LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення та синтез механізму прокачки вушкових голок основов'язальних машин

57-63.

 • Орловський Б. В., Дворжак В. М. Порівняльний аналіз функціонально-адекватних механізмів вушкових голок основов'язальних машин // Вісник Хмельницького національного університету. Т. 2 "Технічні науки". – 2006. – № 2. – С. 13-19.

 • Орловський Б. В., Дворжак В. М. Кінематичний аналіз восьмиланкового механізму прокачки вушкових голок основов'язальної машини // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2007. – № 1. – С. 17-25.

 • Пат. 51399 Україна, МКИ D 04 B 27/24. Механізм коливального руху вушкових голок основов'язальної машини: Пат. 51399 Україна, МКИ D 04 B 27/24 Б. В. Орловський, В. М. Дворжак (Україна). – № 2002032024; Заявл. 13.03.2002; Опубл. 15.11.2002, Бюл. № 11.

 • Орловський Б. В., Дворжак В. М. Кінематичний аналіз типових механізмів прокачування вушковин рашель-машин методом обернення руху // Наукова конференції молодих вчених та студентів. Київ, 15-17 травня 2001 р. – К.: КНУТД, 2001. – Т. 2. – С. 9.

 • Орловський Б. В., Дворжак В. М. Особливості синтезу механізмів основов'язальних машин // Наукова діяльність молоді на переломі тисячоліть: Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених та студентів. Київ, 24-26 квітня 2002 р. – К.: КНУТД, 2002. – Т. 2.– С. 41.

 • Орловський Б. В., Дворжак В. М. Особливості метричного синтезу механізму вушкових голок з пружними ланками основов'язальних машин // Наукові розробки молоді на сучасному етапі: ІІ Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених та студентів. Київ, 23-24 квітня 2003 р. – К.: КНУТД, 2003. – С. 8.

 • Орловський Б. В., Дворжак В. М. Особливості метричного синтезу механізму вушкових голок з пружними ланками основов'язальних машин // Сучасні технології виробництва в розвитку економічної інтеграції та підприємництва: 1 Українсько-Польська наукова конференція. Сатанів, 16-18 жовтня 2003 р., Хмельницький: ХНУ, 2003. – С. 137-138.

 • Орловский Б. В., Дворжак В. М. Проектирование целевых механизмов усовершенствованных основовязальных машин // Математическое моделирование и информационные технологи в технике, науке, природе и обществе: IV региональная научная конференция. Георгиевск-Ставрополь, 16-17 апреля 2004 г. – СевКавГТУ, 2004. – С. 136-137.

 • Орловський Б. В., Дворжак В. М. Структурний аналіз трьохпаралельних функціональних груп кінематичних схем цільових механізмів основов'язальних машин методом теорії графів // Наукові розробки молоді на сучасному етапі: ІІІ Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених та студентів. Київ, 19-21 квітня 2004 р. – К.: КНУТД, 2004. – Т. 2. – С. 14-15.

 • Орловський Б. В., Дворжак В. М. Комп'ютерна експертиза функціонально-адекватних груп прокачки вушкових гребінок основов'язальних машин // Наукові розробки молоді на сучасному етапі: ІІІ Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених та студентів. Київ, 19-21 квітня 2004 р. – К.: КНУТД, 2004. – Т. 2. – С. 15-16.

 • Орловський Б. В., Дворжак В. М. Особливості побудови циклограм основов'язальних машин // ІІІ Українсько-польська наукова конференція молодих вчених. Хмельницький, 28-30 квітня 2005 р. – Хмельницький: ХНУ, 2005. – С. 153-154.

 • Орловський Б. В., Дворжак В. М. Мініосновов'язальні машини // Наукові розробки молоді на сучасному етапі: ІV Всеукраїнська ювілейна наукова конференція молодих вчених та студентів. Київ, 17-19 травня 2005 р. – К.: КНУТД, 2005. – Т. 2. – С. 18.

 • Орловський Б. В., Дворжак В. М. Синтез циклограми побутової основов'язальної машини // Погляд у майбутнє з надією: Наукова-технічна конференція. – К.: Вісник КНУТД № 5, Спецвипуск, 2005. – С. 38-39.

 • Орловський Б. В., Дворжак В. М. Експериментальна установка чотириланкового механізму прокачки гребінок з пружним шатуном основов'язальної машини // Наукові розробки молоді на сучасному етапі: V Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених та студентів. Київ, 26-28 квітня 2006 р. – К.: КНУТД, 2006. – Т. 2 – С. 8-9.

 • Орловський Б. В., Дворжак В. М. Кінематичний аналіз та розрахунок на точність типового восьмиланкового механізму прокачки вушкових голок основов'язальної машини // Наукові розробки молоді на сучасному етапі: VІ Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених та студентів. Київ, 17-18 квітня 2007 р. – К.: КНУТД, 2007. – Т. 2. – С. 100.


  АНОТАЦІЯ

  Дворжак В. М. Удосконалення та синтез механізму прокачки вушкових голок основов'язальних машин. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.10 – машини легкої промисловості, Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, 2007.

  Дисертація присвячена удосконаленню та синтезу механізму прокачки вушкових голок основов'язальних машин. Метою роботи є створення потенційно можливого нового класу малогабаритних вузькоспеціалізованих основов'язальних машин (або побутових основов'язальних машин) шириною на одну снувальну катушку для одночасного виготовлення 385 петель основов'язаного трикотажу.

  Для досягнення мети виконаний структурний аналіз існуючих багатоланкових важільних механізмів з використанням теорії графів, виконаний їх порівняльний аналіз, уточнена формула Малишева для визначення кількості студеней вільності, розроблена і уточнена циклограма роботи основов'язальної машини введенням фазових кутів зсуву гребінок в залежності від виду основов'язаного полотна.

  На основі структурного аналізу виконаний кінематичний аналіз багатоланкового важільного механізму базової основов'язальної машини та силовий аналіз, в результаті якого визначені реакції в кінематичних парах.

  Результати проведених розрахунків були використані при метричному синтезі та кінематичному аналізі механізму прокачки вушкових голок змінної структури з пружною ланкою, на основі яких проведені силові розрахунки та визначений ресурс роботи пружної ланки, який склав для побутової ОВ-машини більше року роботи.

  Для підтвердження теоретичних розрахунків проведені експериментальні дослідження працездатності розробленого механізму. В результаті доведена працездатність і надійності роботи механізму нової структури, яка змінюється за цикл петлетворення основов'язальної машини нової конструкції для забезпечення функції руху з вистоєм вушкових голок.

  Ключові слова: побутова основов'язальна машина, механізм прокачки, вушкова голка, пружна ланка, синтез механізму, кінематичний аналіз, реакції в кінематичних парах.

  АННОТАЦИЯ

  Дворжак В. Н. Усовершенствование и синтез механизма прокачки ушковых игл основовязальных машин. – Рукопись.

  Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.05.10 – машины легкой промышленности, Киевский национальный университет технологий и дизайна, Киев, 2007.

  Диссертация посвящена усовершенствованию и синтезу механизма прокачки ушковых игл основовязальных машин. Целью работы является создание потенциально возможного нового класса малогабаритных узкоспециализированных основовязальных машин (или бытовых основовязальных машин) шириной на одну сновальную катушку для одновременной выработки 385 петель основовязаного трикотажа.

  Для достижения указанной цели выполнен структурный анализ и синтез существующих многозвенных рычажных механизмов с использованием теории графов, выполнен их сравнительный анализ, уточнена формула Малышева


 •