LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення технології малоінерційної розкладки нитки для формування пакувань

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЖУК ОКСАНА СЕРГІЇВНАУДК 677.054.023УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ МАЛОІНЕРЦІЙНОЇ РОЗКЛАДКИ НИТКИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПАКУВАНЬ

Спеціальність 05.18.19 – технологія текстильних матеріалів,

швейних і трикотажних виробівАвтореферат


дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук


Херсон – 2008

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Херсонському національному технічному університеті Міністерства освіти і науки України.


Науковий керівник: доктор технічних наук, професор

Прохорова Ірина Анатоліївна,

Херсонський національнийтехнічний університет,

завідувач кафедри механічної технології

волокнистих матеріалівОфіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор Валько Микола Іванович, Херсонський національний технічний університет, завідувач кафедри технічної хімії і харчових технологій;


кандидат технічних наук, доцент Защепкіна Наталія Миколаївна, Київський національний університет технологій і дизайну, доцент кафедри матеріалознавства та технології переробки текстильних волоконЗахист відбудеться "_17_" червня 2008 року о _11:00_ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 67.052.02 в Херсонському національному технічному університеті за адресою: 73008, м.Херсон, Бериславське шосе, 24


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Херсонського національного технічного університету за адресою: 73008, м.Херсон, Бериславське шосе, 24Автореферат розісланий "_15_" травня 2008 року
Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради О.П. Сумська

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Легка промисловість України за останні роки стабільно нарощує об'єми виробництва, поступово повертаючи свої позиції на внутрішньому ринку, а також збільшуючи поставки товарів легкої промисловості на експорт.

Однак сучасні текстильні підприємства сьогодні знаходяться в таких економічних умовах, при яких панує правило "трьох необхідно": "виробляти тільки те, що необхідно, коли необхідно, скільки необхідно", тобто бути максимально адаптованим до умов вимогливого покупця. Ці умови можливо виконати завдяки випуску широкого асортименту конкурентоспроможних тканин з натуральних та мішаних волокон з модними дизайнерськими ефектами.

На сьогоднішній день одним з основних джерел сировинної бази текстильної промисловості України є вовна – один з найдавніших і найцінніших видів текстильної сировини. Завдяки своїм унікальним властивостям, таким як гігроскопічність, водопоглинання, пружність, міцність, еластичність, теплозахист, красивий зовнішній вигляд, вовна і вироби з неї набувають все більшої популярності на світовому ринку текстильних товарів. Тому одним з альтернативних шляхів підвищення ефективності роботи вітчизняних текстильних підприємств є удосконалення існуючих і освоєння нових технологій переробки вовни.

Актуальність теми. В технології підготовки вовняної пряжі до ткацтва одним з основних і найвідповідальніших процесів є процес перемотування. Найбільші проблеми виникають при перемотуванні вовняної апаратної пряжі у зв'язку з особливостями структури волокон, з яких вона виготовлена. Ізвитість, пружність і коротка довжина волокон призводить до того, що пряжа виходить достатньо об'ємною з нерівномірною товщиною, тому при максимальних розмірах конічної мотальної бобіни призводить до малої корисної довжини нитки в ній, а наявність об'ємних декоративних ефектів цей недолік ще більш посилює. При цьому процес формування мотальних пакувань здійснюється при невисоких швидкісних режимах – 3-6 м/с, що врешті решт знижує ефективність виробництва дорогих вовняних тканин.

У зв'язку з цим, розробка нових технологій формування мотальних пакувань вовняної пряжі є актуальної задачею, рішення якої можливе за рахунок удосконалення процесів розкладки та намотування пряжі на пакування.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є складовою частиною програми дослідження кафедри механічної технології волокнистих матеріалів Херсонського національного технічного університету за темою "Розробка технології проектування мотальних пакувань, отриманих високошвидкісним способом перемотування ниток", номер державної реєстрації - № 0106U008633, замовник Міністерство освіти і науки України, дата реєстрації – 06.10.06 р., протокол №2.

Роль автора полягає у вирішенні задач по удосконаленню технології малоінерційної розкладки нитки для формування пакувань заданої форми збільшеного об'єму та розробці технологічного режиму їх отримання з пряжі апаратної системи прядіння з декоративними ефектами.

Мета і завдання дослідження. Метою даної роботи є підвищення ефективності технологічного процесу намотування пакування за рахунок збільшення довжини нитки в ньому при умовах малоінерційної розкладки нитки.

У відповідності до мети роботи були поставлені наступні задачі:

  • на підставі аналізу існуючого рівня досягнень в техніці та технології текстильного виробництва визначити шляхи удосконалення високошвидкісного процесу намотування пряжі на пакування заданої форми;

  • класифікувати існуючі високошвидкісні мотальні механізми з малоінерційною розкладкою нитки на пакування та визначити шляхи їх удосконалення;

  • розробити технологію отримання диференційного намотування нитки на пакування та пристрій мотального механізму для її реалізації;

  • визначити залежність технологічних параметрів, що визначають форму пакування, від конструктивних і кінематичних параметрів мотального механізму;

  • розробити технологію проектування мотального пакування заданої форми;

  • розробити технологічний режим формування мотальних пакувань вовняної пряжі апаратної системи прядіння з декоративними ефектами;

  • провести виробничу перевірку отриманих пакувань в умовах ткацького виробництва;

  • дати оцінку економічної ефективності технології диференційного намотування нитки на пакування, що пропонується.

Об'єкт дослідження – технологічний процес високошвидкісного формування мотальних пакувань.

Предмет дослідження – технологія малоінерційної розкладки нитки та мотальні пакування.

Методи дослідження – поставлені в роботі задачі вирішувались з використанням сучасних теоретичних та експериментальних методів дослідження. Використовуючи категорії