LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення технології виготовлення базальтових тканин

тензометрична установка, на якій в динамічних умовах роботи човникового ткацького верстату типу АТ вимірювались сила прибивання та натяг групи основних ниток і тканини;

- досліджено вплив основних параметрів заправлення і швидкості ткацького верстату АТ2-120 ШЛ5 на умови прибивання при виробленні тканини полотняного переплетення з жорстких на розтягування і вигин комплексних базальтових ниток;

- досліджені умови формування базальтової тканини в залежності від неврівноваженості по товщині ниток, виду волокна утоку, щільності по утоку і виду переплетення;

- вирішена задача вибору раціональних параметрів заправлення ткацького верстату при виробленні тканини з базальтових комплексних ниток і удосконалення технології виготовлення базальтових тканин.

Об'єкт дослідження – процес формування тканини.

Предмет дослідження – тканина технічна базальтова.

Методи дослідження. Задачі, поставлені в даній роботі, вирішувались з використанням сучасних теоретичних та експериментальних методів досліджень. При теоретичному дослідженні процесу формування базальтової тканини були використані основні положення теоретичної механіки, деякі питання механіки нитки і теорії фронтального прибивання утокової нитки.

Експериментальні дослідження проводилися за допомогою тензометричного методу з застосуванням математичних методів планування експерименту. Обробка результатів експериментальних досліджень і перевірка адекватності отриманих математичних моделей здійснювалася за допомогою математичних методів статистичної обробки результатів досліджень. Фізико-механічні випробування зразків тканин і ниток проводилися відповідно до чинних Держстандартів.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що:

- виконано комплексне теоретичне й експериментальне дослідження напруженості процесу формування тканини з жорстких на розтягування і вигин базальтових комплексних ниток;

- виведено рівняння, що описує рівновагу основних ниток у зоні формування тканини в момент фронтального прибивання утоку з урахуванням трьох факторів, що характеризують основні фізико-механічні властивості базальтових ниток: тертя, зминальності і жорсткості ниток на вигин;

- виконано урахування спільного і роздільного впливу тертя, зминальності і жорсткості ниток на вигин на умови прибивання утоку при теоретичному дослідженні формування базальтової тканини полотняного переплетення;

- виявлено вплив заправного натягу, величини заступу і положення скала над середнім рівнем, а також частоти обертання головного валу верстату на напруженість процесу формування базальтової тканини;

- визначено вплив неврівноваженості по товщині ниток, виду волокна утоку, щільності по утоку і виду переплетення на умови формування базальтової тканини;

- отримано математичні залежності експериментальних досліджень впливу основних параметрів заправлення ткацького верстату і будови тканини на напруженість процесу формування базальтових тканин різних переплетень .

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що:

- розроблено практичні рекомендації по удосконаленню технології виготовлення базальтових тканин;

- визначено раціональні параметри заправлення ткацького верстату при виготовленні тканини з комплексних базальтових ниток;

- встановлено залежності умов формування базальтових тканин від їхньої будови і виду волокна перероблюваних ниток;

- визначена жорсткість комплексних базальтових ниток на вигин і коефіцієнт А = 0,96, що характеризує вплив виду волокна, і який використовується для розрахунку діаметру нитки і заповнення тканини;

- розроблено методи інженерних розрахунків технологічних зусиль і параметрів, що визначають напруженість процесу формування базальтових тканин на ткацькому верстаті, які можна використовувати як для проектування тканин, так і для виконання розрахунків основних механізмів ткацького верстату, їхньої модернізації, а також для вибору типу ткацького устаткування з урахуванням виду сировини, що переробляється, і структури вироблюваної тканини;

- запропонований теоретичний метод визначення сили прибивання при формуванні тканини з базальтових ниток дозволяє ще на стадії проектування тканини прогнозувати напруженість її вироблення на ткацькому верстаті в залежності від основних параметрів будови тканини;

- отримано математичні залежності запрацьовування ниток від параметрів заправлення верстату і будови тканини, які використовуються при проектуванні базальтових тканин і розрахунку кількості сировини;

- на основі результатів проведених досліджень розроблено параметри ткацтва для технологічного режиму вироблення базальтових тканин на верстатах типу СТБ, що дало можливість здійснити переведення випуску цих тканин з човникових верстатів типу АТ на більш продуктивні верстати типу СТБ, і завдяки цьому розширити асортиментні можливості устаткування і збільшити випуск якісних базальтових тканин різних структур;

- економічний ефект від використання результатів роботи, обумовлений удосконаленням технології виготовлення базальтових тканин і збільшенням обсягів їхнього випуску в ТОВ ІКФ "БЕІМ" АТЗТ "Білицький завод "Теплозвукоізоляція" с.м.т. Коцюбинське Київської обл. склав 67240,0 гривень при обсязі виробництва 150000 м тканин у 20022003 роки.

Особистий внесок здобувача полягає в рішенні основних теоретичних і експериментальних задач дисертації. При особистій участі автора розроблено основні ідеї теоретичного дослідження процесу формування тканини з урахуванням тертя, зминальності і жорсткості ниток на вигин, а також виконані теоретичні й експериментальні дослідження. Автором створена тензометрична установка, на якій у динамічних умовах роботи ткацького верстату вироблено дослідні зразки базальтових тканин і досліджено їхні фізико-механічні властивості. Здобувачеві належать основні ідеї, узагальнення і висновки за результатами досліджень.

В роботах, виконаних у співавторстві, особистий внесок здобувача полягає в постановці і рішенні теоретичних і експериментальних задач [1, 2], в плануванні і виконанні досліджень, математичній обробці і науковому поясненні отриманих результатів, формулюванні висновків і написанні статей [35, 710], розробці структур тканин і раціональних технологічних параметрів ткацтва [1120], а також рекомендаціях по удосконаленню технології виготовлення базальтових тканин [6].

Апробація дисертації. Основні положення і результати роботи доповідалися, обговорювалися й одержали позитивну оцінку на:

- науковій конференції КНУТД (м. Київ, 2003 р.);

- засіданнях кафедри інженерної механіки КНУТД (м. Київ, 20012003 р.р.).

Дисертація доповідалась повністю і одержала позитивну оцінку на:

- науковому семінарі кафедри механічної технології