LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення процесу проектування спортивного теплозахисного одягу для гірських туристів

теплового захисту на сьогодні досягають шляхом застосування різноманітних теплоізоляційних, тепловипромінювальних матеріалів та нагрівальних елементів. Показано, що для одягу гірських туристів найбільш раціональним методом забезпечення теплозахисних властивостей є використання сучасних теплоізоляційних об'ємних текстильних матеріалів.

Встановлено, що специфіка експлуатації одягу гірських туристів полягає у необхідності подолання різноманітних перешкод, а тому вимагає, щоб його конструкція забезпечувала максимальну свободу рухів людини.

Аналіз сучасних САПР показав, що максимальне врахування об'ємної поверхні тіла людини при побудові розгорток деталей швейних виробів забезпечують системи тривимірного автоматизованого проектування одягу. Обґрунтована доцільність використання для проектування спортивного одягу гірських туристів системи тривимірного автоматизованого проектування одягу, розробленої в С-Пб.ДУТД.

Проведений аналіз літературних джерел дозволив конкретизувати мету роботи та сформулювати задачі подальших досліджень.

У другому розділі виконано теоретичне обґрунтування досліджень, пов'язаних із удосконаленням процесу проектування спортивного теплозахисного одягу гірських туристів.

З метою визначення вихідної проектної інформації проведено експертну оцінку існуючого одягу гірських туристів. Оцінку виконано шляхом анкетного опитування за спеціально розробленою анкетою, яка містила ряд запитань щодо властивостей одягу, який на сьогодні використовують під час гірських походів. Встановлено, що існуючий одяг за своїми захисними та ергономічними властивостями не в повній мірі відповідає призначенню та умовам експлуатації і тому не завжди задовольняє споживачів.

Передумовою робіт по удосконаленню процесу проектування спортивного теплозахисного одягу стала розробка науково обґрунтованих вимог до нього. Методом експертної оцінки встановлені найбільш значущі вимоги до одягу гірських туристів, якими є: захисні (тепло-, водо-, вітрозахисні), ергономічні (зручність користування одягом в динаміці та його маса), гігієнічні (паропроникність) та експлуатаційні (стійкість матеріалів та швів до розривальних навантажень). Встановлено, що захисні, гігієнічні та експлуатаційні вимоги забезпечують, в основному, завдяки матеріалам пакета, а ергономічні – завдяки конструктивному вирішенню одягу.

Аналіз можливостей системи ТАПРО показав, що за її допомогою можливо створити конструкцію одягу з високим рівнем ергономічної відповідності. Однак, на сьогодні залишається невирішеним питання щодо параметрів формоутворення конструкції, рівень динамічної відповідності якої відповідає вимогам до одягу гірських туристів. Тому, важливим є визначення величин параметрів формоутворення, які необхідні для проектування спортивного теплозахисного одягу в даній системі, а саме прибавок на вільне облягання, габаритних параметрів виробу та кутових параметрів рукава. Вказані параметри повинні забезпечувати необхідний рівень ергономічної відповідності конструкції виробу з врахуванням взаємодії елементів системи "людина-одяг" в динаміці та статиці.

З метою формування бази даних для проектування спортивного теплозахисного одягу розроблено інформаційну модель (рис. 1), яка дає цілісне уявлення про структуру процесу проектування одягу в системі ТАПРО та дозволяє визначити етапи проведення досліджень з вибору параметрів його формоутворення. Принцип побудови моделі полягає в розподілі процесу досліджень на дві частини: дослідження проектної ситуації та дослідження ергономічних властивостей натурних зразків виробів. Згідно моделі, спочатку здійснюють вибір матеріалів для виготовлення одягу, обґрунтовують його конструктивне вирішення, визначають характерні рухи носіїв. За результатами дослідження проектної ситуації встановлюють сукупність параметрів формоутворення виробу і шляхом дослідження натурних зразків виявляють залежність між вибраними параметрами та рівнем ергономічної (динамічної та статичної) відповідності одягу.

Виявлені особливості конструктивного вирішення сучасного одягу гірських туристів, обумовлені його призначенням та умовами експлуатації. Визначені особливості колористичного вирішення даного одягу, які полягають у необхідності забезпечення достатньої видимості людини під час гірських походів та створення необхідного психологічного комфорту. В залежності від характеру впливу кольору на організм людини розроблено рекомендації щодо колористичного вирішення одягу для гірських туристів. Рис. 1. Інформаційна модель досліджень по вибору параметрів формоутворення

для проектування одягу гірських туристів в системі ТАПРО

У третьому розділі розроблено методичні основи удосконалення процесу проектування спортивного теплозахисного одягу гірських туристів.

Для дослідження обрано синтетичні та змішані тканини із спеціальною водовідштовхувальною обробкою та матеріали із мембранним покриттям (табл. 1). Із теплозахисних матеріалів вибрано сучасні об'ємні неткані матеріали та трикотажні полотна (табл. 2).

Таблиця 1

Характеристика фізико-механічних властивостей

матеріалів верху та підкладки

Назва матеріалу, артикул Вміст складни-ків сиро-винного складу, % Вид обро-бки Тов-щи-на, мм Повер-хнева густи-на, г/м2 Розривальне наванта-ження, даН Відносне видовжен-ня на мо-мент розір-вання, % Коефіці-єнт по-вітропро-никності, дм3/(м2Чс)

осн. ут. осн. ут.

Тканина плащова, арт.8В13 45НK 55ПрБв ВВ 0,23 185 59,0 24,0 84,0 20,0 51,0

Тканина плащова, арт.5В1 60НК 40ПрБв ВВ 0,18 133 64,0 20,2 74,0 22,0 33,0

Матеріал Gore-Tex 100НК Мем-брана 0,18 159 54,2 48,5 82,0 43,0 0,1

Ripstop Nylon 100НК ВВ 0,18 100 60,8 52,2 56,0 51,6 0,8

Тканина Сodura 100НК ВВ 0,11 231 130,7 102,5 82,0 69,0 2,8

Підкладкова тканина 100НК - 0,06 55 48,2 38,2 58,0 60,0 118,0

Примітка. ВВ - водовідштовхувальна обробка.

Таблиця 2

Характеристика фізико-механічних властивостей

теплозахисних матеріалів

Назва матеріалу Вміст складників сировинного складу, % Товщина, мм Поверхнева густина, г/м2 Коефіцієнт повітропроникності, дм3/(м2Чс)

Polartec 100ВЛс 6,04 261 542

Bee-Polar 100ВЛс 6,90 373 389

Bear-Bear 100ВЛс 8,12 307 312

Синтапон 100ВН 10,63 126 1964


Оцінку фізико-механічних властивостей матеріалів виконано шляхом використання існуючих інструментальних методів.

Дослідження ергономічних властивостей конструкції одягу гірських туристів виконано за допомогою розроблених методики та пристрою. Відмінність запропонованої методики від існуючих полягає в тому, що вона дозволяє оцінити рівень