LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення процесу проектування спортивного теплозахисного одягу для гірських туристів

(ТАПРО);

 • розробити спортивний теплозахисний одяг для гірських туристів та провести його промислову апробацію.

  Об'єкт та методи дослідження. Об'єктом дослідження є процес проектування ергономічно раціональної конструкції одягу.

  Предметом дослідження є конструктивне вирішення одягу для гірських туристів та матеріали для його виготовлення.

  В дисертації використана загальна методологія системного підходу до проектування одягу. В дослідженнях застосовані стандартні методи оцінки фізико-механічних властивостей матеріалів, методи моделювання натурних дослідних зразків одягу. Оцінку теплозахисних властивостей пакетів матеріалів виконано методом регулярного теплового режиму за допомогою бікалориметра ПБ-63. Оцінку рівня динамічної відповідності конструкції одягу здійснено з використанням розроблених автором методики та пристрою. Обробка результатів експериментів проведена за допомогою методів математичної статистики та регресійного аналізу з використанням ПЕОМ.

  Наукова новизна роботи полягає в наступному:

  • розроблені технічні вимоги до спортивного теплозахисного одягу гірських туристів;

  • розроблена методика визначення ергономічних показників якості конструкції плечових швейних виробів на фігурі людини, новизна якої підтверджена патентом України на винахід за №46966А від 17.06.2002 р.;

  • досліджено вплив кутових параметрів рукава та прибавок на вільне облягання на рівень динамічної відповідності конструкції спортивного теплозахисного одягу;

  • вперше розроблені принципи забезпечення заданого рівня динамічної відповідності конструкції спортивного теплозахисного одягу для гірських туристів в системі ТАПРО.

  Практичне значення одержаних результатів полягає у підвищенні ефективності процесу розробки спортивного теплозахисного одягу для гірських туристів за рахунок того, що:

  • розроблені рекомендації щодо конструктивно-колористичного вирішення чоловічих спортивних теплозахисних курток для гірських туристів;

  • визначено склад пакета матеріалів, який забезпечує відповідність виробу технічним вимогам до спортивного теплозахисного одягу гірських туристів;

  • сформована база даних для побудови ергономічно раціональної конструкції спортивної теплозахисної куртки в системі ТАПРО;

  • розроблено художньо-конструкторське вирішення куртки чоловічої, новизна якого підтверджена патентом України на промисловий зразок за №4827 від 15.05.2001 р.;

  • розроблені моделі спортивних теплозахисних курток для гірських туристів, які одержали позитивну оцінку членів Хмельницького обласного туристичного клубу.

  Промислову апробацію результатів дисертаційних досліджень, а саме модельних конструкцій чоловічих спортивних теплозахисних курток, призначених для гірських туристів, виконано на ПП "Екстремал" (м. Хмель-ницький), що підтверджено актом впровадження.

  Теоретичні та практичні результати досліджень впроваджено в навчальний процес кафедри технології і конструювання швейних виробів Технологічного університету Поділля (м. Хмельницький) у дисциплінах "Матеріалознавство швейних виробів", "Конфекціонування матеріалів для одягу", науково-дослідній роботі студентів та магістрантів, курсовому і дипломному проектуванні.

  Особистий внесок здобувача полягає в постановці та вирішенні основних теоретичних та експериментальних задач. Безпосередньо автором розроблено методику визначення ергономічних показників якості конструкції плечових швейних виробів, виконано планування, проведення експерименту та комп'ютерну обробку отриманих даних. Автору належать основні ідеї, узагальнення та висновки. Конкретний персональний внесок здобувача в опублікованих наукових працях у співавторстві з науковим керівником полягає у вирішенні основних теоретичних, експериментальних та прикладних задач.

  Апробація роботи. Основні положення і результати роботи висвітлені та отримали позитивну оцінку на щорічних конференціях професорсько-викладацького складу Технологічного університету Поділля (м. Хмельниць-кий, 1996-2002 рр.), міжнародних науково-технічних конференціях "Новітні технології у легкій промисловості та сервісі" (м. Хмельницький, 1998-2001рр.), міжнародній науково-технічній конференції "Ресурсо- та енергозберігаючі технології в легкій, текстильній промисловості та сервісі" (м. Хмельницький, 2000 р.), міжнародній науковій конференції "Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи" (м. Хмельницький, 2001 р.), всеукра-їнських науково-технічних конференціях "Проблемы легкой и текстильной промышленности на пороге нового века" (м. Херсон, 1999-2000 рр.), науково-технічних конференціях молодих вчених та студентів КНУТД (м. Київ, 2000р., 2002 р.), науково-методичному семінарі "Ярмарок програмних продуктів" (м.Хмельницький, 2000 р.) та опубліковані в збірниках тез вказаних конференцій.

  Робота обговорювалась та була схвалена на засіданні кафедри технології та конструювання швейних виробів Технологічного університету Поділля (м.Хмельницький) і на міжкафедральному науковому семінарі КНУТД (м.Київ).

  Публікації. За результатами досліджень опубліковано 14 друкованих робіт: 7 статей, патент на винахід, патент на промисловий зразок, 2 тези доповідей, 3 інформаційні листки.

  Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, чоти-рьох розділів з висновками, загальних висновків, списку використаних літературних джерел та додатків. Робота виконана на 126 сторінках, містить 22 рисунки, 28 таблиць. Список літературних джерел містить 144 найменування. Додаток включає 75 сторінок.  ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


  У вступі обґрунтована актуальність теми дисертації, визначені мета, основні задачі та методи досліджень, сформульовані наукова новизна роботи та її практична цінність.

  В першому розділі виконано аналіз літературних джерел щодо питань та проблем, які пов'язані з розробкою спортивного теплозахисного одягу для гірських туристів.

  Вивчення комплексу метеофакторів високогір'я та наслідків їх впливу на організм людини показало, що спортивний теплозахисний одяг гірських туристів повинен забезпечувати ефективний захист від дії пониженої температури повітря, вітру та опадів.

  Аналіз існуючих матеріалів засвідчив, що використання для виготовлення спортивного теплозахисного одягу сучасних тканин із водовідштовхувальною і вітрозахисною обробкою та матеріалів із мембранним покриттям дозволяє забезпечити високий рівень захисту людини від дії вітру та опадів. Забезпечення


 •