LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення технології одержання трести шляхом формування шару лляної соломи в процесі розстилу

28


ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


МАКАЄВ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧУДК 677.021.11


УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОДЕРЖАННЯ ТРЕСТИ ШЛЯХОМ ФОРМУВАННЯ ШАРУ ЛЛЯНОЇ СОЛОМИ В ПРОЦЕСІ РОЗСТИЛУ

05.18.01 – зберігання і технологія переробки зерна, виготовлення зернових хлібопекарських і виробів та комбікормів


Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук
Херсон - 2008

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті луб'яних культур Української академії аграрних наук.


Науковий керівник: кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Гілязетдінов Рубіль Нуртдінович, Інститут луб'яних культур УААН, завідувач відділом переробки та технологічного аналізу.


Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор Дідух Володимир Федорович, Луцький державний технічний університет, Міністерство освіти і науки України, професор кафедри сільськогосподарського машинобудування;


кандидат сільськогосподарських наук, доцент Коб'яков Сергій Михайлович, Херсонський національний технічний університет, Міністерство освіти і науки України, доцент кафедри переробки, стандартизації і сертифікації сировини.Захист відбудеться " 18 " червня 2008 року о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 67.052.02 у Херсонському національному технічному університеті за адресою: 73008, м. Херсон 8, Бериславське шосе, 24.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Херсонського національного технічного університету за адресою: 73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24, корп. 1,


Автореферат розісланий " 16 " травня 2008 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради О.П. Сумська
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Одним із головних завдань галузі льонарства України є одержання високоякісного волокна для текстильної промисловості.

Під час розстилання льоносоломи та у процесі приготування з неї трести формуються основні параметри, які визначатимуть якісні і кількісні показники довгого волокна. Технологія приготування трести включає складний біологічний і технологічний процеси, які починаються із розстилання соломи льону і продовжуються проведенням наступних технологічних операцій; обертання, ворушіння, пресування готової трести в рулони та вивезення її на переробні підприємства та первинну переробку.

Основними факторами, що впливають на вихід довгого волокна в процесі приготування трести є нерівномірність вилежаності трести за довжиною та товщиною стрічки, яка залежить від рівномірності шару льоносоломи у стрічках розстилу. Важливий вплив на якість волокна мають розтягнутість стебел за комлем, терміни розстилання та приготування трести.

Удосконалення технології приготування трести та одержання з неї довгого волокна із забезпеченням рівномірності шару льоносоломи у стрічках розстилу за комлем та за довжиною стрічки на протязі всього процесу вилежування льоносоломи до перетворення у тресту, та створення робочих органів машин для розстилання та обертання льоносоломи є актуальним завдання.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційна робота є складовою частиною науково-технічної програми "Луб'яні культури", затвердженою постановою президії УААН 7 грудня 2000 р. протокол № 17 досліджень відділу механізації збирання та технології переробки Інституту луб'яних культур теми: 03 "Розробити і апробувати ресурсозберігаючі технології збирання і первинної обробки льону-довгунця", номер державної реєстрації 0198U002930.

Особистий внесок автора полягає в удосконаленні технології приготування трести льону, стосовно вивчення залежності якісних показників волокна від різноманітних факторів та участі у розробці, випробуванні макетного та дослідного зразків льонопідбирача-молотарки ПМЛ-1, який застосовується для рівномірності укладання стебел за довжиною стрічки та вирівнювання стебел за комлем в процесі обертання .

Мета і завдання дослідження. Метою даної роботи є розробка удосконаленої технології приготування лляної трести, для покращення якості та кількості довгого волокна за рахунок рівномірності шару льоносоломи у стрічках розстилу. Для досягнення основної мети досліджень необхідно було вирішити такі завдання:

  • вивчити сучасні технології приготування льонотрести та головні чинники, які впливають на тривалість процесу приготування лляної трести на стелищі і їх роль у формуванні показників якості довгого волокна;

  • дослідити утворення розтягнутості стебел льону-довгунця за комелем у процесі розстилання та приготування трести;

  • теоретично та експериментально обґрунтувати робочий процес підбирального пристрою барабанно-кулісного типу робочого органу льонопідбирача-молотарки ПМЛ-1, який забезпечує рівномірность розподілу стебел по довжині стрічок розстилу;

  • визначити якісні показники волокна льону одержаного із трести в залежності від термінів розстилання льоносоломи тривалості її приготування;

  • дослідити вплив нерівномірності стебел за комлем у стрічках та ступіні їх вилежуваності на вихід довгого волокна;

  • обґрунтувати економічну доцільність удосконаленої технології приготування трести.

Об'єкт дослідження – процес одержання лляної трести та довгого волокна з неї.

Предмет дослідження – солома льону, розстелена у стрічку.

Методи дослідження – у результаті розробки удосконаленої технології одержання волокна із розстелених стебел льону, визначались якісні їх показники за різних умов. Для вивчення цих показників застосовували теоретичні ї експериментальні методи, зокрема:

  • метод визначення агротехнологічної оцінки лляної трести;

  • органолептичні та інструментальні методи оцінки якості волокна;

  • математично-статистичний метод проведення багатофакторного експерименту першого і другого порядку.

Вилежаність трести визначали за показником відокремлюваності, згідно з ДСТУ4149-2003 "Треста лляна. Технічні умови." Якісні показники волокна, гнучкість, розривне навантаження, довжина жмені, визначали згідно ДСТУ 4015-2001 "Льон тіпаний. Технічні умови".

Розрахунки здійснювали з використанням ІВМ-сумісного персонального комп'ютера в середовищі "Microsoft Office Exel 2003", "Microsoft Office Word 2003", Statistiсa 6,0.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробці теоретичних та експериментальних основ удосконалення технології одержання трести шляхом рівномірного формування шару льоносоломи за допомогою підбирально-обертального пристрою;

- експериментально доведено, що рівномірне формування шару соломи забезпечується рівномірною укладкою стебел у стрічки робочими органами льонопідбирача ПМЛ-1, новизна розробки підтверджена 4 патентами України;

- на