LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення та синтез механізму прокачки вушкових голок основов'язальних машин

досліджень.

Наукова новизна дисертації полягає у сформульованих науковій гіпотезі, науковій проблемі і наукових завданнях, які направлені на збереження закономірності процесу петлетворення на ОВ-машинах, на спрощення конструкції і зменшення матеріало- та металомісткості за рахунок введення нових зв'язків у цикловий механізм вушкових голок. Для цього:

 • при структурному аналізі уточнена формула Малишева та запропоновано використання розроблених трикутних графів 1-го, 2-го та 3-го роду;

 • запропонована нова топологія проектування основов'язальних машин як складної механіко-технологічної системи та виконано порівняльний аналіз множини функціонально-адекватних механізмів прокачки вушкових голок;

 • встановлені нові зв'язки між двома послідовними етапами метричного синтезу чотириланкових механізмів змінної структури за цикл петлетворення;

 • розкрито механізм виникнення крутильних та згинальних коливань гребінок з вушковими голками, що пов'язані з точністю проектування, виготовлення та монтажу ланок і кінематичних пар важільних механізмів, що працюють в трипаралельній схемі.

Достовірність наукових результатівпідтверджена експериментальними дослідженнями чотириланкових функціональних груп прокачки вушкових гребінок з пружними ланками, що працюють в паралельній схемі ОВ-машин.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що:

 • доведено доцільність застосування пружних ланок в механізмах вушкових голок, що працюють в трипаралельній схемі ОВ-машин;

 • удосконалено методику проектування важільних механізмів, що працюють в паралельній схемі ОВ-машин;

 • результати досліджень впроваджено до навчального процесу КНУТД за спеціальністю 7.090222 та 8.0902.22 2 "Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування" та в дисциплінах "Основи розрахунку та конструювання типових машин", "Проектування машин легкої промисловості (проектування машин трикотажного виробництва)";

 • розроблені принципово нові конструкції функціональних груп прокачки вушкових гребінок з пружними ланками, що працюють в паралельній схемі ОВ-машин (патент України № 51399 А, Бюл. № 11 від 15.11.2002 р.);

 • на основі проведених досліджень розроблена експериментальна установка чотириланкового механізму зі змінною структурою прокачки вушкових гребінок з пружною ланкою.

Особистий внесок здобувача. Основні теоретичні результати та результати експериментальних досліджень отримані автором самостійно. У публікаціях, виконаних у співавторстві, здобувачем виконаний пошук та систематизація аналогів-прототипів механізмів, машин, патентів та визначення вихідних параметрів для побудови математичних моделей. При складанні патентів – участь у розробці спільної та відмінної частин формули винаходу, участь в обговоренні та підтвердженні раціональної структури механізму прокачки вушкових голок нової конструкції.

Апробація результатів дисертації. Основнітеоретичні та експериментальні положення та результати роботи доповідалися та отримали позитивну оцінку на:

 • наукових конференціях Київського національного університету технологій та дизайну та засіданнях кафедри машин легкої промисловості КНУТД (2000-2007 рр.);

 • I Українсько-Польській науковій конференції "Сучасні технології виробництва в розвитку економічної інтеграції та підприємництва" (смт. Сатанів, 16-18 жовтня 2003 р.);

 • ІІІ Українсько-Польській науковій конференції молодих вчених (м. Хмельницький, 2005 р.);

У повному обсязі дисертація доповідалась та схвалена на міжкафедральному науковому семінарі на кафедрі машин легкої промисловості КНУТД 27 листопада 2007 р.

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 18 робіт, серед яких 5 наукових статей в спеціалізованих виданнях, рекомендованих ВАК України, 12 тез доповідей на наукових конференціях та 1 патент України на винахід.

Структура та об'єм дисертації. Дисертація складається зі вступу, 5 розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Об'єм основної частини дисертації складає 149 сторінок друкованого тексту та включає 76 рисунків на 53 сторінках, 11 таблиць на 11 сторінках, список використаних джерел з 162 найменувань на 17 сторінках та 3 додатків на 27 сторінках. Загальний обсяг дисертації складає 260 сторінок.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ


У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано ціль, наукову гіпотезу, наукову проблему, наукові задачі досліджень, показані наукова новизна та практичне значення роботи.

Перший розділ присвячений аналізу проблеми вдосконалення структури та синтезу цільових механізмів ОВ-машин.

За результатами аналітичного огляду встановлено, що конструктивною особливістю будови основов'язальних машин є використання двох функціональних груп в механізмі вушкових голок: функціональної групи для прокачки гребінок з вушковими голками та функціональної групи для їхнього зсуву. При цьому функціональна група прокачки гребінок з вушковими голками (рис. 2) складається з трьох однакових механізмів, що працюють у паралельній схемі, і які навантажені на спільну ведену ланку – гребінку з, наприклад, 2500 вушковими голками.

Для забезпечення закону руху вушкових голок з вистоєм в сучасних ОВ-маши-
Рис. 2. Кінематична схема трипаралельної першої функціональної групи (для прокачки вушкових голок) механізму вушкових голок базової ОВ-машини


нах використовуються багатоланкові важільні механізми. З аналізу множини структурних та кінематичних схем механізмів прокачки гребінок з вушковими голками різних ОВ-машин випливає, що кількість ланок в таких механізмах складає, як правило, 8, 9, 10.

Використання пружних елементів в цільових механізмах в'язальних машин дозволяє зменшити кількість рухомих ланок до трьох при збереженні функціонального призначення механізму.

На основі аналізу процесу петлетворення на ОВ-машинах з крючковими, язичковими та пазовими голками та аналізу знакової моделі показано, що прокладання ниток основи на крючкові (або язичкові та пазові) голки здійснюється одночасно при першій прокачці вушкових голок між крючковими (язичковими або пазовими), подальшому зсуві вушкових голок на один голковий крок перед голками (крючковими, язичковими або пазовими) та другій прокачці. При цьому після другої прокачки вушкові голки вистоюють за спинками голок (крючкових, язичкових або пазових) та можуть здійснювати зсув на певну кількість голкових кроків в залежності від виду основов'язаного переплетення.

Крім того, аналіз особливостей взаємодії цільових механізмів ОВ-машин з різними голками при основов'язальному процесі петлетворення є необхідним для метричного (геометричного) синтезу таких механізмів ОВ-машин. З урахуванням геометричних розмірів робочих органів петлетворення і їхніх траєкторій, а також необхідних та достатніх величин кутів повороту