LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення технології виготовлення базальтових тканин

волокнистих матеріалів Херсонського державного технічного університету (м. Херсон, 2003 р.);

- міжкафедральному науковому семінарі КНУТД (м. Київ, 2003 р.);

- розширеному науковому семінарі Українського науково-дослідного інституту переробки штучних і синтетичних волокон (м. Київ, 2004 р.);

- розширеному науковому семінарі Київського державного науково-дослідного інституту текстильно-галантерейної промисловості (м. Київ, 2004 р.).

Публікації. По темі дисертації опубліковано 20 робіт, серед яких 10 наукових статей у спеціалізованих журналах, 1 тези доповіді на науковій конференції, 5 звітів про науково-дослідну роботу і 4 патенти на винаходи і промислові зразки.

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, п'яти розділів, рекомендацій, висновків, списку використаних джерел і додатків. Повний обсяг дисертації складає 234 сторінки, із них 14 сторінок ілюстрацій, 13 сторінок – таблиці, 28 сторінок - додатки, 14 сторінок – список використаних джерел із 148 назв.

Обсяг основної частини дисертації становить 159 сторінок.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтована актуальність теми дисертаційної роботи, сформульовані мета і задачі дослідження, показані наукова новизна і практичне значення отриманих результатів.

У першому розділі виконано огляд і короткий аналіз робіт, присвячених питанням технології ткацтва, вивчення яких допомагає більш глибоко розібратися в процесі формування тканини на ткацькому верстаті з жорстких на розтягування і вигин комплексних базальтових ниток. Представлено аналіз робіт з дослідження будови тканини М.Г. Новікова, Ф.М. Розанова, К.Г. Алексєєва, О.С. Кутєпова, В.П. Скляннікова та інших авторів, необхідність якого викликана тим, що параметри будови вироблюваної тканини в першу чергу визначають напруженість процесу формування тканини на верстаті. Істотне значення при цьому робить заповнення тканини і фізико-механічні властивості ниток, що переробляються. Дослідження цієї групи дають можливість теоретично обґрунтувати значення сили прибивання, необхідної для формування тканини заданої будови.

Процес формування тканини на ткацькому верстаті відбувається в зоні, що є частиною пружної системи заправлення верстату і називається зоною формування тканини. Представлено огляд робіт В.А. Гордєєва, його учнів і послідовників по дослідженню пружної системи заправлення ткацького верстату. Основні висновки і результати досліджень у цьому напрямку були використані для визначення раціональних параметрів заправлення ткацького верстату при виробленні базальтових тканин.

Питанням теоретичного й експериментального дослідження прибивання утокової нитки присвячені роботи В.М. Васильченко, С.О. Динніка, В.М. Лєготіна, Р.З. Бурнашева, К.Г. Нюбікової, Л.П. Міхліної і інших авторів. Роботи в цьому напрямі ставлять завдання визначення сили прибивання в залежності від будови вироблюваної тканини і параметрів заправлення верстату. Дослідження прибивання утокової нитки являє собою завдання надзвичайної складності через велику кількість факторів, що обумовлюють досліджуване явище. В умовах багатофакторної залежності позитивні результати досліджень досягалися при успішному поєднанні математичних методів планування експерименту і традиційних експериментальних методів досліджень. Установлено, що такі дослідження з базальтовими нитками не проводилися і виконуються вперше.

Процес формування тканини багато в чому залежить від вибору заправних параметрів вироблення тканини на ткацькому верстаті, що визначають силову взаємодію ниток у процесі прибивання, якість тканини і продуктивність верстату. Завдання вибору раціональних параметрів заправлення ткацького верстату зрештою зводиться до забезпечення оптимальних умов формування тканини заданої будови і має велике значення для технології виробництва. Нормалізації процесу формування тканини присвячені роботи П.В. Власова, Г.М. Расовського, Н.В. Лустгартен, В.О. Сініцина, Т.В. Сірбиладзе, С.О. Кошеля й інших авторів. При цьому за критерій оптимізації приймалися різні показники, серед яких найбільш розповсюдженими є: прибивна смужка, натяг і обривність ниток.

Основою теоретичного дослідження технології ткацтва є механіка нитки. У зоні формування тканини основні й утокові нитки згинаються, мнуться і труться між собою, при цьому неабияке значення для процесу формування тканини мають фізико-механічні властивості ниток, що переробляються. Дослідженням у цій галузі з урахуванням реальних властивостей ниток присвячені роботи Е.Д. Єфремова, І.І. Мігушова, В.М. Васильченко, В.М. Кагана, М.О. Зака, В.Ю. Щербаня, К.С. Суркова, Г.П. Зубащенко та інших. Аналіз досліджень процесу формування тканини методами механіки нитки свідчить про складність цього явища.

Здійснений огляд і аналіз досліджень з технології ткацтва дозволяє зробити висновок, що робота з теоретичного й експериментального дослідження технологічної переробки ниток ще далека до свого завершення. Фізико-механічні властивості базальтових ниток ще мало вивчені, а дослідження процесу формування тканин з комплексних базальтових ниток з урахуванням їхніх фрикційних властивостей, зминальності і жорсткості на вигин не проводились.

Виробництво технічних тканин з комплексних базальтових ниток є складним технологічним процесом. Ця складність визначається специфічними фізико-механічними властивостями ниток, що переробляються.

Другийрозділ присвячено теоретичному дослідженню умов формування базальтової одношарової тканини. Теоретичне дослідження процесу формування тканини має на меті, зокрема, визначення натягу основних ниток на ділянці "опушка-реміз". Рішення цього питання зв'язано з використанням рівняння рівноваги опушки тканини і визначенням натягу основних ниток у зоні формування тканини при прибиванні, що являє собою дуже складне завдання через багатофакторність досліджуваного явища. Відомо, що на технологічні зусилля, що виникають у процесі фронтального прибивання утокової нитки бердом, впливають параметри будови тканини, фактори, зв'язані з технологією вироблення тканини на верстаті, фізико-механічні властивості ниток, що переробляються. При цьому необхідно враховувати складний рух нитки в зоні формування тканини.

Побудова фізичної моделі зони формування тканини з комплексних базальтових ниток була проведена з урахуванням реальних фізико-механічних властивостей ниток, що переробляються: їх зминальності, жорсткості на вигин, фрикційних властивостей. При виведенні рівняння рівноваги базальтових ниток у зоні формування одношарових тканин було враховано і ряд технологічних факторів: заправний натяг, величину заступу, щільність тканини по утоку, фізико-механічні параметри основних і утокових ниток.

З рівняння рівноваги опушки