LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення технології одержання трести шляхом формування шару лляної соломи в процесі розстилу

необхідною умовою є паралельності стебел у стрічках. Яка формується під час вибирання стебел льону та розстилання у стрічки і повинна зберігатись у процесі приготування трести (обертання) та формування з трести рулонів.

На величину нерівномірності стебел за комлем (рис. 2) під час розстилання у стрічки впливає стан стеблостою льону; гущина стебел, ступінь полеглості, швидкість роботи машини та конструктивні і технологічні параметри робочих органів, а також, такі фактори як висота вибирання, ширина захвату та паралельність бральних секцій відносно поверхні стелища.Рис. 2. Схема розподілу нерівномірності стебел за комлем у стрічках розстилу.


За удосконаленою технологією розстилання стебел льону здійснюємо льонобралками ТЛН-1,5. У даної льонобралки стрічка формується шириною захвату кожної з чотирьох бральних секцій В=380 мм. Встановлено, що чим менше кут між підвідними прутками розділювача, тим менше відхиляються стебла в подовжньому напрямку, завдяки чому зменшується розтягнутість стебел льону у стрічках (рис. 3).

Рис. 3. Вплив нахилу кута відхилення на розтяг стебел у бральній секції.

За рахунок розтнутості стебел у бральних секціях створюється нерівномірність стебел у стрічках розстилу за комлем яку можна встановити, згідно теорії професора М.Н. Летошнева наступним співвідношенням:

. (1)

Теоретично встановлена залежність ступеня нерівномірності стебел за комлем від висоти вибирання, яка показана на рис. 4.Рис. 4. Діаграма залежності ступеня нерівномірності стебел за комлем у стрічках розстилу від висоти вибирання.


Залежність (рис.4) описується рівнянням регресії (2) з достовірністю параметру апроксимації R2=0,98, та показує, що при збільшенні висоти вибирання, ступінь розтягнутості стебел льону у стрічках розстилу зменшується

Y=1,049+0,15x2–0,23x. (2)

Нерівномірності стебел у стрічках розстилу за комлем, негативно впливає на замотування трести у рулони. Комелі стебел у рулонних прес-підбирачах зминаються і тому під час переробки рулонів практично не можливо вирівняти стебла за комлем, що негативно впливає на вихід довгого волокна під час переробки.

Робочі органи машин, які взаємодіють із стеблами льону у процесі їх піднімання, обчісування від коробочок та перевертання повинні як найменше їх пошкоджувати за довжиною, тому що, наприклад, у випадку розплющення певної ділянки стебла вона буде вилежуватись швидше, ніж решта стебла, що негативно вплине на якість волокна, одержаного з такої трести.

Виходячи з цього, теоретично обґрунтовано вибір робочого органу підбирального пристрою барабанно-кулісного типу (рис. 5).


Тиск і рівний йому тиск не повинні бути занадто великими, запобігаючи пошкодженню стебел на ділянці затискання, яке впливає на процес вилежування льоносоломи і призводить до зменшення виходу довгого волокна. Згідно з дослідженнями професора Г.А.Хайліса, тиск між пасами у зоні затискання стебел не повинен перевищувати 200 кПа.

Розглянемо швидкість пасів і процес потрапляння стебел у зону їх затискання Позначимо швидкість машини разом з підбиральним пристроєм через , швидкість пасів – . Верхній пас слабо навантажений (основне його призначення притискати стебла до нижнього паса), тому його швидкість, котру позначимо , буде мало коливатись по його довжині. У зоні затискання стебел швидкості обох ременів повинні бути однакові для запобігання їх ковзанню по стеблам і пошкодженню їх. Нижній пас більш навантажений, тому що він приводить у дію барабан, що піднімає стеблову стрічку, але це навантаження невелике. Отже, якщо швидкість нижнього ременя позначити , тоді у зв'язку із вищевикладеним, повинна мати місце рівність:

. (3)

На вільних ділянках пасів швидкість не змінюється, змінюватись вона може тільки в зонах охоплення ними шківів.

Під час руху машини зі швидкістю пальці барабанного підбирача підбирають стеблову стрічку і передають її у зону між двома ременями; у цій зоні стеблова стрічка буде рухатись із швидкістю . Стрічка стебел, що знаходиться у зоні , згідно літературних даних включає кількість стебел на 1 погонному метрі її довжини ,

, (4)

де - ширина захвату льонобралки, якою стебла льону були вибрані із ґрунту і укладені на його поверхню у вигляді стрічки; - густота стеблостою під час брання льону шт. на 1 м2; - швидкість руху підбирача під час підбирання стрічки (вектор цієї швидкості показаний на рисунку. 5).

Позначимо число стебел на 1 погонному метрі стрічки, що лежать на ґрунті, : це число можна розрахувати по приведеній вище формулі за умови , тобто при . Якщо це значення підставити в формулу (4), тоді одержимо:

. (5)

За даною формулою розраховується число стебел на 1 погонному метрі стрічки на ґрунті до її піднімання. По тій же формулі обраховується число стебел у стрічці, що знаходяться у зоні затискання стебел (рис.5), якщо під час роботи льонопідбирача-молотарки його швидкість повинна дорівнювати швидкості пасів підбирального пристрою.

Спостереження за роботою підбирачів при різних співвідношеннях показують, що при стрічка льону потовщується (тобто число зростає), а при стрічка стає тоншою (тобто число зменшується). Потоншення стрічки небажане, тому що завдяки цьому вона розтягується, а під час цього розтягування можуть відірватись насіннєві коробочки. Таким чином, повинна дорівнювати або незначно перевищувати . При потовщенні стрічки може зростати тиск верхнього паса на стебла, що небажано через можливість розплющування стебел. Як бачимо, можна допустити деяке збільшення тиску, але незначне. Завдяки цьому приходимо до висновку, що швидкість паса підбирального пристрою повинна знаходитися у наступних межах:

, (6)

де - коефіцієнт, наближене значення якого дорівнює 1,1.

Таким чином, відношення повинно знаходитись у наступних межах:

. (7)

Швидкість руху машини також пов'язана із швидкістю паса та кутовою швидкістю обертання барабана підбирального пристрою, тому що від цього залежить чистота підбору стрічки та збереженість характеристики стрічки.

Між швидкістю паса і кутовою швидкістю обертання барабана у відповідності з теорією пасових передач існує залежність:

, (8)

де - товщина пасу.

Наведене рівняння складено виходячи з того, що під час згинання паса, що охоплює шків, нейтральна лінія у пасу проходить по середині його товщини. З врахуванням наведеного вище рівняння (5) матиме такий вигляд:

. (9)

З цього знаходимо:

. (10)

У таких межах повинна знаходитись кутова швидкість обертання барабана підбирального пристрою.

Дана конструкція підбирального апарату барабанно- кулісного типу використана на макетному зразку льонопідбирача-молотарки ПМЛ-1, який здійснює піднімання сухих стебел льону, обчісування від насіннєвих коробочок та їх обертання (рис.6).

Рис. 6. Робочий процес макетного зразка льонопідбирача-молотарки ПМЛ-1: 1 - підбиральний пристрій; 2 – затискний транспортер; 3 – плющильний апарат; 4 –обчісуваний апарат; 5 – обертальний пристрій; 6 – тертковий апарат; 7 – грохот; 8 – вентилятор; 9 – елеватор; 10 – бункер.

У четвертому розділі наведені результати експериментальних досліджень