LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення процесу проектування форм верхніх трикотажних виробів з урахуванням характеристик полотен

розрахованих значень показників на період, що прогнозується.

Згідно з запропонованим методом були підраховані значення параметрів силуетоутворення жіночих трикотажних костюмів на 2000-2010р.р. й складені графічні прогнози, приклад (рис. 3).

Порівнюючи отримані двома методами дані розподілу кожного параметру силуетоутворення, можна переконатися, що вони відрізняються не більш як на 15%, при зберіганні основних тенденцій розвитку. Для узагальнення матеріалу була побудована зведена модель розвитку форм за період 1950-2000р.р. На основі аналізу графічних та зведеної моделей були виведені "базові" форми по періодах та складені "базові" форми-прогнози на період 2000-2010р.р. (рис. 4).

Великий практичний інтерес викликає вивчення статистичної сукупності моделей жіночих трикотажних костюмів одночасно по двох або більш параметрах силуетоутворення та встановлення взаємозв'язку між ними. З цією метою в роботі був проведений їх кореляційний та регресійний аналіз (рис. 5).Рівняння зі значимими коефіцієнтами кореляції зведені в таблиці залежності параметрів створення форм.


Для параметрів з не чітко виявленою залежністюаналіз проводився за допомогою модифікованого методу медіанних центрів.

Згідно з цим методом всі дійсні значення аргументу х за допомогою правила Старжеса, розбивають на r інтервалів:

r = 1+3,3lg(n), (8)

де n – кількість експериментальних точок.

Отримане значення числа інтервалів округлюється до найближчого більшого цілого числа r*.

Визначається шаг інтервалу:


(9)

де хmin,хmax – відповідно мінімальне та максимальне значення аргумента.

Визначається кількість експериментальних точок, що попали в кожен інтервал.

Для отриманих інтервалів визначаються положення медіанних центрів, крізь які умовно проводяться вертикальні і горизонтальні лінії, таким чином, щоб кількість точок, що знаходяться праворуч та ліворуч від вертикальної медіани, а також зверху та знизу від горизонтальної медіани дорівнювало один одному.
деjпорядковий номер інтервалу, j=1,2,3,....r*;

хітаyі відповідно значення аргументу та функції в і-тій точці інтервалу.

Координати отриманих медіанних центрів об'єднуються у прямокутну матрицю виду:


де xj та yj медіанні центри отриманих інтервалів.

На рис. 6 у якості приклада, приведено визначення положення медіанного центру для інтервалу.


З'єднані між собою всі отримані медіанні центри aіj утворюють певну ламану лінію.

Послідовно об'єднуючи перший інтервал з другим, другий з третім і т.н. визначається положення центрів об'єднаних інтервалів з виразів (рис. 7):


(12)Рис. 7 Визначення положення центрів об'єднаних інтервалів

В результаті отримаємо прямокутну матрицю виду:


кількість строк якої на одиницю менше ніж у вихідної матриці медіанних центрів.

Вищезгадана процедура (вираз 12, 13) повторюється до тих пір, поки не отримуємо квадратну матрицю вигляду:
де s1,p1 та s2,p2 – відповідно координати хі,yi точок, що визначають початок (s1,p1) та кінець (s2,p2) прямої лінійної регресії, яка описує вихідні данні.

Визначаються параметри лінійної регресії:

y(x) =k + bx,


На рис. 8 наведено положення лінії регресії, яка найліпшим чином описує залежність між вихідними величинами.


Рис. 8 Визначення лінії регресії

Найбільш вірогідне значення коефіцієнта кореляції визначається з виразу:

деε – середнє значення відносної похибки апроксимації, що визначається з виразу:


де εi – відносна похибка і-тої точки апроксимації, що визначається з виразу:

(20)

де yi – експериментальне значення функції, що визначається; yi(х) – значення функції, що передбачене отриманим рівнянням регресії.

Отримані рівняння залежностей параметрів створення форм зведені в таблицю 2, частину якої наведено. Всього отримано 645 рівнянь, які дозволяють передбачити частоту зустрічаємості одного параметра силуетоутворення в залежності від частоти зустрічаємості іншого.

Таблиця 2

Рівняння залежностей частоти зустрічаємості параметрів створення форм жіночих трикотажних костюмів


Параметр х

Форма верхньої частини костюма

пряма

трапецієвидна

перевернута трапеція

овальна

Параметр уФорма верхньої частини костюма

трапецієвидна

у= 8+0,84х; R2=0,993
перевернута трапеція

у= 46-0,57х; R2=0,988

у= 26-0,78х; R2=0,993овальна

у= 49-0,52х; R2=0,996

у= 17+0,65х; R2=0,899

у= 40+0,35х; R2=0,909


Ступінь прилягання верхньої частини костюма


вільна

у= 50-0,34х; R2=0,994

у= 26+1,10х; R2=0,998

у= 40+0,39х; R2=0,989

у= 15+0,67х; R2=0,978

напівприлягаюча

у=19+0,61х; R2=0,996

у= 46-0,29х; R2=0,999

у= 36+0,20х; R2=0,967

у= 64+0,83х; R2=0,963

прилягаюча

у=27-0,17х;