LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення процесу проектування спортивного теплозахисного одягу для гірських туристів

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУКРАСНЮК ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА
УДК 687.016.5:687.14:658.011.56
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРОЕКТУВАННЯ

СПОРТИВНОГО ТЕПЛОЗАХИСНОГО ОДЯГУ

ДЛЯ ГІРСЬКИХ ТУРИСТІВ


Спеціальність 05.19.04 - технологія швейних виробів

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наукКиїв - 2002

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Технологічному університеті Поділля (м. Хмельницький) Міністерства освіти і науки України.Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент

Баннова Ірина Мусіївна,

Технологічний університет Поділля (м. Хмельницький),

професор кафедри технології та конструювання

швейних виробів


Офіційні опоненти: заслужений діяч науки і техніки України,

доктор технічних наук, професор

Орловський Броніслав Вікентійович,

Київський національний університет

технологій та дизайну,

завідуючий кафедрою машин легкої промисловості


кандидат технічних наук, доцент

Коміссаров Олег Юрійович,

ТОВ "ЕнергоСофт" (м. Київ),

генеральний директор


Провідна установа: Херсонський державний технічний університет Міністерства освіти і науки України, м. ХерсонЗахист відбудеться 23.10.2002 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.03 у Київському національному університеті технологій та дизайну, 01011, Київ-11, вул. Немировича-Данченка, 2.З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету технологій та дизайну.


Автореферат розісланий 22.09.2002 р.


Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Журавський В.А.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Важливе місце в умовах переходу України до нових економічних відносин займає проблема розвитку ринку туристичних послуг. У відповідності із Указом Президента України "Про підтримку розвитку туризму в Україні", першочерговим завданням у вирішенні цієї проблеми є сприяння розвитку туризму в Україні та створення на ринку туристичних послуг рівних можливостей для всіх суб'єктів підприємництва незалежно від форми власності.

Наявність на території країн СНД великої кількості гірських масивів, а також можливість здійснювати гірські туристичні походи практично всім здоровим людям, незалежно від віку, обумовлюють широкий інтерес населення до гірського туризму. Гірські туристичні походи є не тільки одним із видів активного відпочинку, який значно покращує фізичний та психічний стан людини, але й потужним засобом профілактики різноманітних захворювань.

Вивчення та аналіз споживчого попиту виявили, що з розвитком туризму зросла потреба у високоякісному спортивному теплозахисному одязі, призначеному для експлуатації в умовах високогір'я. Крім того, кліматичні особливості України та деякі види виробничої діяльності, пов'язані із тривалим перебуванням людини на холоді, також обумовлюють підвищений попит на одяг даного призначення.

Вироби відомих закордонних фірм, таких як Nike, Spider, Reebok та ін. відрізняються високою якістю та ефективністю, однак через високу вартість недоступні громадянам із середнім рівнем достатку. Вітчизняна продукція даного асортименту значно дешевша, однак не задовольняє потреби споживачів через те, що не в повній мірі відповідає своєму призначенню. Такий стан справ пояснюється тим, що на етапі проектування не завжди враховують фізико-механічні властивості матеріалів, що утворюють пакет спортивного теплозахисного одягу, відсутні рекомендації щодо застосування сучасних матеріалів. Крім того, на сьогодні залишається невирішеним питання по створенню конструкції, яка, завдяки високим показникам ергономічних властивостей, здатна забезпечити відповідність одягу гірських туристів умовам його експлуатації.

Ряд наукових досліджень, проведених в МДАЛП, ШТІПО, С-Пб.ДУТД, КНУТД, присвячені розробці принципів забезпечення теплозахисних властивостей побутового та спеціального одягу. В роботах Сурженко Є.Я., Раздомахіна М.М., Євтодій І.Ю., Легензової О.О., Ольшанської Г.Г. обґрунтована необхідність врахування взаємозв'язку біомеханіки рухів людини, об'ємного і відповідного площинного конструктивного вирішення різних видів одягу. Проте, комплексні дослідження, пов'язані із розробкою одягу, який би відповідав метеорологічним умовам високогір'я та специфічним умовам експлуатації, на сьогоднішній день відсутні, що утруднює створення високоефективного спортивного теплозахисного одягу для гірських туристів.

Тому дослідження, направлені на удосконалення процесу проектування спортивного теплозахисного одягу для гірських туристів на основі наукового обґрунтування складу пакета матеріалів та направленого вибору конструктивних параметрів, які здатні забезпечити відповідність конструкції одягу гірських туристів умовам його експлуатації, є актуальними.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано у відповідності із тематичним планом науково-дослідної роботи викладачів Технологічного університету Поділля (м. Хмельницький) на 1995-2000 рр., у рамках держбюджетної науково-дослідної роботи "Дослідження тепло- і термозахисних властивостей матеріалів для спецодягу" (тема 2Б-99) та в межах договору про творчу співдружність з приватним підприємством "Екстремал" (м. Хмельницький).

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є підвищення захисних та ергономічних властивостей спортивного одягу для гірських туристів.

Для досягнення мети в роботі поставлені наступні взаємопов`язані задачі:

  • розробити технічні вимоги до одягу гірських туристів на основі вивчення умов експлуатації, аналізу та оцінки існуючого одягу;

  • дослідити та обґрунтувати склад пакета матеріалів для спортивного теплозахисного одягу гірських туристів;

  • розробити методику та провести експериментальні дослідження рівня динамічної відповідності конструкції спортивного теплозахисного одягу;

  • сформувати базу даних для побудови конструкції спортивного теплозахисного одягу в системі тривимірного автоматизованого проектування