LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення процесу проектування форм верхніх трикотажних виробів з урахуванням характеристик полотен

періодичності змін основних структурних характеристик форм верхніх трикотажних виробів – довжини, обсягів, конфігурацій, внутрішніх членувань;

  • розроблені іконічні та графічні моделі процесу силуетного формоутворення для верхніх трикотажних виробів костюмної групи;

  • розроблено метод прогнозування структурних характеристик форм верхніх трикотажних виробів й складені прогнозні форми;

  • встановлено кореляційний та регресійний зв'язок між розвитком параметрів створення форми у часі, розроблені формули залежностей для передбачення розвитку ряду параметрів на базі прогнозу одного з них;

  • встановлено взаємозв'язок між структурними характеристиками форм верхніх трикотажних виробів, прийомами формоутворення й характеристиками полотен – видом переплетення, сировинним складом, групою розтяжності.

Обгрунтованість і достовірність наукових положень викладених в роботі підтверджується аналітичними, експериментальними методами, а також перевірено в умовах підприємства і підтверджено практикою.

Наукове значення роботи полягає в:

  • розвитку методу наукового обгрунтування вибору параметрів форм при проектуванні верхніх трикотажних виробів з урахуванням прогнозування їх розвитку у часі;

  • доповненні наукових положень по урахуванню характеристик вихідних матеріалів при проектуванні форм одягу;

  • вдосконаленні існуючої структури процесу системного проектування перспективних колекцій трикотажних виробів та планування асортименту.

Практичне значення одержаних результатів полягає у підвищенні ефективності процесу проектування верхніх трикотажних виробів за рахунок:

  • впровадження у виробництво алгоритмічного та програмно-математичного забезпечення із застосуванням ПЕОМ для прогнозування й проектування перспективних промислових колекцій одягу;

  • планування показників якості виробів на стадії технічного завдання;

  • раціональної структури системного проектування колекцій та планування асортименту.

З використанням основних результатів теоретичних досліджень та практичних рекомендацій розроблено перспективну колекцію жіночих трикотажних костюмів на провідному підприємстві галузі АТ "Софія" (м. Бровари).

Результати роботи включено в учбові програми спеціальних дисциплін для підготовки технологів, конструкторів, художників-модельєрів, дизайнерів, спеціалістів у галузі художнього проектування костюма.

Особистий внесок здобувача полягає в постановці та вирішенні основних теоретичних та експериментальних задач. Безпосередньо автором розроблено методику прогнозування основних формоутворюючих характеристик трикотажних виробів, створена база даних з рекомендаціями по урахуванню характеристик полотен при створенні форм виробів. Автору належать основні ідеї, узагальнення та висновки. Конкретний персональний внесок здобувача в опублікованих наукових працях у співавторстві з науковим керівником [3,7,9,11] полягає у вирішенні основних теоретичних, експериментальних та прикладних задач.

Апробація роботи. Основні положення і результати роботи висвітлені та отримали позитивну оцінку на щорічних науково-технічних конференціях молодих вчених та студентів Київського Національного університету технологій та дизайну (м. Київ, 1998-2003р.р.), міжнародній науково-методичній конференції "Шляхи підвищення якості підготовки фахівців"(м. Київ, 2002р.) та опубліковані в збірниках тез вказаних конференцій.

Робота обговорювалась та була схвалена на засіданні кафедри моделювання костюму і на міжкафедральному семінарі Київського Національного університету технологій та дизайну.

Публікації. За результатами досліджень опубліковано 11 друкованих робіт: 8 статей, 3 тези доповідей.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, п'ятьох розділів з висновками, загальних висновків, списку використаних літературних джерел та додатків. Робота виконана на 157 сторінках, містить 25 рисунків, 16 таблиць. Список літературних джерел містить 133 найменування. Додаток включає 106 сторінок.


Основний зміст роботи


У вступі обгрунтована актуальність роботи, визначені мета, основні задачі та методи досліджень, сформульовано наукову новизну та практичне значення одержаних результатів та висновків.

У першому розділі наведено літературний огляд та проведено аналіз сучасного стану наукових досліджень з питань урахування параметрів моди в процесі проектування верхніх трикотажних виробів.

Аналіз дозволив встановити що дослідниками достатньо докладно розглянуті питання силуетного формоутворення й врахування модних коливань для швейних виробів. Недоопрацьованими залишаються питання теорії і практики проектування на основі прогнозування моди, впровадження перспективних колекцій у трикотажне виробництво, що має свої специфічні особливості.Невирішеною проблемою є вивчення, якісний та кількісний аналіз структурних ознак, що впливають на процес силуетоутворення і зміни моди в трикотажі, не досліджені їх взаємозв'язок та взаємообумовленість.

Встановлено, що особливе місце серед первинних елементів форми одягу займають властивості матеріалів (саме вони визначають нові лінії розвитку моди). Але в наукових працях практично відсутні рекомендації по урахуванню характеристик матеріалів на стадії художнього проектування форм одягу. Результати існуючих досліджень використовуються лише на стадії конструктивної, технологічної проробки, а також для розробки рекомендацій по догляду за виробом в процесі експлуатації. Проте, саме дизайнер визначає початкову ідею форми й матеріалу і при невірному рішенні подальша проробка форми не має сенсу. Отже, у зв'язку з вищеподаним виявлено необхідність розробки рекомендацій для художників-модельєрів трикотажних виробів по урахуванню характеристик полотен, які визначають їх здатність до формоутворення й збереження форми.

Для цілей, поставлених у дослідженні були систематизовані основні складові елементи побудови форми одягу (рис. 1).З них для подальшої розробки були виділені наступні: силует і морфологічні характеристики; формотворні лінії; пластичні властивості матеріалів.

Проведений аналіз літературних джерел дозволив конкретизувати мету роботи та сформулювати задачі подальших досліджень.У другому розділі систематизовані об'єктивні закономірності процесу розвитку параметрів силуетоутворення форм верхніх трикотажних виробів та проведено їх прогнозування. Виявлено взаємозв'язок в розвитку основних параметрів одягу.

Для виявлення стабільних ознак у розвитку силуетних параметрів моди в костюмній групі жіночих верхніх трикотажних виробів був вивчений і узагальнений у таблиці великий теоретичний і іконічний матеріал. Отримані дані дозволили визначити основні і другорядні (залежні) параметри