LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення процесу формування жіночих головних уборів

9).

Результати оцінки якості процесу формування головок головних уборів у натуральну величину підтверджують ефективність проведених у дисертації досліджень.

Значення коефіцієнтів формостійкості для головок жіночих головних уборів знаходяться у межах 0,06 0,08, що відповідає високому рівню якості формування.


Рис. 9. Моделі жіночих головних уборів

Отримана форма деталей досягається за рахунок зміни сітьових кутів між системами ниток (8 15 ).

Аналіз витрат на виготовлення жіночих головних уборів показав, що у результаті удосконалення процесу формування досягнуто скорочення трудомісткості процесу на 45,5 %, а також зменшення на 3,5 % енергетичних витрат.

загальні ВИСНОВКИ

 • Вперше у практиці швейного виробництва теоретично і практично обґрунтована необхідність використання рідинно-активного робочого середовища як середовища формування деталей головних уборів, що сприяє підвищенню якості головних уборів при мінімізації енергетичних та трудових витрат.

 • Для розробки форми матриці, яка забезпечує ергономічну відповідність жіночих головних уборів, запропоновані поняття поперечного Кпоп та поздовжнього Кпозд коефіцієнтів, які відображають співвідношення висоти форми матриці та її ширини відповідно до висоти голови спереду Вгсп, поздовжнього та поперечного діаметрів голови. На основі цього для формування деталей жіночих головних уборів вибрана півсферична матриця зі значеннями поперечного та поздовжнього коефіцієнтів у межах (- 0,15 0,15), яка відповідає найпоширенішій серед досліджуваного ряду формі голів жінок брахікранного морфотипу першої групи голів за висотою.

 • удосконалений прилад для вивчення деформаційних властивостей тканин дозволяє визначити зміну властивостей матеріалу в умовах впливу різної температури та вологості. Аналіз результатів досліджень деформування тканин у активному робочому середовищі різних параметрів підтвердив використання водного середовища як РАРС для формування деталей головних уборів.

 • Запропонований механізм створення динамічних навантажень РАРС у зоні формування покладений у основу розроблених способу та установки для гідродинамічного формування деталей головних уборів, новизна якої захищена патентом № 200510444. Застосування розробленого способу та установки дозволяє досягнути скорочення трудомісткості процесу виготовлення жіночих головних уборів до 45,5 % та зменшення на 3,5 % енергетичних витрат.

 • Аналіз результатів дослідження процесу гідродинамічного формування деталей свідчить, що збільшення значень параметрів процесу супроводжується покращенням якості формування. На показники оцінки якості найбільший вплив здійснює температура РАРС, потім час формування, тиск РАРс та перепад тиску у камері. Отримана математична модель процесу формування дозволяє адекватно оцінити якість формування костюмно-пальтових тканин при комплексній взаємодії параметрів та визначити їхній вплив на якість. Встановлено, що оптимальної якості деталей головних уборів після формування досягають при наступних параметрах: р = 0,35 0,4 МПа, t = 75 80 с, t = 140 180 с.

 • Удосконалена методика фотограмметричної оцінки формостійкості деталей головних уборів дозволяє визначити характер релаксаційних процесів у формованих деталях. Встановлено, що значна частина релаксації деталей з костюмно-пальтових тканин припадає на перші шість годин відпочинку (50 60 %) та практично завершується після 24-годинного відпочинку.

 • Розроблена методика оцінки якості процесу формування деталей головних уборів передбачає виділення основних одиничних показників оцінки якості та їхній синтез в узагальнений показник якості процесу Ку. Визначено, що якість деталей головних уборів, формованих із тканин пальтової "Октава" (П1), "Парадиз" (П2) та костюмно-пальтової (К1), відповідає високому рівню якості (= 0,83 0,94). Для деталей, формованих із решти тканин, характерним є середній рівень якості ( = 0,77 0,79). Підтверджено, що оптимальні режими формування, визначені для костюмної тканини (К3) полотняного переплетення, забезпечують якісне формування деталей головних уборів і з костюмно-пальтових тканин інших переплетень.


  Список опублікованих праць за темою дисертації

 • Буханцова Л.В., Кущевський М.О. Комплексне дослідження "грубої" структури текстильного матеріалу при об'ємному формуванні // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2004. – № 1. Ч. 1 – С. 111 – 115.

 • Буханцова Л.В., Стрижова О.П., Кущевський М.О. Морфологічні типи голови як вихідні дані для проектування жіночих головних уборів // Вісник Хмельницького національного університету, – 2005. – № 1. – С. 123 – 126.

 • Буханцова Л.В., Кущевський М.О. Формування об'ємно-просторової форми текстильних матеріалів в рідинно-активному середовищі // Вісник Хмельницького національного університету. – 2005. – № 6. Т. 2 – С. 191 –194.

 • Буханцова Л.В., Кущевський М.О. Дослідження впливу параметрів процесу на якість формування деталей головних уборів в рідинно-активному середовищі // Вісник Хмельницького національного університету. – 2006.-№ 3. – С. 136 – 140.

 • Буханцова Л.В., Коза Ю.В., Кущевський М.О. Дослідження впливу адсорбційно-активного середовища на фізико-механічні властивості текстильних матеріалів // Вісник Хмельницького національного університету. – 2006. – № 5. – С. 127 – 131.

 • Патент 68979 А 41 UA, МПК G 01 N 33/36. Прилад для вивчення деформаційних властивостей текстильних матеріалів в умовах різного волого-температурного режиму середовища / Буханцова Л.В., Злотніков В.О., Кущевський М.О. – № 20059371; Заявлено 28.03.2005; Опубл. 15.09.2005, Бюл. № 9. – 2 с.

 • Патент 14333 UA, МПК D 06 F 73/00 A 41 N 5/00. Спосіб формування деталей об'ємно-просторової форми в рідинно-активному середовищі / Буханцова Л.В., Кущевський М.О. – № 200510447; Заявлено 07.11.2005; Опубл. 15.05.2006, Бюл. № 5. – 4 с.

 • Патент 14332 UA, МПК А 41 Н 41/00 В 29 С 51/00. Установка ФДР формування деталей об'ємно-просторової форми в рідинно-активному середовищі / Буханцова Л.В., Кущевський М.О., Буйняк О.Д., Злотніков В.О. – № 200510444; Заявлено 07.11.2005; Опубл. 15.05.2006, Бюл. № 5. – 3 с.

 • Буханцова Л.В., Кущевський М.О. Дослідження "грубої" структури тканини при об'ємному формуванні // ІІІ Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених та студентів: Тези доповідей. – К: КНУТД, 2004. – С. 25.

 • Буханцова Л.В., Кущевський М.О. Дослідження деформаційних


 •