LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення технології малоінерційної розкладки нитки для формування пакувань

аналізу, синтезу та узагальнення проведена класифікація існуючих способів високошвидкісного намотування нитки на пакування з малоінерційною розкладкою нитки, що дозволила визначити шляхи його подальшого удосконалення. За допомогою методів диференційно-інтегрального обчислення визначена математична залежність для визначення величини висоти розкладки нитки на пакування, яка показує математичний взаємозв'язок кінематичних і конструктивних параметрів процесу та параметру дослідження – висоти розкладки нитки на пакування. Для дослідження отриманих математичних залежностей використовувались графоаналітичні методи дослідження. Достовірність результатів теоретичних досліджень підтверджена результатами експериментальних досліджень за допомогою методів математичної статистики, регресійного та кореляційного аналізу.

Оцінка фізико-механічних показників пряжі проводилась по загальноприйнятим методикам у відповідності до вимог галузевих стандартів і технічних умов.

Розрахунки проводились з використанням сучасних інформаційних технологій.

Наукова новизна одержаних результатів. Отримала подальший розвиток технологія високошвидкісного намотування нитки на пакування, яка полягає в розробці способу диференційного намотування нитки на пакування, що забезпечує отримання пакування заданої форми.

При цьому вперше:

  • запропоновано диференційне намотування нитки на пакування, яке забезпечується за рахунок зміщення шарів намотки вздовж осі обертання пакування;

  • розроблено мотальний пристрій для реалізації високошвидкісного намотування пакувань з малоінерційною розкладкою та диференційною намоткою нитки;

  • отримано математичну залежність, яка визначає взаємозв'язок кінематичних і конструктивних параметрів мотального механізму з висотою розкладки нитки на пакування;

  • визначено залежність переміщення нитководія в процесі намотування пакування, яка дозволяє отримати пакування заданої форми зі збільшеною довжиною нитки в ньому.

Практичне значення одержаних результатів. Розроблена технологія формування мотальних пакувань з малоінерційною розкладкою нитки та диференційною намоткою та мотальний механізм для її реалізації дозволили одержати мотальні пакування з вовняної пряжі апаратної системи прядіння заданої форми зі збільшеною довжиною нитки. Принципово новий підхід до технології процесу перемотування дозволив отримати пакування з довжиною нитки в 2 – 2,5 рази більше виробничих показників. При цьому процес перемотування відбувався при високій швидкості 30-40 м/с.

Результати проведених досліджень апробовані на ЗАТ "Камвольно-суконна компанія "Чексіл" (м. Чернігів) і підтверджені актом виробничих випробувань від 26 січня 2007 року. Отримані пакування використовувались в якості утоку на безчовникових ткацьких верстатах типу СТБ-4-180 та пневморапірних верстатах "Rapier Fast" при виготовленні тканин пальтової групи у твідовому оформленні.

Очікуваний економічний ефект від впровадження технології високошвидкісного перемотування пряжі і пакувань диференційної намотки складає 17117 гривень при переробці 1000 кг вовняної пряжі апаратної системи прядіння з декоративним ефектом "непс".

Матеріали дисертації можуть бути впроваджені в апаратно-прядильному виробництві, підготовчому цеху ткацького виробництва, а також на невеликих приватних підприємствах вовняної галузі, що передбачають випуск текстильних виробів з частою зміною асортименту.

Особистий внесок здобувача. Безпосередньо автору належить: проведення лабораторних випробувань мотального пристрою, отримання і дослідження пакувань вовняної пряжі, обробка експериментальних даних, формулювання висновків. У роботах, виконаних зі співавторами, особистий внесок автора міститься у визначенні шляхів удосконалення технології процесу намотування вовняної пряжі апаратної системи прядіння на пакування заданої форми [12, 6, 21]; розробці класифікації способів малоінерційної розкладки нитки [1]; розробці механізму, який забезпечує додатковий рух пакування [5]; визначенні залежності висоти розкладки нитки від параметрів роботи механізму [3]; розробці дизайну сучасних тканин [4, 7-17, 19].

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи були заслухані та обговорені на: V науково-практичній конференції "Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины", Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, 2005 р.; міжнародній науково-технічній конференції "Современные технологии и оборудование текстильной промышленности" (ТЕКСТИЛЬ-2006), Московський державний текстильний університет ім. Косигіна, м. Москва, 2006 р.; VІ науково-практичній конференції "Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины", Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, 2006 р.; VI Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів "Наукові розробки молоді на сучасному етапі", Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ, 2007 р.; на розширеному науковому семінарі кафедри механічної технології волокнистих матеріалів, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, 2007 р.; на міжкафедральному науковому семінарі Херсонського національного технічного університету, м. Херсон, 2008р.; на науковому семінарі кафедри технології трикотажного виробництва, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, 2008 р.

Публікації. По темі дисертаційної роботи опубліковано 4 статті в наукових фахових виданнях, 2 патенти України, 1 авторське свідоцтво України на інтелектуальну власність, 10 патентів України на промислові зразки, 4 тези доповідей на конференціях (в тому числі одна міжнародна).

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу і п'яти розділів основної частини, висновків і рекомендацій, додатків і списку використаних джерел. Дисертація викладена на 146 сторінках друкованого тексту, містить 14 таблиць, 38 рисунків, список літератури включає 126 джерел.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ


У вступі обґрунтована актуальність теми дисертаційної роботи, сформульовані мета і задачі дослідження, наукова новизна та практичне значення роботи.

У першому розділіпроведено аналіз наукових досліджень процесу перемотування пряжі та формування пакувань. Відмічено, що основоположниками теорії процесу намотування та змотування є професори А.П.Мінаков, А.П.Малишев. Не менш значний вклад у розвиток теорії формування мотальних пакувань внесли професори В.О.Гордєєв, Є.Д. Єфремов, О.Ф.Прошков, В.О.Сухарев, розробивши основи теорії процесу перемотування нитки та формування пакувань. Наступне удосконалення теорії і практики процесу намотування отримало розвиток у роботах професорів І.І.Матюшева, І.А.Прохорової, А.І.Паніна та їх учнів. При цьому встановлено, що процес формування