LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення процесу подачі та натягу ниток основи роторними пристроями на ткацьких верстатах

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ


ХАЙДАР ХАДЖДЖІ

УДК 677.024.82


УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПОДАЧІ ТА НАТЯГУ

НИТОК ОСНОВИ РОТОРНИМИ ПРИСТРОЯМИ НА ТКАЦЬКИХ ВЕРСТАТАХ
Спеціальність 05.19.03 – технологія текстильних матеріалів
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук


Київ– 2007

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Хмельницькому національному університеті Міністерства освіти і науки України, м. Хмельницький.
Науковий керівник: доктор технічних наук, професор

Параска Георгій Борисович, професор кафедри

машин та апаратів легкої промисловості Хмельницького

національного університетуОфіційні опоненти: заслужений діяч науки і техніки України,

доктор технічних наук, професор

Піпа Борис Федорович, професор кафедри

інженерної механіки Київського національного

університету технологій та дизайну;кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Омельченко Василь Дмитрович, Київський державний

науково-дослідний інститут текстильно-галантерейної

промисловості Міністерства промислової політики

України, директор.
Захист відбудеться 24 жовтня 2007 р. о 1030 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.02 в Київському національному університеті технологій та дизайну за адресою: 01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2.З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету технологій та дизайну за адресою: 01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2.


Автореферат розісланий "___" вересня 2007 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Бухонька Н.П.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Значні резерви для збільшення випуску тканин полягають в зменшенні часу простою технологічного обладнання, зокрема ткацьких верстатів, що виникає при обривності ниток основи.

Суттєвий вплив на обривність ниток основи чинять циклічні коливання натягу ниток основи всередині кожного циклу утворення тканини. Виникають циклічні коливання натягу ниток основи, як правило, внаслідок невідповідності теоретичної і дійсної функцій подачі ниток основи.

Одним з найбільш перспективних, з точки зору відтворення теоретичної функції подачі ниток основи, є використання на технологічному обладнанні ротаційних компенсаторів подачі та натягу ниток основи (в подальшому ротаційні компенсатори). Практика показала, що ротаційні компенсатори функціонують на основов'язальних машинах при високих робочих швидкостях, забезпечують 60-70% степінь стабілізації натягу ниток основи та 70-80% степінь відтворення теоретичної функції подачі ниток.

Широке використання ротаційних компенсаторів на ткацьких верстатах обмежується відсутністю досліджень ударної дії ротаційних компенсаторів на нитки основи та суттєвою різницею функцій споживання ниток основи на ткацьких верстатах та основов'язальних машинах як за формою так і за абсолютною величиною.

Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок, що удосконалення процесу подачі і натягу ниток основи на ткацьких верстатах можливо забезпечити ротаційними компенсаторами, при цьому необхідно виконати цикл експериментально-теоретичних досліджень з наступною конструктивною адаптацією цих пристроїв.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація відповідає напрямку наукових досліджень Хмельницького національного університету (Тема № 4Б-2003, напрямок "Наукові основи проектування високоефективних приводів машин легкої промисловості", номер державної реєстрації 0103U001204).

Мета і завдання дослідження. Метою досліджень є удосконалення процесу подачі та натягу ниток основи роторними компенсаторами, здатного зменшити обривність ниток основи і підвищити продуктивність ткацьких верстатів.

Для досягнення поставленої мети в роботі вирішені та виносяться на захист наступні задачі досліджень:

- теоретичні та експериментальні дослідження по визначенню впливу конструктивних параметрів роторних компенсаторів на форму і значення функції подачі-споживання ниток основи на ткацькому верстаті;

- модернізація роторних компенсаторів на предмет 90-95 % відповідності теоретичної і дійсної функцій подачі-споживання ниток основи при 80-90 % степені стабілізації натягу ниток основи;

- теоретичні та експериментальні дослідження процесу ударної взаємодії робочих органів роторного компенсатора з нитками основи та зниження їх негативної дії;

- розробка цільових функцій та програмного забезпечення проектування роторних компенсаторів, що забезпечать необхідний натяг ниток основи в період зівоутворення;

- доведення ефективності застосування роторних компенсаторів на ткацьких верстатах.

Об'єкт дослідження – процес подачі та натягу ниток основи при зівоутворенні на ткацьких верстатах.

Предмет дослідження – удосконалення процесу подачі та натягу ниток основи роторними пристроями.

Методи дослідження. Теоретичні дослідження базуються на основних положеннях теоретичної механіки, теорії пружності, теорії вірогідності та математичної статистики, математичного моделювання та математичних методів планування експерименту, а також на основних положеннях технології ткацького виробництва.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці науково обґрунтованого методу удосконалення процесу подачі та натягу ниток основи в період зівоутворення, заснованого на використанні роторного компенсатора, необхідність розробки якого доведена науковим обґрунтуванням причин, що обмежують його використання.

При цьому:

- отримана математична модель для визначення функції споживання ниток основи та кутів обхвату нитками рухомих напрямних як функція конструктивних параметрів роторних компенсаторів;

- запропоновано алгоритм та програмне забезпечення для визначення кутів обхвату нитками основи рухомих напрямних роторного компенсатора на основі математичної формалізації модифікованого методу Ньютона для чисельного розв'язання системи трансцендентних рівнянь при визначенні функції