні характеристики й доцільність практичного використання розробленого розчину, якісний склад якого базується на вітчизняних компонентах.

6. З метою створення екологічно чистого виробництва на основі аналізу роботи обладнання для очищення повітря від пилу та бризок, розроблені оригінальні конструкції вловлювачів, на основі використання нового принципу дії, що поєднують в одному корпусі два ступені очищення: відцентрове в корпусі апарата при обертанні потоку після входу в апарат і інерційне — при проходженні вже очищеного від крупнодисперсних часток потоку через жалюзі відокремлювача (Патенти України № 51453 А, № 52792 та № 57117).

7. Стендові експериментальні та виробничі дослідження установок очищення повітря від пилу та бризок, що утворюються в процесі роботи аркушевих офсетних друкарських машин, показали підвищення ефективності їх роботи на 4—6 %,
що дозволяє зменшити викиди шкідливих речовин в атмосферу і довести їх до рівнів граничнодопустимих концентрацій та граничнодопустимих викидів, при зменшенні порівняно з прототипом металоємності в 1,5, а енергоємності в 1,4 рази.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ ВИКЛАДЕНИЙ У РОБОТАХ:

1. Мельников О. В. Друкування на аркушевих офсетних машинах: Навч. посіб. / Під ред. д. т. н., проф. Е. Т. Лазаренка. — Львів, 1999. — 160 с. / Рец.:
Шостачук Ю. у журналі "Друкарство". — 1999. — № 5. — С. 78.

2. Мельников О. В. Друкарсько-технічні параметри зволожувальних розчинів для плоского офсетного друку // Друкуймо: Вісник поліграфії. — 2000. — № 11—
12. — С. 13—17.

3. Мельников О. Методика оптимізації друкарсько-технічних властивостей зволожувальних розчинів для плоского офсетного друку // Комп'ютерні технології друкарства: Зб. наук. праць. — 2001. — № 6. — С. 294—297.

4.