LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення процесу подачі та натягу ниток основи роторними пристроями на ткацьких верстатах

органів роторного компенсатора на нитки основи одержано вирази для визначення величини динамічного та статичного натягу ниток при зміні заправної лінії в момент удару. Розроблена методика проведення експериментальних досліджень з використанням тензометричної апаратури та сконструйована оригінальна установка для перевірки результатів теоретичних досліджень. Достовірність результатів теоретичних досліджень підтверджена.

6. Встановлено, що статична складова натягу ниток основи перевищує динамічну більше ніж в 5,3 рази. Таким чином зроблено висновок про незначний вплив динамічного натягу ниток основи, що виникає при роботі роторного компенсатора на обривність ниток основи. Визначено шляхи модернізації роторних компенсаторів подачі і натягу ниток основи з позиції зменшення величини натягу ниток основи в момент контакту з робочими органами компенсатора.

7. Встановлено, що подача ниток основи при зівотворенні буде різною не тільки для кожного виду зіва, а і для кожної конкретної ремізки. Доведено, що при проектуванні роторних компенсаторів необхідно приймати усереднене значення подачі ниток основи при зівоутворенні. Для визначення усередненого значення подачі ниток основи при зівоутворенні розроблено програмне забезпечення.

8. На основі одержаної математичної моделі роторного компенсатора та виразу усередненої величини зміни довжини ниток основи в зоні зівоутворення при чистому і нечистому зівах було розроблено цільові функції для проектування роторних компенсаторів при нечистому і чистому зівах. Варіюючи величинами радіуса водила та радіусами рухомих і нерухомих напрямнчих, досягається мінімізація значення цільової функції, при якій величина натягу ниток основи при зівоутворенні буде близька до заправного натягу. Алгоритм розв'язання такої задачі розроблено.

9. Встановлено, що використання роторних компенсаторів на безчовникових ткацьких верстатах типу СТБ-2-216 дозволяє підвищити: питоме розривне навантаження для комплексної нитки 28 текс на 23%, для бавовняної пряжі 27,6 текс на 35%; відносне розривне видовження для комплексної нитки 28 текс на 30%, для бавовняної пряжі 27,6 текс на 32%.СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


1. Хайдар Хаджджи,.Параска Г.Б. Программное обеспечение для определения величины подачи нитей основы на ткацком станке при использовании роторных нитенатяжителей активного действия // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2005.- №1.- С.140-146.

2. Хайдар Хаджджи, Параска Г.Б. Оптимизация конструктивных параметров роторных нитенатяжителей активного действия ткацких станков// Вісник Хмельницького національного університету.-№6.-2005.-С.30-38.

3. Хайдар Хаджджи, Параска Г.Б. Исследования условий ударного взаимодействия направляющих роторного натяжителя активного действия с нитями основы // Вісник Хмельницького національного університету.- 2006.- №1.- С. 105-111.

4. Хайдар Хаджджі,.Неймак В.С., Параска Г.Б. Зрівноваження роторних нитконатяжних пристроїв в'язальних машин за допомогою програми інженерного аналізу COSMOSMOTION // Вісник Хмельницького національного університету.- 2006.- №2.- С. 21-25.

5. Хайдар Хаджджи,.Параска Г.Б. Оптимизация конструктивных параметров роторных нитенатяжителей активного действия ткацких станков //Тези міжнародної науково-технічної і методичної конференції "Актуальні проблеми математики, механіки і комп'ютерних технологій", 17-19 травня 2005 р..- Хмельницький, ХНУ.- С.48.

В публікаціях [1, 2, 3] автору належить постановка завдань, виконання теоретичних досліджень; у [4] - постановка завдання та загальні висновки, в тезах [5] – теоретичні дослідження в межах дисертаційної роботи.АНОТАЦІЯ


ХАЙДАР ХАДЖДЖІ. Удосконалення процесу подачі та натягу ниток основи роторними пристроями на ткацьких станках. – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.19.03 – технологія текстильних матеріалів. – Київський національний інститут технологій та дизайну, Київ, 2007.

Дисертація присвячена вирішенню питань з удосконалення процесу подачі та натягу ниток основи на ткацьких верстатах.

В основу удосконалення процесу подачі та натягу ниток основи покладено зменшення пікового натягу ниток основи в період зівоутворення шляхом додаткової подачі і вибирання ниток основи роторними компенсаторами подачі і натягу ниток основи в період зівоутворення.

Одержано вирази для визначення величини динамічного та статичного натягу ниток при зміні заправочної лінії в момент удару. Встановлено, що статична складова натягу ниток основи перевищує динамічну більше ніж в 5,3 рази. Таким чином зроблено висновок про незначний вплив динамічного натягу ниток основи, що виникає при роботі роторного компенсатора подачі і натягу ниток основи на обривність ниток основи.

На основі одержаної математичної моделі роторного компенсатора подачі і натягу ниток основи та виразу усередненої величини зміни довжини ниток основи в зоні зівоутворення при чистому і нечистому зівах було розроблено цільові функції для проектування роторних компенсаторів при нечистому і чистому зівах. Варіюючи величинами радіуса водила та радіусами рухомих та нерухомих напрямних , досягається мінімізація значення цільової функції, при якій величина натягу ниток основи при зівоутворенні буде близька до заправ очного натягу. Алгоритм розв'язання такої задачі розроблено.

Встановлено, що використання роторних компенсаторів на безчовникових ткацьких станках типу СТБ дозволяє підвищити: питоме розривне навантаження для комплексної нитки 28 текс на 23%, для бавовняної пряжі 27,6 текс на 35%. Підвищити відносне розривне видовження для комплексної нитки 28 текс на 30%, для бавовняної пряжі 27,6 текс на 32%.

Ключові слова: нитки основи, ткацький верстат, зівоутворення, ремізки, ротаційні компенсатори, натяг, подача, динамічний натяг, статичний натяг.АНОТАЦИЯ

ХАЙДАР ХАДЖДЖИ. Усовершенствование процесса подачи и натяжения нитей основы роторными устройствами на ткацких станках . – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.19.03 – технология текстильных материалов. – Киевский национальный университет технологий и дизайна, Киев, 2007.

Диссертация посвящена решению вопроса усовершенствования процесса подачи и натяжения нитей основы на ткацких станках.

В основу