LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення процесу тіпання льону із застосуванням вібраційних дій

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Лобов Олександр ОлександровичУДК 677.021.11.83
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ТІПАННЯ ЛЬОНУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВІБРАЦІЙНИХ ДІЙ

05.18.03 – первинна обробка та зберігання продуктів рослинництва


Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Херсон – 2007

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Херсонському національному технічному університеті Міністерства освіти і науки України.


Науковий керівник:

доктор технічних наук, професор

Валько Микола Іванович,

Херсонський національний технічний університет,

завідувач кафедри технічної хімії та харчових технологій.Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор Дідух Володимир Федорович, Луцький державний технічний університет, директор навчально-науково-виробничого інституту неперервного навчання;


кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Гілязетдінов Рубіль Нуртдінович, Інститут луб'яних культур Української академії аграрних наук, завідувач відділу механізації, збирання і технології переробки.


Захист відбудеться "31" жовтня 2007 року о 1300 годині на засіданніспеціалізованої вченої ради Д 67.052.02 у Херсонськомунаціональному технічному університеті за адресою: 73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24, корпус 1.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Херсонського національного технічного університету за адресою: 73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24, корпус 1.Автореферат розісланий "28" вересня 2007 р.
Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради


О.П. Сумська


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Постановою Кабінету Міністрів України № 162 від 11 лютого 2004 року затверджена Державна програма розвитку легкої промисловості на період 2005-2011 рр. Ця програма спрямована на вирішення основних проблем, що виникли в галузі, а саме: на задоволення потреб населення у високоякісних товарах легкої промисловості вітчизняного виробництва, підвищення рівня зайнятості населення, стабілізацію виробництва, поліпшення фінансового стану підприємств. До найбільш серйозних проблем вітчизняної текстильної промисловості на даний час можна віднести відсутність доступної вітчизняної сировини, якість якої відповідає вимогам міжнародних стандартів.

Актуальність теми. Довге лляне волокно – один з найбільш цінних видів сировини, що використовуються в легкій промисловості, тому удосконалення технології виділення його з рослинної сировини є головним завданням льонопереробної галузі. Метою первинної переробки лляної сировини є вилучення волокна зі стебел у вигляді паралелізованих пасом. При цьому волокно повинне бути максимально очищене від деревини та неволокнистих домішок, а кількість волокна, що попадає у відходи тіпання, повинна бути мінімальною.

Однак при існуючій вітчизняній технології первинної переробки основна маса волокна попадає у відходи тіпання й надалі використовується для виробництва менш цінного короткого волокна. Тому дослідження спрямовані на збільшення виходу довгого волокна, особливо актуальні для технології первинної переробки лубоволокнистих матеріалів. Крім того, довге тіпане волокно, вироблене на вітчизняних льонозаводах, найчастіше є надмірно закостриченим і не відповідає вимогам текстильної промисловості. Отже, робота, спрямована на підвищення ефективності очищення волокна від костриці та неволокнистих домішок, також є актуальною для льонопереробної галузі.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема досліджень є складовою частиною науково-дослідних робіт, що проводяться кафедрою переробки, стандартизації і сертифікації сировини Херсонського національного технічного університету за темою: "Розробка ресурсозберігаючих технологій первинної переробки льону та конопель для створення екологічно чистих товарів народного вжитку", номер державної реєстрації 0199U001229, протокол № 2 від 04.11.1998 р. та за темою: "Ресурсозберігаючі та енергозберігаючі технології комплексної переробки луб'яних культур", номер державної реєстрації 0107U006817 від 24.07.2007 р.

Особистий внесок автора полягає в удосконаленні технології механічної обробки льону, зокрема в пропозиції використання вібраційних дій під час тіпання, що сприяє інтенсифікації очищення волокна від костриці та підвищенню виходу довгого лляного волокна.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розробка та створення способу інтенсифікації процесу тіпання, що забезпечує ефективне очищення волокна від костриці та неволокнистих домішок і підвищення виходу довгого волокна.

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі завдання:

- здійснити аналіз факторів, які обумовлюють обривність волокна під час тіпання, що призводить до збільшення кількості відходів тіпання і зменшення виходу довгого волокна;

- дослідити механізми відділення костриці від волокна та видалення неволокнистих домішок із шару матеріалу в процесі його тіпання;

- критично проаналізувати конструктивні особливості тіпальних машин різних марок і виявити їх основні недоліки;

- визначити фактори, за рахунок яких можливо інтенсифікувати процес очищення волокна від костриці і неволокнистих домішок;

- створити лабораторну установку для проведення експериментальних досліджень процесу тіпання з використанням вібраційних дій;

- визначити оптимальні параметри вібраційних дій на шар лляного сирцю під час його тіпання;

- вивчити вплив вібраційних дій на ступінь очищення й обривність лляного волокна в процесі тіпання;

- виконати порівняльний аналіз традиційного процесу тіпання та процесу тіпання з використанням вібраційних дій;

- здійснити техніко-економічну оцінку ефективності розробленої технології тіпання льону з використанням вібраційних дій.

Об'єкт дослідження – процес тіпання лляного сирцю з використанням вібраційних дій.

Предмет дослідження – сирець льону.

Методи дослідження. Завдання, поставлені в роботі, вирішувалися за допомогою сучасних методів теоретичних і експериментальних досліджень.

Аналіз характеру накладання коливань у пасмі натягнутого лляного сирцю під дією вібрації та посилюваного ним ефекту видалення костриці здійснено аналітичними методами з використанням програм Maple 9,0 і MATLAB 6,5.

Оцінка якості лляної трести й одержуваного волокна виконувалася за