LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення технології дублювання напіввовняних тканин для створення деталей одягу з прогнозованою формостійкістю

рекомендації щодо створення пакетів матеріалів для пошиття одягу з прогнозованою формостійкістю.

На основі виявлених щільних кореляційних зв'язків між найбільш важливими механічними властивостями напіввовняних тканин полотняного, саржевого (саржа 2/1, саржа 2/2) і атласного переплетень і дубльованих на їх основі матеріалів одержані адекватні математичні моделі залежності динамічного модуля пружності тканин і пакетів матеріалів при різному взаєморозташуванні різних тканин і клейових прокладкових матеріалів від кута прикладання зовнішніх сил, які мають ступеневий характер та описуються таким рівнянням регресії:

(х = 0-90).

Як приклад, наведені одержані рівняння для напіввовняних тканин полотняного переплетення і пакетів матеріалів на їх основі при різному взаєморозміщенні вихідних матеріалів:

 • напіввовняні тканини полотняного переплетення (зразок №1):

У1 = 0,02х2 – 1,67х + 56,18, R2 = 0,96;

 • пакети матеріалів (прокладковий матеріал арт.5/190) при способі дублювання основа-основа: У1 = 0,01х2 – 1,13х + 35,79, R2 = 0,93;

основа-уток: У1 = 0,01х2 – 0,81х + 19,48, R2 = 0,96.

Підставивши в наведені формули величину кута по відношенню до ниток основи, під яким на матеріал діють зовнішні сили, легко можна одержати очікуване

значення динамічного модуля пружності у цій точці.

І навпаки. При необхідному значенні динамічного модуля пружності текстильного матеріалу можна визначити галузь його використання за кутом прикладання зовнішніх сил.

На рис.10 показана графічна залежність динамічного модуля пружності напіввовняних тканин і пакетів матеріалів на їх основі від напрямку прикладання зовнішнього навантаження щодо ниток основи. Криві рис.10 становлять собою конфігурацію поверхні пружності пакетів матеріалів і дають повну інформацію про в'язкопружні властивості пакетів матеріалів різної будови залежно від напрямку прикладання зовнішнього навантаження.

У цілому розроблений спосіб одержання текстильних матеріалів з заданими в'язкопружними властивостями дасть можливість творчо підійти до цілеспрямованого створення пакетів матеріалів з означеною формостійкістю одягу з урівноваженою пружністю всіх його деталей з врахуванням величини і напрямку комплексної дії на них різних зовнішніх сил стискання, зминання, згинання і видовження.

Запропонований методологічний підхід до визначення й аналізу в'язкопружних властивостей напіввовняних тканин і пакетів матеріалів уможливлює в узагальненому вигляді сформулювати основні закономірності вибору текстильних матеріалів для виготовлення швейних виробів з високою формостійкістю.

Розроблені рекомендації з одержання пакетів матеріалів з прогнозованими в'язкопружними властивостями і їх використання для різних деталей одягу для одержання швейних виробів з високою формостійкістю.

Широке використання запропонованого методологічного підходу до вибору і обґрунтування основних напрямків створення пакетів матеріалів з заданою формостійкістю дають можливість розкрити резерви підвищення якості пакетів матеріалів, визначити спосіб взаєморозташування вихідних матеріалів у процесі дублювання.

Програмно-цільовий підхід до створення заданої формостійкості текстильних матеріалів за допомогою розробленого способу визначення їх пружності з врахуванням найбільш вірогідних умов експлуатації одягу дозволяє підвищити технологічність швейних виробів як на стадії конструкторської підготовки виробництва, так і на стадії виготовлення одягу при зменшених матеріальних і трудових витратах.


ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

 • Детальний аналіз літературних джерел і досвід роботи швейної промисловості показав, що традиційні методи створення пакетів матеріалів в умовах ринкової конкуренції не можуть забезпечити одягу високу формостійкість. Відсутні прості і достовірні методи визначення формостійкості одягу.

  Тому сучасний стан і методи вирішення проблеми підвищення формостійкості одягу вимагають нового системного науково-обґрунтованого підходу до вирішення цієї проблеми.

 • Встановлена залежність міцності клейового з'єднання пакетів від температури і тиску дублювання напіввовняних тканин і прокладкових матеріалів, розроблені раціональні параметри їх дублювання.

 • Розроблено комплексний показник формостійкості напіввовняних тканин різної будови (полотняного, саржевого (саржа 2/1 і саржа 2/2) і атласного переплетень). На основі результатів досліджень впливу цих тканин, способу їх взаємоорієнтації з прокладковими матеріалами при дублюванні на механічні властивості дубльованих матеріалів встановлена можливість цілеспрямованого створення пакетів матеріалів з необхідною анізотропією в'язкопружних властивостей у різних напрямках прикладання зовнішніх сил.

  4. Конфігурація пружної поверхні і орієнтація осей пружної деформації напіввовняних тканин суттєво не змінюються після їх дублювання за варіантом "основа – основа", що підтверджує тісний взаємозв'язок анізотропії вихідних і дубльованих матеріалів.

  Доведено, що між динамічним модулем пружності напіввовняних тканин і пакетів матеріалів на їх основі, незалежно від виду прокладкового матеріалу, існує щільний кореляційний зв'язок (r = 0,7 – 1,0) і лінійна регресійна залежність.

  Отримані адекватні математичні моделі залежності динамічного модуля пружності тканин різної будови і пакетів матеріалів від напрямку їх деформування.

  5. Наукові принципи цілеспрямованого створення пакетів матеріалів з заздалегідь заданими пружними властивостями дадуть можливість на стадії проектування визначити спосіб одержання пакетів матеріалів, які будуть гарантувати необхідну формостійкість окремих деталей виробу і одягу в цілому.

  Запропонований науково-обґрунтований метод створення деталей одягу з прогнозованою формостійкістю пройшов успішну апробацію на швейному

  підприємстві ВАТ КШФ "Желань".

  6. Розроблений спосіб цілеспрямованого створення пакетів матеріалів на основі вовнополіефірних тканин з прогнозованою формостійкістю може бути використаний для створення одягу з інших текстильних матеріалів з необхідною формостійкістю, що дозволить покращити його якість при одночасному зменшенні матеріальних і трудових витрат.


  СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 • Березненко С.Н., Пенчук А.П., Кострицкий В.В. Оценка влияния процессов химической чистки на вязкоупругие свойства пакетов костюмных тканей, дублированных прокладочными материалами // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. Межвузовский журнал. Херсон. – 1999. –№2. –С.67-70.

 • Березненко С.М., Пенчук О.П., Кострицький В.В. Проблеми забезпечення формостійкості одягу // Вісник ДАЛПУ. –1999. –№2. – С. 6 – 10.

 • Пенчук О.П. Дослідження і оптимізація процесу дублювання напіввовняних тканин з прокладковими матеріалами. // Вісник КНУТД. –2006. –№2. –С. 100 –105.

 • Кострицкий В.В., Березненко С.Н., Пенчук А.П. Усовершенствование метода оценки жёсткости деталей одежды // Збірник наукових праць молодих вчених та студентів. –Ч.1. – К.: ДАЛПУ. – 1998. – С.5


 •