LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення процесу формування жіночих головних уборів

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТБУХАНЦОВА ЛЮДМИЛА василівна


УДК 687.016:687.4.02:687.45


удосконалення ПРОЦЕСУ ФОРМуВАННЯ ЖІНОЧИХ ГОЛОВНИХ УБОРІВ


Спеціальність 05.19.04 - технологія швейних виробів

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук


Хмельницький – 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Хмельницькому національному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент

Кущевський Микола Олександрович,

Хмельницький національний університет,

завідувач кафедри технології та конструювання

швейних виробів

Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор

Березненко Сергій Миколайович,

Київський Національний університет технологій та дизайну, завідувач кафедри технології та конструювання швейних виробів

кандидат технічних наук

Білей-Рубан Наталія Василівна,

Мукачівський технологічний інститут, доцент кафедри технології і конструювання швейних виробів

Провідна установа: Херсонський національний технічний університет

(кафедра механічної технології волокнистих матеріалів)

Міністерства освіти і науки України, м. Херсон

Захист відбудеться "17" травня 2007 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 70.052.03 у Хмельницькому національному університеті за адресою: 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Хмельницького національного університету за адресою: 29016, м. Хмельницький, вул. Кам'янецька, 120.

Автореферат розісланий " 12 " квітня 2007 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат технічних наук, доц. Домбровська О.М.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Розширення асортименту та підвищення конкурентноздатності швейних виробів можливе за рахунок впровадження інноваційних технологій та обладнання, створених на основі досягнень вітчизняної науки.

На сьогодні значна увага приділяється розробці нових енергозберігаючих технологій виготовлення швейних виробів, серед яких чільне місце займають процеси волого-теплового оброблення (ВТО).

Формоутворення деталей швейних виробів відбувається статичними та динамічними методами шляхом зміни грубої та тонкої структури матеріалів. На відміну від статичних, динамічні методи формотворення дозволяють більш ефективно трансформувати плоско орієнтований матеріал у деталі об'ємної форми.

Серед швейних виробів складною формою вирізняються головні убори. Сучасна технологія формоутворення головних уборів з швейних матеріалів передбачає застосування конструктивного способу та формування шляхом ВТО. У основі класичної технології формування головних уборів лежать стадії ВТО, тобто підготовки матеріалу до формування, його деформації та фіксації отриманої форми.

При формуванні головних уборів операції по підготовці деталей до формування та операції їхнього кінцевого оброблення є трудомісткими. У зв'язку з цим виникає необхідність зменшення трудових та енергетичних витрат процесу формоутворення головних уборів та підвищення якості формованих деталей за рахунок виключення ряду операцій. Перспективними напрямками при цьому є застосування динамічних навантажень та активних робочих середовищ. Серед останніх новим та не дослідженим є напрямок формування деталей швейних виробів у рідинно-активному робочому середовищі (РАРС).

Саме тому, виникає необхідність удосконалення процесу формування головних уборів при застосуванні динамічних навантажень та РАРС шляхом розробки нового методу формування деталей високого рівня якості з різних тканин.

Метою роботи є підвищення якості головних уборів при мінімізації енергетичних та трудових витрат на основі використання РАРС з урахуванням властивостей грубої структури тканин. Для досягнення поставленої мети у дисертації вирішені наступні завдання:

  • проведено аналіз існуючих методів формоутворення деталей швейних виробів;

  • розроблено теоретичні підходи до гідродинамічного формування деталей головних уборів;

  • розроблено спосіб та установку для гідродинамічного формування деталей головних уборів, а також методику оцінки їхньої якості;

  • досліджено закономірності зміни грубої структури тканин в процесі гідродинамічного формування деталей об'ємної форми;

  • досліджено вплив основних параметрів на якість процесу гідродинамічного формування деталей з тканин;

  • визначено оптимальні значення параметрів процесу гідродинамічного формування деталей головних уборів;

  • проведено оцінку якості деталей головних уборів з різних тканин.

Об'єктом дослідження є процес формування деталей головних уборів із тканин.

Предметом дослідження є спосіб формування головних уборів у РАРС.

Зв`язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконувалася відповідно до напрямку "Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі" (Закон України "Про пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки" від 11.07.2001 р. за № 2623-111) та відповідно до напрямку наукових досліджень Хмельницького національного університету "Розробка методів досліджень властивостей матеріалів для проектування та виготовлення одягу" від 02.09.2003 р. за №1.

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети у роботі використані традиційні та сучасні методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою є системний підхід до вивчення процесу формування деталей головних уборів при використанні РАРС.

При виконанні досліджень використано сучасні стандартизовані методи визначення структурних та фізико-механічних властивостей текстильних матеріалів, методи математичного моделювання та регресійного аналізу.

Обробку результатів досліджень проводили методами математичної статистики на ПК за допомогою умовно безкоштовних програм NUMERI та PAKET.

Наукова новизна отриманих результатів полягала в тому, що:

  • розроблений механізм процесу гідродинамічного формування деталей головних уборів з тканин;

  • отримані аналітичні закономірності зміни