LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення технології одержання лляної трести розстиланням соломи

трести номера 1,25 дорівнює 140 грн., а номеру 1,75 - 170 грн.

За рахунок підвищення номера трести економічна ефективність застосування програмованої технології на 1 т цієї сировини становитиме:

Э = Ц2 - Ц1 = 30 грн.

Висновки

В результаті розв'язання поставлених задач в роботі отримані такі основні теоретичні і практичні результати.

1. На основі проведеного аналізу особливостей технологічного процесу перетворення лляної соломи в тресту визначені основні чинники, що впливають на тривалість отримання лляної трести. Показано, що через складність і неконтрольованість процесу розстилу мають місце значні втрати врожаю і якості трести.

2. Проведено аналіз теоретичних основ управління технологічними процесами обробки льону-довгунця, показана можливість використання методології системного аналізу для управління складним технологічним процесом розстилання лляної соломи на стелищі, доведена необхідність проектування технологічного процесу перетворення лляної соломи в тресту в природних умовах і розробки комплексу технологічних операцій, виконання яких забезпечить найкращі характеристики льонотрести при доцільному збереженні врожаю.

3. Запропонована узагальнена схема управління розглянутим класом технологічних процесів, виділено елементи ситуаційного управління технологічними процесами і розроблена методологію протидії позаштатним ситуаціям.

4. В результаті виконаних теоретичних і експериментальних досліджень визначено залежності відокремлюваності і міцності лляної соломи від тривалості процесу розстилу, отримано математичні моделі технологічного процесу одержання лляної трести розстилом, які дозволяють здійснювати програмоване управління ним в залежності від контрольованих значень вологості розісланого шару лляної соломи, і таким чином удосконалити технологію одержання лляної трести розстиланням.

5. При розстиланні на стелищі в однакових умовах лляної соломи із різними значеннями вологості від 30 до 100% одержується треста з нормованими показниками відокремлюваності 6,5 – 8,0 одиниць за 6 – 20 діб. При відсутності управління технологічним процесом перетворення лляної соломи в тресту із вологістю стебел 30 – 100% міцність останніх знижується на 25 – 100%, а при досягненні нормованих значень відокремлюваності волокнистого шару від деревини становить 6,5 – 8,0 одиниць.

6. Збереженість якості трести у розмірі на 1,5 – 2,0 номери при зменшенні терміну процесу вилежки на 10 – 14 діб досягається шляхом впровадження програмованого управління плином процесу перетворення соломи в тресту за рахунок застосування удосконалення операцій ворушіння і зволоження шару стебел на стелищі.

7. Встановлено видовий склад мікроорганізмів при різних значеннях вологості розісланого шару льоносоломи. Доведено, що головними чинниками втрати міцності лляної соломи при вологості більше 30% є анаеробні мікроорганізми.

8. Розроблено алгоритм управління технологічним процесом розстилу, запропоновано метод програмованого вибору оптимальної схеми одержання трести на стелищі в залежності від стану лляної соломи в визначений термін розстилання. На цій основі створена прикладна програмна система, що реалізує запропоновані моделі.

9. Апробація запропонованих методів, математичних моделей, алгоритмів, програм підтверджує їх ефективність за рахунок підвищення оперативності і якості рішень, що приймаються. Результати досліджень, отриманих в дисертаційній роботі, впроваджені у виробництво. Економічний ефект від впровадження удосконаленого технологічного процесу розстилання становить 30 грн. на 1т трести, при цьому термін розстилання скорочується на 10 діб по відношенню до існуючого.


Пропозиції виробництву

Для підвищення якості лляної трести при одержані її шляхом розстилання соломи на стелищі, а також зменшення кількісних і якісних втрат врожаю під час вилежки слід запровадити у виробництво такі заходи:

  • для управління процесом вилежування стебел соломи на стелищі кожним льонозаводом використовувати спосіб управління з використанням сучасних персональних комп'ютерів;

  • регулярно проводити контроль вологості трести на стелищі, прогнозувати і досягати оптимальних показників відокремлюваності і міцності трести за розробленою програмою;

  • у випадку небезпеки зниження якості трести від несприятливих факторів вилежки застосовувати запрограмовану удосконалену схему з періодичним ворушінням шару лляної соломи при її вилежуванні.


Список опублікованих праць за темою дисертації

1. Круглий Д.Г., Тіхосова Г.А., Храпливий А.П. Проблеми зберігання продукції рослинництва // Сб. трудов Всеукраинской научно-технической конференции "Проблемы легкой и текстильной промышленности на пороге нового века". – Херсон. – 1999 г. - С. 152-153.

2. Круглый Д.Г., Тихосова Г.А., Рогальский Ф.Б. Динамика процесса созревания тресты // Проблемы легкой и текстильной промышленности. - 2000. –№4. – С. 182 – 183.

3. Круглий Д.Г., Тіхосова Г.А. Дослідження динаміки технологічного процесу приготування льняної трести шляхом розстилу // Легка промисловість. – 2000. - №1. – С. 55.

4. Круглий Д.Г., Тіхосова Г.А., Рогальський Ф.Б. Прогнозування якісних змін льняної сировини під час розстилання // Легка промисловість. – 2000 - №3. – С. 53.

5. Круглий Д.Г., Рогальський Ф.Б. Особливості формалізації та керування процесом визрівання лляної соломи // Автоматика. Автоматизация. Электротехнические комплексы и системы. – 2000. - №2 (7). - С. 94-99.

6. Круглий Д.Г., Рогальський Ф.Б. Особливості застосування системного підходу до аналізу процесу визрівання льняної трести // Легка промисловість. –2000. - №4. – С. 50-52.

7. Круглий Д.Г., Тіхосова Г.А. Вплив первинної вологості на одержання лляної трести в процесі розстилу // Зб. наукових праць інституту землеробства УААН. – К.- 2000. в. 3-4, - С. 101-105.

8. Круглий Д.Г. Інформаційне забезпечення прийняття рішень при керуванні процесом одержання лляної трести розстилом // Вестник ХГТУ. – 2001. -№1(10). – С. 241-245.


Анотація

Круглий Д.Г. Удосконалення технології одержання лляної трести розстиланням соломи. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.03 – первинна обробка та зберігання продуктів рослинництва. – Херсонський державний технічний університет, Херсон, 2001.

Містить результати досліджень з оптимізації технологічного процесу одержання лляної соломи на стелищах.

На основі експериментальних досліджень одержані регресійні рівняння залежності відокремлюваності і міцності стебел трести від тривалості процесу її вилежування при