LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення процесу тіпання льону із застосуванням вібраційних дій

номер волокна.

Для волокна, отриманого тіпанням з використанням вібраційних дій, сумарний показник якості дорівнює 325, що відповідає номеру 13.

Для волокна, отриманого тіпанням без вібраційних дій сумарний показник якості дорівнює 280, що відповідає номеру 11.

На підставі експериментальних даних за показниками якості та виходу довгого волокна було здійснено розрахунок економічної ефективності використання вібраційних дій в процесі тіпання. Визначено, що очікуваний економічний ефект від впровадження запропонованого в роботі способу тіпання становить 334,15 грн. на тонну оброблюваної трести.

Апробація результатів досліджень у виробничих умовах на ВАТ "Льонокомбінат Старосамбірський" підтвердила основні теоретичні й експериментальні положення, викладені в даній дисертаційній роботі.


ВИСНОВКИ

1. Розроблено новий спосіб одержання довгого волокна льону шляхом обробки сирцю тіпанням з використанням вібраційних дій. Теоретично обґрунтовано та експериментально підтверджено, що застосування нового способу тіпання підвищує вихід волокна і покращує його фізико-механічні характеристики.

2. Теоретично визначено фактори, за допомогою яких можливо здійснювати регулювання процесу тіпання із застосуванням вібраційних дій: частота та амплітуда вібрації, термін обробки, товщина шару оброблюваного матеріалу.

3. Встановлено вплив параметрів вібраційних дій на сили інерції, що виникають при поперечних коливаннях шару лляного сирцю і сприяють видаленню костриці та інших неволокнистих домішок із оброблюваного матеріалу.

4. Вперше розроблено експериментальну установку, на якій здійснено дослідження процесу тіпання сирцю льону із застосуванням вібраційних дій, що підтвердили результати теоретичних досліджень.

5. Експериментально досліджено процес відділення костриці від волокна при накладанні амплітуд власних і створених дією вібрації поперечних коливань шару лляного сирцю. Встановлено, що при виникненні в шарі лляного сирцю резонансу значно збільшується кількість костриці, яка видаляється з шару оброблюваного матеріалу.

6. Доведено, що застосування запропонованого способу тіпання сирцю льону з використанням вібраційних дій сприяє підвищенню виходу та якісних показників довгого волокна порівняно з традиційною технологією. Визначено оптимальні параметри механічної обробки лляного сирцю із застосуванням вібраційних дій.

7. Економічно обґрунтовано доцільність використання вібраційних дій у процесі тіпання. Визначено, що очікуваний економічний ефект від впровадження нового способу тіпання становить 334,15 грн. на тонну оброблюваної трести.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


 • Лобов О.О., Валько М.І. Вплив якості лляної трести на прядильні властивості волокна // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. – 2004. – № 1 (8). – С. 288. Дисертанту належить аналіз впливу якості лляної трести на фізико-механічні показники волокна.

 • Лобов А.А., Валько Н.И. Анализ усилий, возникающих в пряди льняного волокна при ее трепании // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. – 2005. – № 1 (10). – С. 268-269. Дисертанту належить дослідження факторів, що впливають на очищення від костриці та обривність довгого волокна в процесі тіпання та формулювання перспективних напрямків досліджень процесу тіпання.

 • Лобов О.О., Валько М.І., Русанов С.А. Перспективи введення вібраційних дій у процес тіпання льону // Легка промисловість. – 2006. – № 3. – С. 48. Дисертанту належить проведення експериментальних досліджень, аналіз їх результатів та обґрунтування доцільності застосування вібраційних дій в процесі тіпання лляного сирцю.

 • Пат. 18341 U Україна, МПК 01В1/00. Спосіб отримання довгого лляного волокна / М.І. Валько, О.О. Лобов; Заявл. 03.04.06; Опубл. 15.05.06, Бюл. № 11. – 6 с.

 • Валько П.М., Лобов О.О., Богданова О.Ф. Удосконалення системи оцінювання лляної сировини // Наука и образование-2007: Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції (3-15 січня 2007 р.). – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2007. – Т. 3. – С. 22-26. Дисертанту належить аналіз якісних показників довгого лляного волокна.

  ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ

  Для удосконалення процесу тіпання з метою підвищення виходу волокна і його якісних показників рекомендується використовувати вібраційні дії на сирець льону. Для реалізації даної пропозиції на льонопереробних підприємствах рекомендовано впровадити такі заходи:

  - здійснювати вібрацій дію на натягнуте пасмо лляного сирцю на ділянці між транспортувальним ременем і рухомою крайкою тіпального барабана;

  - визначити оптимальні частоти вібрації для конкретної сукупності параметрів обробки і використовуваної сировини;

  - використовувати вібраційні дії на сирець льону в кожній секції тіпальної машини;

  - залежно від можливостей підприємства і використовуваного устаткування застосовувати електромагнітні вібропристрої.


  АНОТАЦІЯ


  Лобов О.О. Удосконалення процесу тіпання із застосуванням вібраційних дій. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.03 – первинна обробка та зберігання продуктів рослинництва. – Херсонський національний технічний університет, Херсон, 2007.

  Дисертація містить теоретичні й експериментальні дослідження процесу тіпання з використанням вібраційних дій на сирець льону.

  У дисертаційній роботі проаналізовано вплив вібраційних дій на очищення сирцю льону від костриці та інших неволокнистих домішок в процесі його тіпання. В результаті обробки лляного сирцю тіпанням з використанням вібраційних дій поліпшилися якісні показники волокна: вихід довгого волокна збільшився на 1-1,5 %, масова частка недоробки зменшилася в 2-3 рази, а також значно збільшилася гнучкість отриманого волокна, що дозволило оцінити його на 2 номери вище.

  На підставі експериментальних даних за показниками якості та виходу волокна було здійснено розрахунок економічної ефективності використання вібраційних дій в процесі тіпання. Очікуваний економічний ефект від впровадження запропонованого в дисертаційній роботі способу тіпання становить 334,15 грн. на тонну оброблюваної трести.

  Ключові слова: лляна треста, довге лляне волокно, тіпання, вібрація, коливання, вихід довгого волокна, масова частка недоробки, розривне навантаження, гнучкість.


  АННОТАЦИЯ


  Лобов А.А. Совершенствование процесса трепания с использованием вибрационных воздействий. – Рукопись.

  Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.18.03 – первичная обработка и хранение продуктов растениеводства. – Херсонский национальный технический университет, Херсон, 2007.

  Диссертация содержит теоретические и экспериментальные исследования процесса трепания с использованием вибрационных воздействий на сырец льна.

  Представлен сжатый обзор литературы по теме диссертационной работы и определены


 •