LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення процесу проектування форм верхніх трикотажних виробів з урахуванням характеристик полотен

21


Міністерство освіти і науки України


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ


Кисельова Катерина ОлександрівнаУДК 687.16Удосконалення процесу проектування форм верхніх трикотажних виробів з урахуванням характеристик полотенСпеціальність 05.19.04 - технологія швейних виробів
Автореферат

Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата

технічних наук
Київ 2003


Дисертацією є рукопис.


Роботу виконано в Київському Національному університеті технологій та дизайну, Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник -

кандидат технічних наук, професор

Ніколаєва Тетяна Вадимівна;

Київський Національний університет технологій та дизайну, завідувач кафедрою художнього моделювання костюму

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор

Кострицький Валерій Всеволодович,

Київський Національний університет технологій та дизайну, завідувач кафедрою електромеханічних систем;

кандидат технічних наук, доцент

Міщенко Ганна Іллівна,

Хмельницький приватний інститут моделювання конструювання швейних виробів, проректор з наукової роботи

Провідна установа:

Технологічний університет Поділля (м. Хмельницький)

Міністерства освіти і науки України.

Захист відбудеться 27січня 2004р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.03 у Київському Національному університеті технологій та дизайну за адресою: 01601, Київ-11, вул. Немировича-Данченка, 2.З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського Національного університету технологій та дизайну за адресою: 01601, Київ - 11, вул. Немировича-Данченка, 2.

Автореферат розісланий 23 грудня 2003р.Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради

кандидат технічних наук Первая Н.В.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми.В сучасних ринкових умовах, багато підприємств легкої промисловості знаходяться у скрутному стані через неконкурентоспроможність своєї продукції. Важливим показником якості, що забезпечує конкурентоспроможність є показник естетичності, який залежить від пануючих в той чи інший період тенденцій моди. Проблеми збуту найчастіше обумовлені затягуванням процесу проектування і впровадження перспективних дизайнерських колекцій, недостатньо вірною орієнтацією проектувальників у тенденціях моди, а в результаті виробництвом морально застарілої продукції, що не користується попитом. Особливо гостро це питання постає перед підприємствами трикотажної галузі, де художник-проектувальник визначає не тільки початкову ідею майбутньої форми одягу, а і початкову ідею вихідного полотна, одночасно виступаючи десинатором. Ріст обсягів проектних робіт при частих змінах моделей і випуску їх невеличкими партіями ставить перед підприємствами задачі скорочення часу і підвищення якості процесу проектування одягу.

В існуючих на сьогодні наукових дослідженнях питанням прогнозування форм трикотажної групи виробів не приділялося достатньої уваги. При визначенні початкової ідеї форми недостатньо висвітлені питання по урахуванню характеристик вихідних матеріалів на стадії ескізного проекту. Запропонований в роботі метод прогнозування форм трикотажних виробів, з урахуванням основних характеристик полотен дозволяє вдосконалити процес проектування, скоротити терміни розробки та впровадження перспективних колекцій, підвищити конкурентоспроможність виробів, що проектуються. Викладене вище свідчить про актуальність та своєчасність даних наукових досліджень в галузі проектування одягу.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано у відповідності з тематичним планом науково-дослідної роботи викладачів Київського Національного університету технологій та дизайну на 1999-2001р.р. у рамках держбюджетної науково-дослідної роботи "Наукові основи комплексних комп'ютерних систем проектування та виготовлення продукції в легкій промисловості" (тема 6.16.ДБ №0199И003013).

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є вдосконалення процесу проектування верхніх трикотажних виробів, підвищення їх естетичної якості на базі наукового прогнозу розвитку форм й урахування характеристик матеріалів на стадії технічного завдання; скорочення термінів й мінімізація витрат на розробку та впровадження перспективних колекцій. В рамках реалізації мети поставлені та виносяться на захист наступні наукові задачі:

  • визначити художньо-композиційні характеристики створення форм верхніх трикотажних виробів;

  • встановити закономірності розвитку форм верхніх трикотажних виробів у часі;

  • розробити метод прогнозування й здійснити прогноз розвитку композиційних параметрів форми;

  • визначити взаємозв'язок між композиційними параметрами форми;

  • розробити технологічно-обумовлений підхід до проектування перспективних форм одягу з урахуванням основних характеристик полотен;

  • розробити рекомендації, що дозволять найбільш ефективно та раціонально проектувати колекції верхнього трикотажного одягу на перспективу;

  • вдосконалити організаційну структуру та терміни проведення робіт щодо випереджаючого планування та впровадження асортименту.

Об'єкт дослідження. Процес забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних верхніх трикотажних виробів на стадії проектування.

Предмет дослідження. Проектування форм верхніх трикотажних виробів з урахуванням характеристик полотен.

Методологічна основа. Методика дослідження будувалася відповідно поставленим задачам. Для вивчення об'єктів дослідження, застосовано літературно-аналітичний метод. При визначенні композиційних параметрів використано предметно-аналітичний й літературно-аналітичний методи. Для встановлення періодичного характеру змін структурних характеристик форми жіночих трикотажних костюмів застосовано методи математичної статистики. При прогнозуванні силуетних параметрів форм використані графічний метод аналогових періодів й метод "умовного періоду". Для виявлення взаємозв'язку між композиційними параметрами використовувалися методи кореляційного і регресійного аналізу. При визначенні характеристик трикотажних полотен важливих для формоутворення й формостійкості були використані результати матеріалознавчих досліджень, із застосуванням метода регрес контролю, соціологічних досліджень і апріорного ранжування факторів. При вирішенні проектних задач використовувалися методи художньо-конструкторського аналізу - графічний і емпіричний.

Наукова новизна роботи полягає в наступному:

  • розроблено метод виявлення закономірностей