LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення процесу проектування спортивного теплозахисного одягу для гірських туристів

туристів.

2. Розроблено технічні вимоги до спортивного теплозахисного одягу гірських туристів та рекомендації щодо його конструктивно-колористичного вирішення.

3. Експериментально обґрунтовано склад пакета матеріалів для одягу гірських туристів, необхідний рівень тепло-, вітро- та водозахисних властивостей якого забезпечує поєднання сучасних текстильних матеріалів з мембранною системою захисту та об'ємних трикотажних і нетканих теплозахисних матеріалів.

4. Для оцінки рівня динамічної відповідності конструкції спортивної теплозахисної куртки розроблено методику визначення ергономічних показників якості конструкції плечових швейних виробів на фігурі людини. Критеріями оцінки вибрано величину амплітуди відведення рук та величини переміщення низу виробу і низу рукавів при максимальних кутах відведення рук. Новизна методики підтверджена патентом України на винахід за №46966А від 17.06.2002 р.

5. Експериментально доведено, що рівень ергономічної відповідності конструкції спортивної теплозахисної куртки, побудованої в системі тривимірного автоматизованого проектування одягу, залежить від прибавок на вільне облягання та кутових параметрів рукава. Визначення величин даних параметрів виконано за допомогою методу моделювання шляхом дослідження динамічної та статичної відповідностей натурних дослідних зразків.

6. Сформовано базу даних для вибору параметрів формоутворення конструкції спортивного теплозахисного одягу в системі ТАПРО. Встановлено, що необхідний рівень ергономічної відповідності конструкції чоловічої куртки забезпечує поєднання прибавок на вільне облягання до напівобхвату грудей – 195 мм, до глибини пройми – 105 мм та кута відведення рукава вбік по відношенню до площини пройми - в межах 65-75о.

7. Розроблено художньо-конструкторське вирішення чоловічої куртки, новизна якого підтверджена патентом України на промисловий зразок за №4827 від 27.12.2000 р.

8. Для апробації теоретичних та експериментальних досліджень виготовлено серію моделей чоловічих спортивних теплозахисних курток для гірських туристів, яка отримала позитивну оцінку членів обласного туристичного клубу м. Хмельницького.

9. Результати теоретичних та експериментальних досліджень впроваджено у навчальний процес Технологічного університету Поділля при підготовці спеціалістів відповідного фаху, а також у практичну діяльність ПП "Екстремал" (м. Хмельницький), що підтверджено відповідними актами.

10. Практичне використання рекомендацій щодо конструктивного вирішення спортивного теплозахисного одягу гірських туристів та принципів забезпечення ергономічної відповідності конструкції дозволяє скоротити тривалість, матеріальні і трудові витрати на етапах проектно-конструкторських робіт при створенні нових моделей одягу. Умовно-річний економічний ефект від впровадження у виробництво розроблених конструкцій спортивних теплозахисних курток становить 6441,25 грн.список опублікованих праць За темою дисертації


1. Краснюк Л.В., Баннова І.М. Розробка вимог до теплозахисного пухо-вого одягу для гірських туристів та альпіністів // Вісник Технологічного уні-верситету Поділля. - 1998. - №1. - С. 48-50.

2. Краснюк Л.В., Баннова І.М. Класифікація методів забезпечення теплозахисних властивостей одягу // Вісник Технологічного університету Поділля. - 1998. - №2. - С. 14-16.

3. Краснюк Л.В., Баннова І.М., Раздомахін М.М. Розробка інформаційної моделі процесу проектування спортивного теплозахисного одягу в системі ТАПРО // Вісник Технологічного університету Поділля. - 1999. - № 4. - С. 20-22.

4. Краснюк Л.В., Цесельська Н.В., Полька Т.О. Оцінка теплозахисних властивостей матеріалів для одягу гірських туристів // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. - 1999. - № 4. - С.47-49.

5. Краснюк Л.В. Методика оцінки динамічної відповідності конструкції спортивного теплозахисного одягу // Вісник Технологічного університету Поділля. - 2000. - №1. - С. 30-32.

6. Краснюк Л.В., Баннова І.М. Дослідження статичної та динамічної відповідності конструкції спортивного теплозахисного одягу // Вісник Технологічного університету Поділля. - 2000. - №3. - С. 84-86.

7. Баннова І.М., Краснюк Л.В., Мандат Г.М. Оптимізація параметрів формоутворення при побудові конструкцій швейних виробів // Вісник Технологічного університету Поділля. - 2000. - №5. - С. 114-116.

8. Пат. 46966А Україна, МПК А41 Н1/00. Спосіб визначення ергономічних показників якості конструкції плечових швейних виробів на фігурі людини і пристрій для його здійснення / Л.В.Краснюк, І.М.Баннова, О.М.Троян. – №2000127066; Заявл. 8.12.2000; Опубл. 17.06.2002; Бюл. №6.

9. Пат. 4827 Україна, МКПЗ 02-02. Куртка чоловіча / Л.В.Краснюк, Г.М.Грищук, І.М.Баннова, О.В.Понура, О.М.Троян. – №2000121113; Заявл. 27.12.2000; Опубл. 15.05.2001; Бюл. №4.

10. Краснюк Л.В. Обгрунтування художньо-колористичного вирішення спортивного теплозахисного одягу для гірських туристів // Труды Всеукр. конф. "Проблемы легкой и текстильной промышленности на пороге нового века". – Херсон: ХГТУ, 1999. – С. 37.

11. Баннова І.М., Краснюк Л.В. Розвиток швейної промисловості на Поділлі // Труды Всеукр. конф. "Проблемы легкой и текстильной промышленности на пороге нового века". – Херсон: ХГТУ, 1999. – С. 35-36.

12. Грищук Л.М., Понура Е.В., Краснюк Л.В., Баннова И.М., Троян А.М. Конструкция ветрозащитного пояса куртки // Информационный листок УкрИНТЭИ, №02-02. – Хмельницкий: ЦНТЭИ, 2002. - №2. – 4 с.

13. Грищук Л.М., Понура Е.В., Краснюк Л.В., Баннова И.М., Троян А.М. Конструкция капюшона // Информационный листок УкрИНТЭИ, №03-02 – Хмельницкий: ЦНТЭИ, 2002. - №3. – 4 с.

14. Грищук Л.М., Понура Е.В., Краснюк Л.В., Баннова И.М., Троян А.М. Конструкция застежки куртки // Информационный листок УкрИНТЭИ, №04-02 – Хмельницкий: ЦНТЭИ, 2002. - №4. – 4 с.


АНОТАЦІЯ


Краснюк Л.В. Удосконалення процесу проектування спортивного теплозахисного одягу для гірських туристів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.19.04 – технологія швейних виробів. Київський національ-ний університет технологій та дизайну, Київ, 2002.

Дисертацію присвячено питанням проектування спортивного теплозахисного одягу, який максимально відповідає умовам життєдіяльності гірських туристів. Розроблено технічні вимоги до даного одягу та рекомендації щодо його конструктивно-колористичного вирішення.

Досліджено теплофізичні характеристики пакетів матеріалів та визначено їх склад для одягу