LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення процесу тіпання льону із застосуванням вібраційних дій

допомогою загальноприйнятих методик відповідно до ГОСТ 2975-73 "Треста льняная", ГОСТ 24383-89 "Треста льняная. Требования при заготовках", ДСТУ 4149:2003 "Треста лляна. Технічні умови" і ДСТУ 4015-2001 "Лён трёпаный. Технические условия".

Оптимальні режими вібраційних дій визначалися експериментальними методами з використанням лабораторної установки.

Порівняльний аналіз традиційного процесу тіпання та процесу тіпання з вібраційними діями здійснювався з використанням лабораторної установки.

Результати експериментальних досліджень оброблялися із застосуванням методів математичної статистики за допомогою програм Maple 9,0 та Microsoft Excel (office XP).

Наукова новизна одержаних результатів:

- вперше розроблено новий спосіб тіпання з використанням вібраційних дій на сирець льону, який передбачає інтенсифікацію процесу обробки довгого волокна;

- на основі теоретичних досліджень визначено характер накладання поперечних коливань у шарі сирцю під дією вібрації, що сприяє інтенсифікації обробки лляного сирцю в процесі тіпання;

- встановлено фактори, що підвищують вихід волокна і зменшують його закостриченість під час тіпання з використанням вібраційних дій порівняно з традиційною технологією тіпання: частота та амплітуда вібрації, термін обробки, товщина шару оброблюваного матеріалу;

- на основі методів математичної статистики і математичного планування визначено оптимальні параметри процесу обробки сирцю в процесі тіпання з використанням вібраційних дій.

Практичне значення одержаних результатів. Використання розробленого способу тіпання лляного сирцю із застосуванням вібраційних дій дозволяє підвищити вихід довгого тіпаного лляного волокна і зменшити відсотковий вміст недоробки у волокні. Розроблений спосіб також дозволяє збільшити номер волокна шляхом підвищення його якісних характеристик, зокрема гнучкості. Даний спосіб захищено патентом України на корисну модель № 18341 від 15 листопада 2006 року.

Результати проведених досліджень апробовано на ВАТ "Льонокомбінат Старосамбірський" Львівської області (акт впровадження від 15.04.2007 р.). Під час виробничих випробувань із трести № 1,0 отримано довге тіпане волокно № 12.

Економічний ефект від впровадження нової технології становить 334,15 грн. у розрахунку на тонну перероблюваної трести.

Особистий внесок здобувача. Здобувач самостійно сформулював і обґрунтував завдання досліджень, критично проаналізував існуючі технології одержання довгого тіпаного лляного волокна з використанням науково-технічної літератури. Автор здійснив теоретичні дослідження процесу тіпання лляного сирцю і визначив подальші напрямки експериментальних досліджень. Здобувач виконав лабораторні дослідження з визначення впливу вібраційних дій на сирець льону, а також дослідження з визначення виходу та якості волокна, отриманого в процесі тіпання з використанням вібраційних дій. Автор здійснив порівняльний аналіз традиційного процесу тіпання та процесу тіпання з використанням вібраційних дій.

У наукових працях, опублікованих зі співавторами, здобувачу належить постановка завдань, проведення експериментальних досліджень, аналіз і наукове обґрунтування результатів та формулювання висновків.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи було представлено й обговорено:

  • на науково-технічних конференціях молодих вчених "Проблеми і перспективи в селекції, генетиці, технології вирощування, збирання, переробці та стандартизації луб'яних культур", м. Глухів, 2004-2007 рр.;

  • на науково-технічній конференції "Проблеми легкої і текстильної промисловості України", м. Херсон, 2004 р.;

  • на науково-технічній конференції "Проблеми легкої і текстильної промисловості України", м. Херсон, 2005 р.;

  • на У міжнародній науково-практичній конференції "Наука и образование-2007", м. Дніпропетровськ, 2007 р.;

- на наукових конференціях професорсько-викладацького складу Херсонського національного технічного університету, м. Херсон, 2004-2007 рр.;

  • на засіданнях кафедри переробки, стандартизації і сертифікації сировини Херсонського національного технічного університету, м. Херсон, 2004-2007 рр.;

  • на науково-технічних семінарах в Інституті землеробства південного регіону УААН, м. Херсон, 2006-2007 рр.

Публікаціїза темою дисертації. Основні положення дисертаційної роботи викладено в 5 публікаціях, у тому числі статей у провідних наукових виданнях України – 2, патентів України – 1, тез доповідей на конференціях – 2.

Структура й обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із загальної характеристики роботи, 5 розділів, висновків, списку використаних літературних джерел і додатків. Дисертацію викладено на 158 сторінках машинописного тексту, вона містить 41 рисунок, 24 таблиці та 4 додатки. Список використаних джерел охоплює 123 найменування, із них 5 зарубіжних.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


У вступі подано загальну характеристику роботи, обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано мету та завдання досліджень, розкрито наукову новизну і практичне значення одержаних результатів, охарактеризовано об'єкти та методи досліджень.

У першому розділі подано стислий огляд літератури за темою дисертаційної роботи та визначено напрямки нових досліджень. У результаті аналізу наукової, патентної та технічної літератури і промислового досвіду визначено причини, які обумовлюють втрати довгого волокна на всіх етапах первинної переробки лубоволокнистих матеріалів. Встановлено фактори, що спричиняють підвищену обривність волокна під час тіпання сирцю льону і засміченість його кострицею та іншими неволокнистими домішками. Розглянуто конструктивні особливості вітчизняного і закордонного обладнання, що застосовуються в процесі тіпання лляної трести, виявлено їх основані недоліки. Здійснено критичний аналіз сучасних досліджень і пропозицій з удосконалення технологічного процесу тіпання лубоволокнистих матеріалів. Встановлено, що головною проблемою, яку неможливо вирішити при застосуванні будь-якої з відомих на цей час технологій механічної обробки лляної сировини є незадовільне співвідношення: якість волокна – вихід довгого волокна – продуктивність м'яльно-тіпального агрегату.

Це свідчить, що наукові дослідження з розробки нового способу інтенсифікації процесу тіпання сирцю льону із застосуванням вібраційних дій, спрямовані на підвищення ступеня очищення волокна від костриці та неволокнистих домішок і збільшення виходу довгого волокна, є актуальними.

Виходячи з вищевикладеного, сформульовано мету роботи і визначено напрямки досліджень.

У другому розділівикладено основні методи досліджень. Розділ містить інформацію про методику визначення якості вхідної сировини – лляної трести – й одержуваного продукту – тіпаного волокна льону. Подано також стислу характеристику приладів і обладнання, використаних під час досліджень. Довжину стебел лляної