LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення технології малоінерційної розкладки нитки для формування пакувань

Закон зміни зсуву вічка нитководія вздовж осі обертання пакування, , м

Закон зміни зсуву вічка нитководія перпендикулярно осі обертання пакування, , м

Параметри отриманих пакувань

Форма пакування

триконусна

Розміри отриманого пакування:

діаметр, , м

висота намотування, //, м

кут конусності торців, град


0,212

0,15 / 0,27*/ 0,10**

55о

Щільність намотки, г/м3

0,32

Маса пряжі на пакуванні, кг

1,8

Довжина пряжі на пакуванні, м

5455


Примітка: * - на початку процесу намотування пакування;

** - в кінці процесу намотування пакування.


В технологічних процесах по переробці пакувань важливим параметром є "щільність намотування". Останній в значній мірі залежить від розташування витків пряжі на поверхні намотування. У зв'язку з цим графоаналітичним методом отримана розгортка витка, яка представлена на рис. 8 (виток 1, 2). Тут же представлена розгортка витка, яка отримана експериментально (виток 3, 4). Порівняльний аналіз теоретичних і експериментальних результатів показав досить тісну узгодженість в розгортках витків – коефіцієнт кореляції дорівнює 0,834.

Для перевірки ступеню впливу параметрів високошвидкісного намотування на якісні показники вовняної пряжі з декоративними ефектами були проведені дослідження фізико-механічних властивостей пряжі до і після перемотування. Аналіз результатів показав, що спосіб диференційного намотування пряжі при швидкості 30-40 м/с не здійснює істотного впливу на зміну фізико-механічних показників пряжі, які залишаються в нормованих межах.

Вовняна пряжа, яка перероблена на експериментальній мотальній установці, використана для розробки нового асортименту тканин пальтової групи у твидовому оформленні. Проектування кольоровидорисунків здійснювалось за допомогою комп'ютерної програми "Тканина", на яку отримано авторське право.

Отримані тканини захищені патентами України на промислові зразки.

Очікуваний економічний ефект від використання у безчовниковому ткацтві пакувань із вовняної пряжі з диференційною намоткою, отриманих на мотальному механізмі з малоінерційною розкладкою нитки, складає 17117 грн. при переробці 1000 кг вовняної пряжі апаратної системи прядіння.


ВИСНОВКИ


 • Теоретичні та експериментальні дослідження процесу малоінерційної розкладки нитки на високошвидкісних мотальних механізмах дозволили удосконалити технологію розкладки нитки на пакування та за рахунок використання диференційної намотки вирішити важливу техніко-економічну задачу – підвищити ефективність процесу формування пакувань.

 • Встановлено, що високошвидкісні мотальні механізми з малоінерційною розкладкою нитки не дозволяють формувати мотальні пакування без обмеження об'єму тіла намотки. Це є причиною недостатньої довжини нитки на пакуванні.

 • Встановлено, що збільшити довжину нитки на пакуванні можливо за рахунок використання способу диференційної намотки нитки на пакування, який полягає у послідовному зсуву шарів намотки уздовж осі обертання пакування.

 • З метою збільшення довжини нитки на пакуванні запропоновано пристрій мотального механізму з малоінерційною розкладкою нитки для диференційної намотки та спосіб для її реалізації, які захищені патентами України.

 • Вперше отримана математична залежність висоти розкладки нитки на пакування від радіусу нитководія, відстані від нитководія до поверхні намотування, кінематичного співвідношення швидкостей нитководія та поверхні намотування, а також радіусу пакування, яке формуємо.

 • Графоаналітичне дослідження процесу малоінерційної розкладки нитки на пакування дозволило вперше розробити технологію проектування пакування заданої форми, яка полягає у виборі способу високошвидкісного намотування пакування та визначенні законів зміни відповідних конструктивних або кінематичних параметрів в залежності від радіусу пакування, яке формуємо.

 • Експериментальна перевірка запропонованих рекомендацій показала можливість отримання заданої форми пакування з використанням способу диференційного намотування, що дозволило збільшити довжину нитки вовняної пряжі апаратної системи прядіння лінійної щільності 330 текс з декоративним ефектом "непс" в 2 рази у порівнянні з мотальними пакуваннями, які використовують у теперішній час у шерстоткацтві. При цьому процес перемотування відбувається при високій швидкості 30-40 м/с.

 • Апробація мотальних пакувань, які отримано способом диференційного намотування на мотальному механізмі з малоінерційною розкладкою нитки по технологічному режиму, який нами розроблений, підтвердила ефективність виконаних розробок. Очікуваний економічний ефект від впровадження технології диференційного намотування пакувань складає 17117 грн. при переробці 1000 кг вовняної пряжі.

  Список опублікованих праць за темою дисертації


 • Прохорова І.А., Жук О.С. Класифікація способів намотування нитки на пакування на мотальному механізмі з малоінерційною розкладкою нитки // Вісник Київського національного університету технології і дизайну. – 2006. – №2(28). – С.28-32.

  Особистий внесок: аналіз та узагальнення відомих способів намотування, визначено основні признаки класифікації.

 • Прохорова І.А., Жук О.С. Технологія формування мотальних пакувань з вовняної пряжі апаратної системи прядіння з ефектом "непс" // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. – 2006. – №2(12). – С.73-76.

  Особистий внесок: розробка технології формування мотального пакування вовняної пряжі апаратної системи прядіння з декоративним ефектом "непс".

 • Прохорова І.А., Жук О.С. Визначення висоти розкладки нитки на пакуванні // Вісник Київського національного університету технології і дизайну. – 2007. – №1(33). – С.98-101.

  Особистий внесок: визначення математичної залежності висоти розкладки нитки на пакуванні від конструктивно-заправних та кінематичних параметрів мотального механізму з малоінерційної розкладкою нитки.

 • Жук О.С., Прохорова І.А, Михалойц В.П. Сучасні технології в художньому оформленні тканин // Легка промисловість. – 2007. - №1. – С.47.

  Особистий внесок: запропонована імітаційна модель, що дозволяє в короткий термін проектувати різноманітні структури та дизайни зразків тканин.

 • Пат. 18432 А Україна, МПК В65Н 54/28 / Пристрій для малоінерційної розкладки нитки / І.А.Прохорова, А.Г.Домбровський, О.С.Жук, А.Г.Домбровська (Україна). - № 200604267; Заявлено 17.04.06; Опубл. 15.11.2006, - Бюл. №11.- 4 с.

  Особистий внесок: запропоновано рівномірно переміщувати


 •