LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення способів приготування лляної трести штучним зрошенням

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВАЛЬКО ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧУДК 677.1.021
УДОСКОНАЛЕННЯ СПОСОБІВ ПРИГОТУВАННЯ

ЛЛЯНОЇ ТРЕСТИ ШТУЧНИМ РОШЕННЯМ
Спеціальність: 05.18.03 – первинна обробка та зберігання продуктів рослинництва

АВТОРЕФЕРАТ


дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук


Херсон – 2001

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Херсонському державному технічному університеті Міністерства освіти і науки України.


Науковий керівник доктор технічних наук, професор

Чурсіна Людмила Андріївна,

Херсонський державний технічний університет, завідувач кафедри виробництва натуральних волокон


Офіційні опоненти:


доктор технічних наук, професор Кльонов Володимир Борисович, Херсонський державний технічний університет, професор кафедри обладнання підприємств легкої промисловості та побутового обслуговування


кандидат технічних наук Палейчук Володимир Костянтинович, Державна агроекологічна академія України, м. Житомир, старший викладач кафедри технічного сервісу та інженерної екології


Провідна установа

Національний аграрний університет, кафедра технології зберігання та переробки продукції рослинництва, Кабінет Міністрів України, м. Київ


Захист відбудеться " 25 " квітня 2001 року о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 67.052.02 в Херсонському державному технічному університеті за адресою: 73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Херсонського державного технічного університету за адресою 73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24


Автореферат розісланий " 21 " березня 2001 року.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Сумська О.П.

Загальна характеристика роботи


Актуальність теми. Одним з найголовніших завдань лляної галузі в сучасних умовах є вдосконалення технології первинної обробки лляної соломи з метою уникнення втрат сировини та збереження паливно-енергетичних ресурсів. Тресту із соломи льону в Україні готують способом розстилання свіжеочесаних стебел в полі, де вирощувався льон, за комбайнового збирання врожаю. Якість і схоронність трести при цьому повністю залежить від погодних умов.

Існуючі способи приготування лляної трести мочінням в теплій воді на заводах потребують значних витрат теплової енергії та водних ресурсів, а якість моченцевого лляного волокна залишається незадовільною. Росяним мочінням або рошенням можна приготувати тресту, спроможну забезпечити отримання волокна високої якості, але за умови сприятливої погоди, повного забезпечення технікою і робочою силою. Перспективним способом одержання трести, який дозволяє знизити трудонапруженність у господарстві і підвищити схоронність волокнистої сировини є рошення лляної соломи в штучних умовах.

Відомі способи приготування трести з вологої лляної соломи штучним рошенням дозволяють значно скоротити тривалість процесу порівняно з традиційним росяним мочінням. Частина способів штучного рошення потребує великих витрат теплової енергії для стерилізації сировини. Інші не знайшли широкого застосування через нерівномірність показників якості лляної трести в різних шарах при витримуванні перезволоженої маси сировини і значні втрати лляного волокна при переробці неоднорідної трести. Тому проблема розробки енергозберігаючої технології приготування однорідної лляної трести штучним рошенням є актуальною в сучасних умовах.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до завдання, передбаченого Державною програмою розвитку легкої промисловості України на період до 2000 року, схваленою постановою Кабінету Міністрів України № 147 від 29 січня 1996 р., постанови Кабінету Міністрів України № 378 від 22 квітня 1997 р. "Про заходи щодо стабілізації та збільшення обсягів виробництва льоно- та коноплепродукції", плану науково-дослідних робіт Міністерства освіти України та рішення експертної ради згідно з протоколом № 2 від 25.12.96 р., Державної програми Міністерства науки України відповідно до наказу № 102 від 23.04.97 р. і тематичних планів кафедри виробництва натуральних волокон Херсонського державного технічного університету.

Мета та задачі досліджень. Основною метою дисертаційної роботи є розробка ресурсозберігаючої технології приготування трести з лляної соломи штучним рошенням і отримання волокна з підвищеними показниками якості .


Для досягнення поставленої мети передбачалось:

  • теоретично обґрунтувати та з'ясувати екзотермічні процеси самонагрівання вологої лляної соломи в щільних пакуваннях великих розмірів;

  • визначити технологічні параметри і режим процесу приготування трести штучним рошенням з вентилюванням шару сировини анаеробною парогазовою сумішшю та розробити спосіб його здійснення;

  • встановити оптимальні геометричні та фізичні параметри пакування лляної соломи для проведення технологічного процесу приготування трести штучним рошенням в умовах льонопереробних виробництв;

  • розробити проект і сконструювати дослідну установку для приготування трести в умовах льонозаводів, льонарських господарств і льононасіннєвих станцій шляхом штучного рошення;

  • перевірити технологічні параметри і режим розробленого способу на дослідній установці у виробничих умовах.

Об'єкт дослідження – процес приготування трести.

Предмет дослідження – розробка технології приготування трести штучним рошенням.

Методи дослідження. Задачі, поставлені в роботі, вирішені з використанням теоретичних та експериментальних методів.

Фізико-механічні показники якості лляної трести та виготовленого з нього волокна оцінювали органолептичним та інструментальним методами відповідно до чинних Держстандартів.

Результати експериментів обробляли за допомогою методів математичної статистики.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше одержана однорідна лляна треста в штучних умовах за рахунок використання екзотермічних процесів самонагрівання лляної соломи, регульованих за допомогою періодичного вентилювання сировини анаеробною парогазовою сумішшю. Наукова новизна вентилювання лляної соломи анаеробною сумішшю підтверджена патентом України. Встановлені математичні закономірності зміни розривного навантаження волокна і відокремлюваності волокна від деревини у лляній тресті в процесі штучного рошення. Проведена порівняльна оцінка якості лляної трести, одержаної штучним рошенням і розстилом в виробничих умовах.

Практичне значення та реалізація одержаних результатів. В результаті здійснення штучного рошення на дослідній установці за розробленою технологією:

  • підвищується якість і однорідність лляної трести за всіма фізико-механічними параметрами порівняно з