LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення та синтез механізму прокачки вушкових голок основов'язальних машин

роботи.

На засадах виконаних досліджень, а саме структурного аналізу і синтезу, кінематичного аналізу, силових розрахунків, пов'язаних з визначенням ресурсу пружної ланки, запропонована структура нового класу побутової основов'язальної машини, на яку подана заявка на винахід з використанням авторського патенту на механізм прокачки (коливального руху) вушкових голок змінної структури (рис. 13).

П'ятий розділ присвячений експериментальним дослідженням параметрів математичних моделей структурно вдосконалених механізмів прокачки вушкових гребінок з пружними ланками.

Для проведення експериментальних досліджень методом тензометрії був розроблений повнорозмірний експериментальний стенд, який оснащений сучасними засобами електричних вимірювань неелектричних величин, а саме, реакцій в кінематичній парі "шатун-коромисло" та автоматизованого запису діаграми переміщення вушкової голки за цикл утворення петельного ряду. Експериментальний стенд побудований на основі 8-розрядного контролера WAD-AIK-BUS з аналого-цифровим перетворювачем на 4 канали та реєстрації у режимі реального часу результатів зміни реакцій за допомогою персонального комп'ютера. Кінематична схема експериментального стенду наведена на рис. 14 (позначення наведені в дисертації).

Отримані автоматизовані записи функції положення вушка вушкової голки представлені на рис. 15. При аналізі експериментальних та розрахункових графіків функції положення виявилося, що вони співпадають з похибкою у 2,5 %. Значення реакцій в кінематичній парі "шатун-коромисло" отримані в результаті проведення експерименту згідно з центральним рототабельним композиційним планом експерименту 2-го порядку.

Рис. 14. Комбінована схема експериментального стенда


Рис. 15. Графік автоматизованого запису функції положення вушка вушкової голки
Рис. 16. Графіки двомірних перетинів у кодованих значеннях при Х1 = 0 (кутова швидкість головного валу щ = 20,1 c - 1 = 192 об/хв. поверхні відгуку)Визначення оптимальних значень реакцій в кінематичній парі "шатун-коромисло" нового механізму прокачки вушкових голок побутової основов'язальної машини проведені для цільової функції


при обмеженнях на кутову швидкість головного валу (w1), приведений момент інерції коромисла (ІК) та відносну довжину шатуна (Дlш):


; ;

.


В результаті отримана нелінійна експериментально-статистична модель (3) в натуральних показниках:


. (3)

Виявлені границі зміни максимальної реакції в кінематичній парі "шатун-коромисло" з урахуванням прийнятих обмежень на зміну трьох параметрів цільової функції. Встановлено, що максимальні значення реакцій знаходяться в границях 102,3-103,2 Н (рис. 16).

Аналіз трьох множин графіків дозволяє зробити наступні висновки. Оптимальна величина реакції в кінематичній парі "шатун-коромисло" знаходиться в

межах обмежень, які накладені на функцію відгуку і визначені планом активного експерименту. Отримані графічні залежності для ліній рівного відгуку можна використовувати як номограми при розрахунках на міцність при згинанні пальця кінематичної пари "шатун-коромисло". Це є доказом працездатності і надійності роботи механізму нової структури, яка змінюється за цикл петлетворення основов'язальної машини нової конструкції для забезпечення функції руху з вистоєм вушкових голок на фазовому куті прокачки гребінок з вушковими голками.


ВИСНОВКИ

 • Виконаний аналіз проблеми вдосконалення структури та синтезу цільових механізмів ОВ-машин дозволив сформулювати наукову гіпотезу, наукову проблему та наукові задачі, які вирішені в розділах 2-5, а саме:

  • уточнена формула Малишева для багатоланкових важільних механізмів (БЛВ-механізмів), що працюють в паралельній схемі для ОВ-машин та виконаний структурний аналіз надлишкових зв'язків БЛВ-механізмів ОВ-машин на засадах існуючої формули Малишева (виявлено 23 надлишкові ланки);

  • виконаний структурний аналіз та синтез циклових БЛВ-механізмів на основі теорії графів;

  • розроблені раціональні структурні схеми механізму вушкових голок з пружними ланками ОВ-машин;

  • розроблена математична модель механізму вушкових голок з пружними ланками ОВ-машин з крючковими голками, на базі яких досліджені можливості запропонованих конструкцій з відтворення траєкторій робочих органів петлетворення сучасних та перспективних ОВ-машин;

  • розроблений двостадійний метод синтезу розроблених механізмів вушкових голок з пружними ланками ОВ-машин на рівні алгоритму та комп'ютерних програм;

  • проведені експериментальні дослідження для підтвердження достовірності аналітичних досліджень, працездатності та інженерних методів проектування розроблених механізмів вушкових голок з пружними ланками ОВ-машин.

 • Виконані аналітичні розрахунки диференційним методом на точність відтворення функції положення вушковими голками передньої гребінки з урахуванням відхилення розмірів ланок механізму прокачки за допусками на їх лінійні розміри.

 • Виконаний кінематичний та силовий аналіз для визначення реакцій в кінематичних парах базового механізму прокачки вушкових гребінок та розробленого механізму з пружними ланками (границі зміни максимальної реакції 102,3-103,2 Н), для якого виконаний розрахунок пружної ланки та ресурс її роботи (670 годин).

 • Встановлені геометричні, кінематичні та силові параметри механізму змінної структури покладені в основу проектування нового класу побутових ОВ-машин.

 • За результатами теоретичних досліджень запропоновано створення нового класу побутових ОВ-машин для роботи у малому бізнесі з виготовлення спеціальних виробів, що не залежать від тенденції моди, наприклад, капронових полотен сітчастої структури шириною на одну секційно-снувальну катушку, які використовуються для збереження та фасування овочевої продукції та фруктів (наприклад, картоплі, моркви, буряка та ін.).


  СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 • Орловський Б. В., Дворжак В. М., Абрінова Н. С. Залежність якості проектування основов'язальних і швейних машин від вибору метода синтезу багатоланкових важільних механізмів // Вісник Технологічного університету Поділля. Ч. 1 "Технічні науки". – 2003. – № 1. – С. 164-169.

 • Орловський Б. В., Дворжак В. М. Особливості метричного синтезу механізму вушкових голок з пружними ланками основов'язальних машин // Вісник Технологічного університету Поділля. Ч. 1, Т. 2 "Технічні науки". Спецвипуск. – 2003. – № 6. – С. 143-149.

 • Орловський Б. В., Дворжак В. М. Синтез циклограм основов'язальних машин // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2005. – № 5. – С.


 •