LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення технології одержання лляної трести розстиланням соломи

Херсонський державний технічний університетКруглий Дмитро Георгійович


УДК 677.11.021

Удосконалення технології одержання лляної трести розстиланням соломи


Спеціальність 05.18.03 – первинна обробка та зберігання продуктів рослинництва


Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук
Херсон – 2001

Дисертацією є рукопис


Робота виконана в Херсонському державному технічному університеті Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: кандидат технічних наук, професор

Рогальський Франц Борисович, Херсонський державний технічний університет, завідувач кафедри інформатики і комп'ютерних технологій

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор Карпець Іван Панкратович, Інститут землеробства Української академії аграрних наук, м. Київ завідувач відділу льону;

кандидат технічних наук Семченко Володимир Іванович, Асоціація льонарів Житомирщини, генеральний директор .

Провідна установа:

Інститут сільського господарства "Полісся", відділ льону, УААН, м.Житомир

Захист відбудеться 24.10.2001 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 67.052.02 в Херсонському державному технічному університеті за адресою: 73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Херсонського державного технічного університету (73008 , м. Херсон, Бериславське шосе, 24)
Автореферат розісланий 20.09.2001 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Сумська О.П.

Загальна характеристика роботи

Актуальність теми. Через складність біологічних процесів перетворення лляної соломи в тресту і некерованості їх плином під час вилежування трести на стелищі спостерігаються великі кількісні і якісні втрати волокнистої сировини, особливо за несприятливих погодних умов. На стадії перетворення соломи в тресту якість сировини знижується на 1,0 номер і більше, втрати врожаю коливаються від 15 до 30%, а іноді сягають 70%.

Питанням отримання якісного льоноволокна присвячено багато наукових робіт. В процесі виконання досліджень автор спирався на праці провідних фахівців з даної проблематики: Лесика Б.В., Карпця І.П., Ковальова В.Б., Боярченкової М.М., Дударєва О.І. та інших.

Для уникнення втрат лляної сировини й повного використання всього врожаю лляної соломи при отриманні трести потребується впровадження науково обґрунтованого способу управління технологічним процесом перетворення стебел соломи в тресту. Однак, донині неповною мірою визначена роль вихідних характеристик лляної соломи у технологічному процесі її вилежки на стелищах, а також їх взаємозв'язок із погодними факторами у плані максимального використання якісних достоїнств соломи у виготовленій тресті. Тому проведення нових досліджень у напрямі удосконалення технології одержання лляної трести розстиланням соломи на стелищі, спрямованих на збереження якості вихідної сировини і одержання високоякісної трести є актуальним завданням.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційна робота є складовою частиною тематичної програми досліджень кафедр первинної обробки, стандартизації і сертифікації сировини та інформатики і комп'ютерних технологій Херсонського державного технічного університету з теми: "Розробка ресурсозберігаючих технологій первинної переробки льону та конопель для створення екологічно чистих товарів народного вжитку", номер державної реєстрації 0199 U 001229, яка затверджена рішенням експертної ради Міністерства освіти і науки України, протокол №2 від 04.11.98 року. Автор взяв участь у даній роботі як виконавець.

Мета і задачі дослідження. Метою досліджень є розробка удосконаленого технологічного процесу розстилу, який дозволить скоротити термін приготування трести із лляної соломи на стелищі і підвищити її якість. Для досягнення зазначеної мети необхідно розв'язати наступні задачі:

  • виявити головні чинники, що впливають на тривалість процесу приготування лляної трести на стелищі і їх роль у формуванні якості волокна;

  • теоретично обґрунтувати систему управління технологічним процесом перетворення лляної соломи в тресту;

  • на основі системного аналізу визначити найбільш значимі фактори, за допомогою яких досягається зниження тривалості процесу розстилу без втрати якості лляної трести;

  • розробити технологічні схеми удосконалення процесу розстилу і алгоритм управління ним;

  • перевірити та впровадити у виробництво програмований системний підхід управління процесом приготування лляної трести на стелищі;

  • зменшити втрати льоносоломи при розстиланні і підвищити якість одержаної трести.

Об'єкт дослідження. Спосіб одержання лляної трести розстилом на основі існуючих показників вихідної сировини із забезпеченням скорочення терміну розстилання та покращення якості кінцевої продукції.

Предмет дослідження. Програмована технологія перетворення льоносоломи в тресту.

Методи досліджень. Теоретичні та експериментальні методи, зокрема, вимірювально-ваговий, хімічний, математико-статистичний, органо-лептичний, а також методи автоматизованого управління, прийняття рішень, алгоритмізації. Фізико-механічні показники якості лляної соломи і трести оцінювались інструментальними методами відповідно до чинних держстандартів "ДЕСТ 2975-73. Треста лляна, технічні вимоги."

Наукова новизна одержаних результатів.Вперше розроблена програмована технологія приготування лляної трести на стелищі, при застосуванні якої здійснюється постійний контроль і управління якістю трести.

Вперше доведена і математично описана залежність основних показників якості трести, зокрема відокремлюваності волокнистого шару від деревини і міцності, від терміну розстилання за різних значень вологості розісланого шару лляної соломи, і на цій основі визначено оптимальні терміни піднімання трести.

Запропонована науково обґрунтована методологія відпрацювання способів удосконалення технологічного процесу розстилу стебел соломи на основі визначення