LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення технології одержання трести шляхом формування шару лляної соломи в процесі розстилу

процесу приготування льонотрести після розстилу лляної соломи на стелищі за удосконаленою технологією.

У результаті проведеного регресійного аналізу встановлено залежність виходу волокна від розтягнутості стебел за комлем у стрічках розстилу при середній висоті стебел льону 73 см, показнику відокремлюваності 5,7 од, при вологості трести 12,7 % (рис. 7).


Рис. 7. Залежність виходу волокна від розтягнутості стебел за комлем у стрічках розстилу.


Встановлено лінійну залежність виходу довгого волокна від розтягнутості стебел у стрічках розстилу при коефіцієнті кореляції –0,92


. (11)

Таким чином встановлено, що при збільшені розтягнутості стебел за комлем у стрічках розстилу вихід довгого волокна зменшується.

Експериментальними дослідженнями встановлена залежність впливу на вихід довгого волокна таких факторів як розтягнутість стебел у стрічках, відокремлюваність трести та щільність стебел за довжиною стрічки.

Для визначення ступеня впливу названих чинників на вихід волокна був поставлений повнофакторний експеримент ПФЕ 23. Дослідження проводились з використанням м'яльно-тіпального станка СМТ-200М, де переробляли тресту з середньою довжиною стебел 72 см, вологістю 11,8-12,7%. Матриця планування експерименту для натуральних значень факторів та їх кодованих значень представлена в табл. 1.

Завдяки використанню методів планування та математичної обробки результатів експерименту отримано математичну залежність виходу волокна від досліджуваних чинників (табл. 1).


Таблиця 1

Матриця планування експериментуФактор та одиниця виміру

Натуральні позначення

Кодові позначення

Інтервал варіювання

Рівні варіювання натуральні

Рівні

варіювання кодовані

верхній

нульовий

нижній

верхній

нульовий

нижній

Розтягнутість стебел за комлем, рази

X1

x1

0,10

1,25

1,15

1,05

+1

0

-1

Відокремлюваність, од.

X2

x2

1

7,7

6,7

5,7

+1

0

-1

Щільність стебел, г/м

X3

x3

100

400

300

200

+1

0

-1


Остаточно після перевірки значимості коефіцієнтів регресії при числі ступенів свободи f=40, довірчій ймовірності Рд=0,95 і відкиданні незначущих коефіцієнтів, які мають значення менше за табличне, рівняння прийме вигляд

Y=18,47 – 2,23X1 – 1,44X2 – 0,44X3 – 0,43Х1Х3 . (12)


Перевірку математичної моделі на адекватність здійснено за критерієм Фішера. Розрахункове значення критерію Фішера Fр=3,2, а табличне Fтаб=3,32. Отже запропонована математична модель адекватно описує досліджуваний об'єкт, оскільки Fр < Fтаб, тому гіпотеза про адекватність одержаного рівняння не відхиляється.

Аналіз математичної моделі (12) показав, що вплив усіх трьох факторів на вихід волокна у вивчаємому діапазоні є значимий, але найбільший вплив має фактор розтягнутості стебел за комлем у стрічках, та відокремлюваність трести. Щільність стебел на погонному метрі стрічки також впливає на вихід волокна, але не так суттєво.

Для визначення впливу ширини захвату бральної секції та висоти вибирання стебел льону на розтягнутість стебел за комлем у стрічках розстилу проведений багатофакторний експеримент (ПФЄ) 22. Матриця планування експерименту для натуральних значень факторів та їх кодованих значень представлена в табл. 2.

Отримана математична модель (13) адекватно описує досліджуваний об'єкт, оскільки Fр =0,31< Fтаб=4,5,


Y=0,47+0,07X1– 0,3X2 – 0,04X1X2 . (13)


Таблиця 2

Матриця планування експериментуФактор та одиниця виміру

Натуральні позначення

Кодові позначення

Інтервал варіювання

Рівні варіювання натуральні

Рівні

варіювання кодовані

верхній

нульовий

Нижній

верхній

нульовий

нижній

Ширина захвату бральної секції, мм

X1

x1

40

380

340

300

+1

0

-1

Висота вибирання, см

X2

x2

9

30

21

12

+1

0

-1


Статистичним аналізом одержаного рівняння за критерієм Ст'юдента встановлено, що при довірчій ймовірності Рд = 0,95 всі коефіцієнти у рівнянні регресії значущі, оскільки виконується умова tp>tm, при табличному значенні tm=2,12 та розрахункових значеннях tp1=28,3, tp2= –118,2, tp12= –16,3.

Залежність досліджуваних факторів ширини захвату бральної секції та висоти затискання стебел бральними пасами на ступінь розтягнутості представлена на рис. 8 поверхнею відгуку.

Рис. 8. Поверхня відгуку залежності ступеня розтягнутості від висоти вибирання та ширини захвату бральної секції.

Аналізуючи поверхню відгуку представлену на рис. 8 можна зробити висновок, що при зменшенні висоти вибирання стебел ступінь розтягнутості стебел за комлем у стрічках розстилу зростає. При збільшенні ширини захвату бральної секції ступінь розтягнутості стебел за комлем також збільшується. При ширині захвату бральної секції 300 мм (-1) та висоті вибирання стебел 30 см (+1) ступінь розтягнутості стебел за комлем у стрічках розстилу має найменший показник.

Підтвердження теоретичних досліджень рівномірності розподілу стебел за довжиною стрічки після підбирання підбиральним пристроєм барабанно-кулісного типу стали проведені експериментальні дослідження.

Для визначення залежності кутової швидкості обертання барабану та швидкості переміщення підбирача по стелищу на збереженість рівномірності розподілу стебел по довжині стрічки R=f (ω, υ) був реалізований багатофакторний експеримент (ПФЕ) 22.

За параметр оптимізації прийнято рівномірність розподілу стебел по довжині стрічки, яка пояснюється співвідношенням

(14)

де N – кількість стебел, шт.;

L – одиниця довжини стрічки.

Матриця планування експерименту для натуральних значень факторів та їх кодованих значень представлена в табл. 3.

Таблиця 3

Матриця планування експериментуФактор та одиниця виміру

Натуральні позначення

Кодові позначення

Інтервал