LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення технології одержання трести шляхом формування шару лляної соломи в процесі розстилу

0,003Х2+0,37Х. (19)

З вищенаведеного можна зробити висновок, що при гущині стеблостою 950-970 шт. на 1 м. кв., вилежування верхнього та нижніх шарів стрічки за двома технологіями традиційною та удосконаленою проходить майже одночасно, але тривалість приготування трести за удосконаленою технологією скорочується.

Також встановлено, що через 18-20 діб як за базовою так і удосконаленою технологіями приготування трести на дослідних ділянках спостерігалося проростання бур'янів через стрічки, що у свою чергу заважає роботі підбиральних пристроїв рулонних прес-підбирачів, які використовувалися для піднімання готової трести. У зв'язку з цим з метою запобігання втрат трести під час піднімання виникає потреба проведення обов'язкового другого обертання, як за традиційною так і за удосконаленою технологіями приготування трести.

Виконання додаткового обертання стрічок розстилу не тільки вирівнює тресту за показником відокремлюваності, але й покращує умови роботи прес-підбирачів, які формують тресту у рулони.

Техніко-економічне обґрунтування удосконаленої технології одержання льонопродукції з використанням льонопідбирача-молотарки ПМЛ-1 здійснювалось у порівнянні з традиційною технологією з використанням льонозбирального комбайна ЛК-4А. Виробничі витрати на 1 га, які складаються із заробітної плати, витрат на пальне, електроенергії та вартості техніки (при вартості дизельного палива 3,70 грн. за 1 літр, а електричної енергії 0,40 грн. за 1 кВт) за традиційною технологією складають 1438,44 грн., тоді як за новою технологією скорочуються до 711,6 грн. Таким чином скорочення виробничих витрат становитиме 51%. Трудомісткість виробництва льонопродукції розрахована виходячи із показників виручки за якість льонопродукції і затрат праці на 1 га, за традиційною технологією складає 0,69 люд-год, а за новою – 0,42 люд-год. Трудові витрати скорочуються на 39 %.

Річний економічний ефект від впровадження удосконаленої технології одержання льонопродукції з використанням льонопідбирача-молотарки, який визначений за економією приведених витрат на 1 га становить 930 грн.ВИСНОВКИ


1. Розроблено удосконалену технологію приготування трести, яка забезпечує підвищення якості та вихід довгого волокна, за рахунок утворення рівномірного шару лляної соломи у стрічках розстилу в процесі її розстилання та обертання.

2. На основі досліджень теоретично встановлено та експериментально підтверджено залежність нерівномірності стебел за комлем у стрічках розстилу від висоти брання, із збільшенням висоти брання розтягнутість стебел у стрічках зменшується.

3. Теоретично та експериментально обґрунтовано підбиральний пристрій барабанно-кулісного типу для рівномірності розподілу стебел льону під час їх піднімання та обертання у стрічках розстилу. Встановлена залежність між швидкістю руху машини та кутовою швидкістю обертання підбирального барабану.

4. Розроблено та випробувано макетний зразок льонопідбирача-молотарки ПМЛ-1, для відокремлення коробочок з розстелених у вигляді стрічок стебел льону та їх обертання.

5. Встановлено, що волокно найкращої якості з номером 13,0 можливо одержати при застосуванні удосконаленої технології приготування трести за умови розстилання льоносоломи у стрічки з тривалістю приготування трести 25 діб з відокремлюваностю волокна 6,2 од.

6. На основі регресійного аналізу встановлена лінійна залежність виходу довгого волокна від розтягнутості стебел за комлем, що надходять на переробку. При збільшенні розтягнутості вихід волокна зменшується.

7. На основі проведеного ПФЄ 23 з визначення впливу розтягнутості трести 1,05-1,25, відокремлюваності 5,7-7,7 та щільності трести на погонному метрі стрічки 200-400 гр, на вихід довгого волокна після її переробки дали змогу отримати математичну модель. Аналіз математичної моделі показав, що вплив усіх трьох факторів на вихід волокна є значимий, але найбільший вплив має фактор розтягнутості трести та відокремлюваності.

8. Встановлено, що за рахунок більш раннього терміну розстилання за удосконаленою технологією у порівнянні з традиційною, за умови розстилання льону при щільності стебел 950-970 шт. на одному метрі квадратному, тривалість приготування трести скорочується до 25 діб. За даної щільності вилежування нижнього шару стебел у стрічках розстилу, проходить із незначним відставанням від верхнього шару.

9.Впровадження удосконаленої технології приготування трести у порівнянні з традиційною технологією дозволяє скоротити трудові та виробничі витрати на 1 га, відповідно на 39 % і 51 %. Річний економічний ефект на одному гектарі становитиме 930 грн.ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ


Для зменшення витрат енергетичних та трудових ресурсів у процесі приготування трести після розстилу, а також одержання якісного волокна рекомендовано впровадити у виробництво такі заходи:

 • розстилання льоносоломи без обчісування насіннєвих коробочок здійснювати у другій половині липня місяця;

 • з метою зменшення розтягнутості стебел за комлем у стрічках розстилу, висота вибирання льону повинна встановлюватись максимально можливою

 • для забезпечення рівномірного розподілу стебел за довжиною стрічки та рівномірного вилежування верхнього та нижнього шарів стрічки їх обертання здійснювати одночасно з обчісування від насіннєвих коробочок льонопідбирачем-молотаркою ПМЛ-1;

 • у кінці приготування трести перед її підніманням для запобігання проростання стрічок травою та можливого підгнивання нижнього шару трести проводити ще одне обертання.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


 • Макаєв В.І. Удосконалення роздільного способу збирання льону-довгунця з метою поліпшення якості продукції // Межвузовский журнал "Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины". - 2004. – №1(8). – С.96-100.

 • Гілязетдінов Р.Н., Макаєв В.І., Мешков Ю.Е. Вплив строків брання льону-довгунця на якість довгого волокна // Межвузовский журнал "Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины". – Херсон – 2005. – №1(10). – С.35-38. Дисертанту належать ідеї проведення експериментів і обробка та узагальнення результатів.

 • Макаєв В.І., Гілязетдінов Р.Н. Приготування лляної трести способом розстилу на стелищі // Зб. наук. пр., Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства, – Дослідницьке: УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого, – 2005. – Вип. 8 (22) – С.257-261. Дисертанту належать основні ідеї і узагальнення результатів.

 • Макаєв В.І., Гілязетдінов Р.Н., Шейченко В.О. Технології одержання льонопродукції // Техніка АПК. – 2006. - № 1-2, - С. 30-31. Дисертанту належать основні ідеї та формалізація даних.

 • Макаєв В.І. Вплив розтягнутості трести льону-довгунцю на вихід довгого волокна // Сільськогосподарські машини: Зб. наук. статей.. – Луцьк: Ред.-вид. відділ ЛДТУ, 2007 – Вип. 15– С. 196-199.

 • Гилязетдинов Р.Н., Макаев В.И. Раздельная уборка льна-долгунца – плюсы и минусы // Материалы международной научно-практической конференции "Проблемы повышения технологического качества льна-долгунца". Торжок: Всероссийский НИИ льна. – 2005. – С. 215-217 Дисертанту належать узагальнення результатів


 •