LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення та синтез механізму прокачки вушкових голок основов'язальних машин

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

ДВОРЖАК ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
УДК 677.055

УДОСКОНАЛЕННЯ ТА СИНТЕЗ МЕХАНІЗМУ ПРОКАЧКИ

ВУШКОВИХ ГОЛОК ОСНОВОВ'ЯЗАЛЬНИХ МАШИН05.05.10 – машини легкої промисловості


Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук
КИЇВ – 2008

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Київському національному університеті технологій та дизайну Міністерства освіти і науки України.


Науковий керівник: заслужений діяч науки і техніки України,

доктор технічних наук, професор

Орловський Броніслав Вікентійович,

Київський національний університет технологій та дизайну,

завідувач кафедри машин легкої промисловості.


Офіційні опоненти: заслужений працівник народної освіти України,

доктор технічних наук, професор

Хомяк Олег Миколайович,

Київський національний університет технологій та дизайну,

завідувач кафедри інженерної механіки;


кандидат технічних наук, доцент

Смутко Світлана Валеріївна,

Хмельницький національний університет,

доцент кафедри машин та апаратів легкої промисловості.

Захист відбудеться 28.03. 2008 р. о ____10__ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.02 Київського національного університету технологій та дизайну за адресою: 01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2.З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Київського національного університету технологій та дизайну за адресою: 01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2.Автореферат розісланий 21.02. 2008 р.
Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Н.П. Бухонька

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЇ

Актуальність теми. Тема дисертації пов'язана з основов'язальними машинами (далі ОВ-машини), в яких, як правило, використовуються матеріало- та металомісткі багатоланкові важільні механізми (БЛВ-механізми), що реалізують закон руху веденої ланки з вистоєм за цикл утворення одного петельного ряду.

Конструкція ОВ-машин відрізняється ключовим терміном – "багато...", оскільки в робочому процесі петлетворення бере участь до 2500 голок, 2500 платин, 2500 вушкових голок в одній гребінці, котрі беруть участь в утворенні 2500 петель з 2500 ниток основи за цикл роботи ОВ-машини. Механізм в'язання таких машин містить багатоланкові важільні механізми, які працюють у трипаралельній схемі і тому такі ОВ-машини належать до особливого класу циклових в'язальних машин.

Значний внесок у розвиток проектування в'язальних машин зробили Далідович А. С., Гарбарук В. М., Сімін С. Х., Сердюк В. П., Піпа Б. Ф., Волощенко В. П., Хомяк О. М., Масленніков Ю. І., Труєвцев А. В. та ін. Удосконаленням ОВ-машин та нормалізацією робочого процесу в'язання займалися вчені МТІ ім. А. М. Косигіна, ВНДІТЕХМАШ, КТІЛП, КНУТД, ХНУ, заводу "Легмаш" (Білорусія), закордонних фірм Ліба, Карл Майєр, Текстайл Машинінг, Текстима та ін. Тут слід відмітити праці Мойсеєнка Ф. А., Окса Б. С., Цитовича І. Г, Кузнєцова Б. А., Сіміна С. Х., Щербаня В. Ю., Параски Г. Б. та ін.

Удосконалення механізмів ОВ-машин і зокрема механізму прокачки вушкових голок ОВ-машин як основної функціональної групи механізму в'язання з самого початку було спрямовано на синтез БЛВ-механізмів іноді з декількома ведучими ланками, теорія роботи яких вимагає реалізації закону руху з вистоєм. В окремих випадках зменшення кількості рухомих ланок в таких механізмах відбувалося завдяки використанню ланок з вищими кінематичними парами.

У документації на ОВ-машини закордонних фірм, які мають електронну адресу в Інтернет, у закордонних патентах по механізмам ОВ-машин та у сучасних закордонних ОВ-машинах, що експлуатуються на Україні, відсутні рекомендації з їхнього проектування. Тому удосконалення вже існуючих та розробка нових механізмів і функціональних груп ОВ-машин, а саме функціональних груп прокачки гребінок з вушковими голками, здатних забезпечувати закон руху з вистоєм, є актуальним завданням і представляє інтерес для трикотажної промисловості.

Крім того, удосконалення БЛВ-механізмів шляхом розробки переважно нових структур цільових механізмів та нового класу ОВ-машин, які містять ланки з пружними елементами, що дозволяє зменшити кількість рухомих ланок до трьох, а тому знизити масу механізмів петлетворення, в кінцевому випадку дозволить створити малогабаритні ОВ-машини, використання яких є актуальним саме у малому бізнесі.

Тому актуальною є задача удосконалення БЛВ-механізмів шляхом розробки переважно нових структур цільових механізмів та нового класу "малогабаритних спеціалізованих основов'язальних машин" або "побутових основов'язальних машин", які містять ланки з пружними елементами.

Таким чином, зниження матеріало- та металомісткості та енергозбереження галузевого машинобудування, а саме трикотажного машинобудування є актуальною науковою задачею, вирішення якої дозволить науково обґрунтувати створення побутової ОВ-машини.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконувалась у відповідності з затвердженою науковою програмою діяльності Київського національного університету технологій та дизайну Н/н2-05-02...Н/н2-05-07 "Обладнання, системи управління технологічними процесами для контролю якості виробів" за напрямком 4/05-02...4/05-07 "Вдосконалення методів проектування машин легкої промисловості".

Мета і завдання дослідження. Метою дисертації є синтез та проектування функціональних груп прокачки вушкових гребінок механізмів вушкових голок з пружними ланками, що працюють у паралельній схемі, а саме типових механізмів вушкових голок ОВ-машин.Рис. 1. Структура наукової проблеми та дисертації

Об'єктом дослідження є вдосконалення та синтез функціональної групи прокачки вушкових гребінок механізму в'язання, що працюють в паралельній схемі ОВ-машин.

Предметом дослідженняє функціональні групи прокачки вушкових гребінок з пружними ланками механізму в'язання, що працюють в паралельній схемі ОВ-машин.

Методи дослідження. Поставлені завдання вирішувались з використанням математичних методів і сучасних комп'ютерних технологій, наукових положень теоретичної механіки, теорії механізмів та машин, теорії графів, сучасних методів статистичної обробки результатів експериментальних