LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення технології оздоблення друкованої продукції електрофлокуванням

електрофлокування, що лягло в основу побудови причинно-наслідкової діаграми чинників впливу на якість флокованих зображень;

 • проведено оптимізацію процесу флокування методом найменших квадратів в розробленому макеті електрофлокувального пристрою з урахуванням напруги електричного поля і міжелектродної відстані, що забезпечило чіткість утворених зображень та їх максимальну стійкість до стирання.

  Практичне значення одержаних результатів. Створено і запатентовано новий технологічний спосіб оздоблення друкованої продукції електрофлокуванням [патенти України №10125, 71763А], який поліпшує її якість, підвищує естетичність. Розроблено комп'ютерну підпрограму для розрахунку оптимальних параметрів процесу нанесення флокованих зображень, а також технологічну схему оздоблення продукції електрофлокуванням. Запропоновано практичні рекомендації щодо удосконалення технологічного процесу утворення флокованих зображень, які реалізовані в технологічних інструкціях „Технологічний процес оздоблення друкованої продукції електрофлокуванням" й апробовані у ВАТ „Бібльос". Результати досліджень використані при проведенні лекційних занять і лабораторних робіт з курсу "Технологія оздоблення друкованої продукції" для студентів спеціальностей 7.092.701 "Технологія друкованих видань" і 7.092.704 "Комп'ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв".

  Особистий внесок здобувача. Основні результати наукових і практичних досліджень отримані й розроблені здобувачем самостійно. Особистий внесок автора у спільних працях полягає в одержанні аналітичних та експериментальних залежностей, розробленні методик, які застосовуються для підвищення естетичних й експлуатаційних показників флокованих зображень. У роботах [1, 3, 8] здобувачеві належать експериментальні дослідження, що дозволили встановити режимні і технологічні фактори впливу на чіткість флокованих зображень і стійкість їх до стирання; у [4] – автором запропоновано оптимальні технологічні параметри процесу в системі „папір-клей-флок"; у [9] – дисертанту належить математичне опрацювання результатів досліджень і перевірка їх достовірності; у [10] - розроблення схеми Ісікави, яка дала можливість визначити основні режимні, технологічні та експлуатаційні фактори впливу на якість флокованих зображень. В отриманих патентах України [11, 12] автором особисто було подано ідею удосконалення способу нанесення флокованих зображень, який реалізований при виготовленні діючого макета електрофлокувального пристрою. У праці [13] автор здійснила порівняльний аналіз способів флокування й розробила технологічну схему нанесення флокованих зображень.

  Апробація результатів дисертації. Основні результати роботи оприлюднено на ІІІ, ІV, V міжнародних науково-практичних конференціях „Квалілогія книги" (м. Львів, УАД, 2001, 2003, 2005 рр.), міжнародній науково-технічній конференції "Издательско-полиграфический комплекс на пороге третьего тысячелетия" (м. Мінськ, 2001 р.), ІІІ і ІV науково-технічних конференціях студентів та аспірантів "Друкарство молоде" в Національному технічному університеті України "КПІ" (2003 і 2004 рр., м.Київ), звітних науково-практичних конференціях професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів УАД (м. Львів, 2000-2005 рр.); І міжнародній науково-практичній конференції "Науковий потенціал світу'2004" (1-15 листопада 2004 р., м. Дніпропетровськ); V Міжнародній конференції "Інформаційні технології друкарства: алгоритми, сигнали, системи "ДРУКОТЕХН-2004" (25-27 листопада 2004 р., м. Львів); студентській науково-практичній конференції „Современные технологии в полиграфии" (9 грудня 2005 р., м. Каунас, Литва).

  Публікації. За матеріаламидисертації опубліковано 16 статей у фахових наукових і періодичних галузевих виданнях (з них 4 одноосібно у фахових виданнях, тези 3 доповідей), отримано 2 патенти.

  Структура і обсяг роботи. Дисертаційна робота складається з вступу, 5 розділів, висновків і додатків. Має загальний обсяг 134 сторінки. Містить 45 рисунків, 9 таблиць, 133 найменування у списку використаних літературних джерел.


  Основний зміст дисертації

  У вступі обгрунтовано актуальність і доцільність роботи, викладено мету та задачі дослідження, наукову новизну і практичну цінність, подано відомості про апробацію, публікації та структуру роботи.

  У першому розділі „Системо-технічний аналіз сучасних технологій оздоблення продукції флокуванням" проаналізовано порівняльні характеристики сучаснихтехнологій оздоблення промислової продукції флокуванням, визначено їх переваги і недоліки. Запропоновано класифікацію пристроїв для нанесення флокованих зображень в електростатичному полі й узагальнено основні принципи їх роботи. Досліджено характеристики технологічних та експлуатаційних властивостей матеріалів для флокування (різних видів флоку і клейових композицій).

  Над проблемами технології електрофлокування плідно працювали такі вчені, як В.Ф. Андросов, Є.Н. Бершев, С.Ф. Гавенко, І.А. Гольдин, А.Ф. Лагов, М.А. Самишкіна, В.А. Cеменов, О.Д. Чаплінський, Г.Р. Бауер, Р. Геббекер, Л. Кельм та інші. Результати попередніх пошукових експериментів та аналіз науково-технічної літератури й патентної інформації з питань оздоблення продукції електрофлокуванням дозволили обґрунтувати доцільність і перспективність застосування цієї технології для поліпшення естетичності, дизайну поліграфічної продукції. Сформульовано робочу гіпотезу, мету і задачі дослідження.

  У другому розділі „Методики та об'єкти дослідження" обґрунтовано вибір об'єктів дослідження, запропоновано комплекс методик для вивчення теоретичних і практичних аспектів технологічного процесу електрофлокування в розробленому макеті пристрою та експериментальних випробовувань готових флокованих зображень. Для утворення тексто-ілюстраційних зображень на офсетному і крейдяному папері використовували віскозний і капроновий флок, довжина розрізування якого становила 1,0; 3,0 і 5,0 мм. У результаті аналізу видільної і роздільної здатності трафаретних сит було вибрано сітки №43 і 76 для виготовлення трафаретних форм з рідких фотополімерних композицій МГФ-9.

  При утворенні клейових рисунків на папері різних видів перед флокуванням використовували дисперсійні клеї на основі полівінілацетатної дисперсії – ПВАД (Сєверодонецьк, Україна), AD 94/5B та НW 748 (фірма „Planatol GmbH"). Чіткість і роздільну здатність флокованих зображень визначали за допомогою розробленої модельної тест-шкали, яка, крім смуг завширшки 0,02-0,3 см містить геометричні фігури з кутами від 5 до 1600.

  Детальний аналіз сучасного стану технологій виготовлення флокованої продукції дозволив розробити макет пристрою для нанесення флокованих зображень (рис.1), принцип дії якого захищено патентом України. Макет пристрою складається з вібратора 1, розміщеного під нижнім заземленим електродом 2, на якому знаходиться бункер 3 з флоком 4. До вібруючого заземленого електрода 2 на ізоляторах прикріплюється високовольтний електрод 7, якому таким чином синхронно передається вібрація. Змінними затискачами 6 кріпиться поверхня-основа 5 для флокування. Пристрій працює за принципом


 •