LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення технології оздоблення друкованої продукції електрофлокуванням


Українська академія друкарства


Мізюк Ольга Михайлівна

УДК 655.3.06+676.026.74

Удосконалення технології оздоблення друкованої продукції електрофлокуванням05.05.01 – машини і процеси поліграфічного виробництваАвтореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук
Львів-2006Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано на кафедрі технології друкованих видань і паковань

Української академії друкарства Міністерства освіти і науки України.Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Гавенко Світлана Федорівна, Українська академія друкарства, завідувач кафедри технології друкованих видань і паковань (м. Львів)


Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор Чехман Ярослав Іванович, Українська академія друкарства, професор кафедри поліграфічних машин (м. Львів);


кандидат технічних наук, доцент Лотошинська Наталія Дмитрівна, Національний університет „Львівська політехніка", доцент кафедри автоматизованих систем управління (м. Львів).


Провідна установа: Видавничо-поліграфічний інститут Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", Міністерство освіти і науки України.
Захист відбудеться " 14 " листопада 2006 р. о 15.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д35.101.01 Української академії друкарства за адресою: 79020, м. Львів, вул. Підголоско, 19, ауд.101.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Української академії друкарства (79008, м. Львів, вул. Підвальна, 17).


Автореферат розіслано " 10 " жовтня 2006 р.Учений секретар

спеціалізованої вченої ради,

к.т.н., професор ___________________ В. Ц. Жидецький


Загальна характеристика роботи


Актуальність теми. Поліграфічна продукціявимагає поліпшення зовнішнього оформлення та удосконалення технологій її оздоблення для забезпечення конкурентоспроможності в сучасних ринкових умовах. Вирішення цих завдань можливе завдяки впровадженню новітніх наукових досягнень, зокрема, застосуванню технології електрофлокування для оздоблення друкованої продукції, що сприятиме підвищенню рівня її естетичності, наданню зображенню бархатності та об'ємності.

Однак при оздобленні друкованої продукції електрофлокуванням виникають проблеми, пов'язані з процесами формування флокованих зображень, які визначаються багатьма змінними факторами, зокрема, видом паперу, фізико-механічними властивостями клеїв і ворсу та принципами їх нанесення.

У зв'язку з тим актуальною науковою задачею є удосконалення технології електрофлокування для оздоблення друкованої продукції шляхом розроблення технологічного процесу нанесення флоку на створеному макеті електрофлокатора, оптимізації його режимів і параметрів та оцінювання якості флокованих зображень.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційна робота пов'язана з науковими дослідженнями кафедри технології друкованих видань і паковань Української академії друкарства, з тематикою "Квалілогія книги" та виконувалась у рамках договору Українсько-литовського проекту № М/219-2005 „Розробка нових технологій і поліграфічних матеріалів для виготовлення друкованої продукції, оцінка її якості, стандартизація і ідентифікація".

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є удосконалення технології нанесення флокованих зображень на паперову основу, оцінювання експлуатаційних показників та оптимізація технологічних режимів електрофлокування. Для реалізації поставленої мети потрібно було вирішити такі задачі:

 • проаналізувати особливості сучасних технологій утворення флокованих зображень і вивчити можливість їх застосування для оздоблення друкованої продукції;

 • розробити технологічний процес відтворення тексто-ілюстраційних оригіналів на паперовій основі електрофлокуванням у сконструйованому пристрої;

 • виявити природу явищ, які супроводжують переміщення та орієнтацію волокон флоку в електростатичному полі і процес їх закріплення в клейовому шарі;

 • дослідити характер взаємозв'язку між елементами системи „папір-клей-флок" та їх вплив на експлуатаційні показники флокованих зображень;

 • здійснити оптимізацію процесу електрофлокування з урахуванням технологічних і режимних факторів.

  Об'єктом дослідження виступає технологія оздоблення друкованої продукції методом електрофлокування.

  Предметом дослідження є параметри та режими нанесення в електрофлокувальному пристрої капронового і віскозного ворсу відповідно до клейових зображень на паперовій основі.

  Методи дослідження: теоретичні та експериментальні дослідження проводилися з використанням принципів системного аналізу, що дозволило встановити залежність між елементами системи "папір-клей-флок"; імітаційного математичного моделювання - у результаті якого виявлено ймовірні етапи процесів стирання флокованих зображень при експлуатації продукції; розроблення методик визначення щільності нанесених флокованих покриттів; побудови схеми Ісікави - для виявлення факторів впливу на якість зображень.

  Експерименти проводилися в розробленому макеті електрофлокувального пристрою. Опрацювання експериментальних даних здійснювалася за допомогою математичного редактора Maple. Для оптимізації режимів і параметрів процесу електрофлокування використовувався метод математичного моделювання (метод найменших квадратів), що забезпечило достовірність отриманих наукових результатів.

  Процес закріплення ворсу в клейовому шарі підтверджують оптичні стереоскопічні (стереоскопічний мікроскоп Olympus SZ-11 з цифровою камерою Camedia, роздільна здатність 3 мегапікселі) та електронно-мікроскопічні дослідження (мікроскоп TESLA).

  Наукова новизна одержаних результатів при розв'язанні наукової задачі – удосконалення технології електрофлокування для оздоблення друкованої продукції шляхом розроблення технологічного процесу нанесення флоку у створеному макеті електрофлокатора, оптимізації його режимів і параметрів та оцінювання якості флокованих зображень полягає в тому, що:

  • розроблено технологічний процес нанесення флокованих зображень за принципом „знизу вгору" для оздоблення друкованої продукції;

  • побудовано математичну модель розрахунку щільності флокованих зображень з врахуванням площі рисунка, швидкості флокування і властивостей флоку, що дозволяє описати фізичну природу явищ при електрофлокуванні;

  • уперше встановлено взаємозв'язок технологічних (властивостей матеріалів, лініатури трафаретного сита) і режимних (напруженості електростатичного поля, відстані між електродами) факторів у процесі


 •