LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення технології виготовлення базальтових тканин

26КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУЛИСАКІВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧУДК 677.024: 677.5

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ

БАЗАЛЬТОВИХ ТКАНИН
05.19.03 – технологія текстильних матеріалівАВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук
Київ - 2004

Дисертацією є рукопис


Робота виконана в Київському національному університеті технологій та дизайну

Міністерства освіти і науки України


Науковий керівник – доктор технічних наук, професор,

Васильченко Василь Миколайович,

Київський національний університет технологій та дизайну,

професор кафедри інженерної механіки


Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор,

академік Української Технологічної Академії

Чугін Валерій Віталійович,

Херсонський державний технологічний університет,

кафедра механічної технології волокнистих матеріалів,

професор;

кандидат технічних наук, доцент

Защепкіна Наталія Миколаївна,

Київський національний університет технологій та дизайну,

Кафедра матеріалознавства та технології переробки

текстильних волокон

Провідна установа – Київський державний науково-дослідний інститут

текстильно-галантерейної промисловості

Міністерства промислової політики України


Захист відбудеться " 9 " червня 2004 р. о 10-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.02 в Київському національному університеті технологій та дизайну за адресою:

01601, МСП, Київ-11, вул. Немировича-Данченка, 2


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету технологій та дизайну за адресою:

01601, МСП, Київ-11, вул. Немировича-Данченка, 2, корпус 1


Автореферат розісланий " 5 " травня 2004 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Тарасенко А.І.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Сучасний розвиток космонавтики, суднобудування, транспортного машинобудування, радіоелектроніки, хімічної, будівельної й інших галузей промисловості викликав необхідність створення нових матеріалів, що мають комплекс зовсім нових оригінальних характеристик. Одними з таких матеріалів є базальтові волокна, нитки і тканини з них, які мають високу механічну міцність і термостійкість, низьку теплопровідність і гігроскопічність, підвищену стійкість до впливу агресивних середовищ, різких змін температур (від –269 до +700900оС). Унікальні властивості базальтових тканин дозволили широко їх застосовувати в багатьох галузях промисловості як армуючі, діелектричні, ізоляційні, фільтрувальні та інші матеріали.

Світова тенденція на заборону використання азбесту і виробів з нього, як канцерогенної речовини, що викликає онкологічні захворювання, дозволяє говорити про базальт, як про можливий його замінник (використання азбесту на світовому ринку заборонено постановою ЄЕС 83/478 з другої половини 1988 року). До того ж практично необмежений запас сировини (базальтового каменю) дозволяє знайти ефективну заміну традиційним дорогим натуральним і синтетичним волокнам у загальному обсязі виробів технічного призначення.

Виробництво базальтових тканин відноситься до категорії технологічних процесів високої складності. Світовий досвід їх вироблення поки що незначний, тому і мало вивчений. На практиці, при переробці базальтових ниток, необхідно враховувати жорсткість нитки на розтягування (розривне подовження складає всього 2-3%), її слабку стійкість до стирання і вигину, малу еластичність і при цьому високу міцність на розрив (до 40 сН/текс). У випадку обриву нитки, зв'язати її вузлом не можна, обірвані кінці доводиться склеювати спеціальним клеєм.

З огляду на специфічні властивості базальтових ниток і в зв'язку зі зростанням виробництва базальтових тканин, особливий інтерес і актуальність представляє удосконалення технології їх виробництва. Вирішення питання про масове промислове виробництво базальтових тканин вимагає глибокого вивчення умов їхнього формування і виявлення специфічних вимог до ткацького верстату. Крім того, великий науковий і практичний інтерес представляє дослідження впливу фізико-механічних властивостей базальтових ниток на умови формування тканин.

Враховуючи вищевикладене – тема дисертації є актуальною.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація відповідає напрямку наукових досліджень Київського національного університету технологій та дизайну (КНУТД). Дослідження проводилися в рамках госпрозрахункових робіт, що виконувалися в Українському науково-дослідному інституті по переробці штучних і синтетичних волокон у 19891993 р.р., а також науково-дослідної роботи, що проводилася в КНУТД у 20002002 р.р., "Розробка основ теорії акустичних, теплофізичних, реологічних властивостей волокон, плівок, ниток, тканин і різних видів комплексної пряжі", рег. №0100U003055. Вказані роботи входять у координаційний план КНУТД "Теоретичні і практичні основи створення ресурсозберігаючих екологічно чистих технологій виготовлення товарів широкого вжитку на основі використання сировинних ресурсів України".

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є теоретичне й експериментальне дослідження процесу формування тканини з комплексних кручених базальтових ниток, а також виявлення специфічних вимог до ткацького верстату з урахуванням фізико-механічних властивостей ниток, що переробляються. Результати цих досліджень дозволяють розробити теоретично обґрунтовані раціональні технологічні параметри ткацтва, що забезпечують удосконалення процесу формування технічної тканини з базальтових ниток і сприяють розширенню асортиментних можливостей використовуваного устаткування.

Для реалізації поставленої мети в роботі були вирішені наступні задачі:

- аналітично досліджена напруженість процесу формування тканини полотняного переплетення з комплексних базальтових ниток в залежності від щільності по утоку, з урахуванням основних параметрів будови тканини і фізико-механічних властивостей ниток, що переробляються;

- теоретично досліджено вплив на умови прибивання трьох факторів: тертя, зминальності і жорсткості базальтових ниток на вигин;

- проведені експериментальні дослідження для підтвердження теоретичних висновків, для чого створена спеціальна