LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення процесу подачі та натягу ниток основи роторними пристроями на ткацьких верстатах

подачі ниток основи;

- описано процес ударної взаємодії робочих органів роторного компенсатора з нитками основи і одержано вирази для визначення величини динамічного та статичного натягу ниток основи при зміні заправної лінії в момент удару;

- розроблена методика проведення експериментальних досліджень з використанням тензометричної апаратури та сконструйована оригінальна установка для дослідження процесу взаємодій робочих органів роторного компенсатора з нитками основи ткацького верстату;

- в результаті обробки одержаних даних побудовані поверхні відгуку і відповідні перерізи, визначена значимість коефіцієнтів в рівнянні регресії при оцінці впливу конструктивних параметрів роторних компенсаторів на величину питомої розривного навантаження і відносного розривного видовження для капронової комплексної нитки 28 текс та бавовняної пряжі 27,6 текс, визначено координати екстремуму на поверхні відгуку.

Практичне значення одержаних результатів:

- визначені шляхи удосконалення роторних компенсаторів в бік зменшення величини натягу ниток основи в період зівотворення і доведення степені відтворення теоретичної функції споживання ниток основи до 87-98%.

Запропоновані нові конструкції роторних компенсаторів для ткацьких верстатів типу СТБ-2-216.

Використання роторних компенсаторів на ткацьких верстатах типу СТБ-2-216 дозволяє підвищити питоме розривне навантаження для капронової комплексної нитки 28 текс на 23%, для бавовняної пряжі 27,6 текс на 35%. Підвищене відносне розривне видовження для капронової комплексної нитки 28 текс на 30%, для бавовняної пряжі 27,6 текс на 32%.

Особистий внесок здобувача полягає в постановці та вирішенні основних теоретичних та експериментальних завдань досліджень. За безпосередньою участю автора розроблена методична програма досліджень, наукові положення, планування та проведення експериментів, здійснена обробка отриманих даних. Автору належать основні ідеї, дослідження, узагальнення та висновки. Конкретний персональний внесок здобувача в опублікованих наукових працях у співавторстві з науковим керівником: у статтях [1, 2, 3] автору належить постановка завдань, виконання теоретичних досліджень; у [4] автору належить постановка завдання та загальні висновки, в тезах [5] – теоретичні дослідження в межах дисертаційної роботи.

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати дисертації доповідались і отримали позитивну оцінку на:

- міжнародній науково-технічній і методичній конференції "Актуальні проблеми математики, механіки і комп'ютерних технологій" (ХНУ, м. Хмельницький, 2005 р.);

- IV всеукраїнській ювілейній науковій конференції молодих вчених і студентів "Наукові розробки молоді на сучасному етапі" (КНУТД, м.Київ, 2005 р.);

- IV Україно-Польській конференції молодих науковців "Механіка та інформатика" (ХНУ, м. Хмельницький, 2006 р.);

- науково-практичних конференціях професорсько-викладацького скла-ду Хмельницького національного університету (м. Хмельницький, 2004-2006р. р.).

Дисертація доповідалася повністю і одержала позитивну оцінку на:

- засіданні міжкафедрального семінару Хмельницького національного університету (м. Хмельницький, 2006 р.);

- засіданні міжкафедрального семінару Київського національного університету технологій та дизайну (м. Київ, 2007 р.).

Публікації. Основний зміст і результати дисертації опубліковані у п'яти наукових роботах, в тому числі в чотирьох статтях у фахових наукових виданнях та одній тезі доповідей на науковій конференції.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, п'яти розділів з висновками, загальних висновків, списку використаних джерел та додатків. Основна частина дисертації подана на 153 сторінках, містить 51 рисунок, 6 таблиць, список використаних джерел із 101 найменування. Повний обсяг дисертації складає 208 сторінок, включаючи додатки на 55 сторінках.


ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

1. Інформаційні дослідження показали, що удосконалення процесу подачі і натягу ниток основи на ткацьких верстатах можливо реалізувати за рахунок зменшення пікового натягу ниток основи в період зівоутворення, при цьому зменшення пікового натягу ниток основи в період прибою небажане із-за небезпеки порушення технологічного процесу тканеутворення – зміни щільності тканини. Виникнення циклічних коливань натягу ниток основи всередині кожного циклу тканиноутворення на ткацьких верстатах, особливо в період зівоутворення та прибою, обумовлено тим, що теоретична функція подачі ниток основи суттєво відрізняється від дійсної. Пояснюється це незадовільною роботою механізмів та пристроїв подачі ниток основи.

2. Найбільш перспективними, з точки зору відтворення теоретичної функції подачі основи, є ротаційні компенсатори активної дії. Такі пристрої ефективно функціонують при високих швидкостях роботи основов'язальних машин і забезпечують 70-80% степінь відтворення теоретичної функції подачі ниток основи. Широке використання ротаційних компенсаторів подачі і натягу ниток основи на ткацьких верстатах обмежено відсутністю досліджень ударної дії ротаційних пристроїв на нитки основи, а також суттєвою різницею функцій подачі ниток основи на ткацьких верстатах і основов'язальних машинах як за формою так і за абсолютною величиною.

3. Одержана математична модель для визначення функції подачі ниток основи і кутів охоплення нитками рухомих напрямних водила як функція конструктивних параметрів роторних компенсаторів подачі і натягу ниток основи для ткацьких верстатів. Для її вирішення запропоновано алгоритм для визначення кутів обхвату нитками основи рухомих напрямних роторного компенсатора на основі математичної формалізації модифікованого методу Ньютона для чисельного розв'язання системи трансцендентних рівнянь. Розроблено програмне забезпечення для реалізації запропонованого алгоритму по визначенню функції подачі ниток основи і величини кутів охвату рухомих напрямних роторного компенсатора.

4. На основі реалізації активного планування обчислювального експерименту для визначення впливу конструктивних параметрів роторних компенсаторів ткацьких верстатів на величину подачі ниток основи проведена їх оптимізація і визначено шляхи модернізації, які дозволять підвищити степінь відтворення теоретичної функції до 87-98%.

5. На основі дослідження процесу ударної дії робочих