LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення процесу проектування форм верхніх трикотажних виробів з урахуванням характеристик полотен

форми одягу, встановити найбільш загальні закономірності їхнього розвитку.

В якості основних параметрів силуетоутворення були визначені наступні.

Для верхньої частини костюма:

 • геометричний вид форми;

 • ступінь прилягання;

 • довжина;

 • крій рукава;

 • довжина лінії плеч

 • конфігурація лінії плеч;

 • розташування лінії талії;

 • напрямок ліній членувань.

Для нижньої частини костюма: Д

 • геометричний вид форми;

 • ступінь прилягання;

 • довжина;

 • напрямок ліній членувань.
Для можливості прогнозування розвитку основних параметрів створення форм було визнано необхідним провести їх статистичне опрацювання. Матеріалом статистичного спостереження були обрані моделі жіночих трикотажних костюмів 1950-2003р.р., надані в каталогах та часописах мод. Обсяг вибіркової сукупності склав близько 5000 жіночих трикотажних костюмів, які систематизувалися по обраним вище параметрам силуетоутворення.

Для усунення суб'єктивної оцінки інформації при вивченні зразків моди, всі етапи аналізу були виконані за розробленим алгоритмом за допомогою ЕОМ із використанням демонстраційних версій програм PhotoShop 5.0. та CorelDraw 8. Результатом аналізу було приведення неформалізованих різномасштабних зображень костюмів до формалізованих схематичних. Подальше опрацювання зображень проводилося методами математичної статистики. Результати аналізу, зведені в таблиці, склали основу одержання бази графічних моделей формоутворення з допомогою демонстраційної версії програми MS Excel, приклад наведено на рис. 2.Для побудови графіків, по осі Х був розподілений період часу, що спостерігався, з інтервалом 1 рік, по осі Y відповідна йому частота зустрічаємості даного структурного параметра форми.

На основі аналізу графічних моделей було виявлено, що розвиток будь-яких структурних параметрів форм відбувається поступово і містить чотири фази розвитку: зародження, наростання, апогей, загасання, причому будь-яка фаза характеризується пульсацією параметра. Вдалося виявити повні цикли, напівцикли і міні-цикли розвитку структурних параметрів. Для різних параметрів вони виявилися неоднаковими: повні цикли - від 10 до 36 років, напівцикли від 4 до 17 років та міні цикли від 3 до 8 років.

В результаті проведеного якісного та кількісного дослідження було створено базу даних, в якій сконцентровано всю необхідну інформацію по розвитку параметрів створення форм в необхідному для прогнозування обсязі. Для більшої достовірності прогнозу в його основу було покладено два методи: графічний метод аналогових періодів і метод "умовного періоду".

Відповідно до графічного методу аналогових періодів, по вже отриманих графічних моделях, була зроблена періодизація параметрів форми (приклад табл.1) та прийнята гіпотеза про зберігання закономірностей їхнього подальшого розвитку в аналогічній послідовності.

Таблиця 1

Періодизація параметрів силуетоутворення жіночих трикотажних костюмів за методом аналогових рядів

Параметри

Періоди-аналоги, роки


Форма

верхньої частини костюма

пряма

1954-1983; 1984-2011


трапецієвидна

1951-1970;1971-1988; 1989-2006


перевернута трапеція

1948-1967;1968-1985; 1986-2001;2002-2019


овальна


1940-1969;1970-1997;1998-2025

Ступінь прилягання верхньої частини костюма


вільна

1938-1969;1970-1999; 2000-2027


напівприлягаюча

1957-1988; 1989- 2017


прилягаюча

1945-1976; 1977-2006

Форма нижньої частини костюма

пряма

1942-1975;1976-2006; 2007-2035


трапецієвидна

1960-1985; 1986-2011


овальна

1950-1974; 1975-1997; 1998-2018

Ступінь прилягання нижньої частиникостюма

прилягаюча

1950-1980; 1981- 2010


напівприлягаюча

1957-1988; 1989-2018


вільна

1950-1964; 1972-1986; 1990-2002, 2003-2015

Для визначення "умовного періоду" вся множина значень показника i розбивається на проміжки jy (по осі ординат) - (0%-10%), (10%-20%), ..., (90%-100%), а часовий період (по осі абсцис) - на п'ятиріччя kx(1950р.-1954р.), (1955р.-1959р.), ..., (1995р.-1999р.).

Для кожного інтервалу по осі ординат jy знаходиться сума часових п'ятиріч kx, в котрих зустрічається значення параметра i , що аналізується:

(1)

Якщо, для функції, що аналізується значення з проміжку (0%-10%, 10%-20% та т.і.) зовсім не зустрічається, тоді цей проміжок виключається з розгляду.

Для всіх параметрів і в проміжках jyзнаходяться проміжні періоди tjза формулою:

(2)


де R – весь період часу, що розглядається (R=50 років).

Далі знаходиться "умовний період" Т для параметра i, як середнє арифметичне усіх періодів tij :

(3)


де m – число проміжків j, котрі вміщують значення параметру i.

при умові, що (4)

Після визначення "умовного періоду" безпосередньо прогнозується показник i в період . Для цього знаходяться проміжні параметри , де - значення параметра i в році:

(5)

Якби функція змін параметра i була строго періодичною, тоді значення показника, що досліджується в S1 році співпадало б з (S1–Тi), т. ч. Аi дорівнювало одній величині, але дуже часто значення показника в Аі році дорівнює різним величинам.

В роботі введене припущення що в S1 році показник, що досліджується, приймає значення середнього арифметичного між усіма попередніми ( ):


(6)

де М – кількість попередніх показників Аі.

Отримане значення показника і, таким чином, дозволяє відобразити тенденцію, яка відбиває характер коливань параметра i відповідно з "умовним періодом" Т (значення показників Аi в роках).

Наприкінці визначаються міжгрупові суми показників Сi по кожному року (вони повинні дорівнювати 100% - кількості моделей за рік, що досліджується). Однак суми отриманих значень параметрів відрізняються на певну величину. Далі проводиться корегування показника і за наступною формулою:

(7)

деСiвідкориговане значення показника і; Z - міжгрупова сума