LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення технології окантування корінців книжкових блоків при незшивному клейовому скріпленні

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВАКУЛІК

Любомира Йосипівна
УДК 655.26:686.1.024:686.1.055.5:655.366.6
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ

ОКАНТУВАННЯ КОРІНЦІВ КНИЖКОВИХ БЛОКІВ ПРИ НЕЗШИВНОМУ КЛЕЙОВОМУ СКРІПЛЕННІ


05.05.01 - Машини і процеси поліграфічного виробництваАвтореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук


Л Ь В І В – 2002


Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Українській академії друкарства

Міністерства освіти і науки України


Науковий керівник:

кандидат технічних наук, доцент

Гавенко Світлана Федорівна

Українська академія друкарства, завідувач кафедри технології друкарсько-обробних процесівОфіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор Сеньківський Всеволод Миколайович,

Українська академія друкарства, завідувач кафедри прикладної математики та комп'ютерних інформаційних систем

кандидат технічних наук, Ткачук Микола Петрович,

начальник виробничої лабораторії ВАТ "Видавництво Київська правда"


Провідна установа:

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", видавничо-поліграфічний факультет, Міністерство освіти і науки України, м. Київ


Захист відбудеться " 9 " 07. 2002 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д35.101.01 Української академії друкарства. 79020, м.Львів, вул. Підголоско, 19, зал засідання вченої ради.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Української академії друкарства (79008, м.Львів, вул. Підвальна, 17).


Автореферат розісланий " 6 " 06. 2002 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Жидецький В.Ц.

Загальна характеристика роботи


актуальність теми. Для виготовлення книжкових видань у сучасній технології широко використовується незшивне клейове скріплення (НКС). Теоретичним аспектам технології НКС присвячені роботи Гавенко С.Ф., Загоруйка Й.Т., Іванової Т.С., Колбіної Є.Л., Конюхової І.І., Корнілова І.К., Рудницького М.Й. та ін., які не повністю розв'язали проблеми зміцнення корінцевої частини блока. Системотехнічний аналіз виявив, що книги НКС мають недостатню міцність скріплення аркушів у блоках, що спричиняє часткове руйнування корінця та випадання аркушів при їх використанні.

Для усунення вказаних недоліків проведено теоретичні та експериментальні дослідження з метою розробки нового методу окантування корінців блоків при НКС.

Науковою задачею є удосконалення технології окантування корінця книжкового блока з використанням технологічних варіантів приклеювання до нього окантувально-каптальної тасьми.

Актуальність роботи полягає у поліпшенні міцності корінцевої частини блока і збільшенні довговічності видання.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась у рамках госпдоговірної теми №970-97 "Розробка та впровадження комплексної системи, методів оцінки і забезпечення якості книжкової продукції", де автором досліджувалась якість скріплення книжкових блоків, у тому числі окантованих при незшивному клейовому скріпленні, та входила в перелік тематики УАД "Квалілогія книги", тісно пов'язана з Державною програмою розвитку книговидання і преси України, затвердженою Указом Президента України №58/95 від 28 лютого 1995 р.,

Мета і задачі дослідження. Мета роботи полягає в розробленні та дослідженні технології окантування корінців книжкових блоків, виготовлених способом НКС окантувально-каптальною тасьмою, оптимізації технології та оцінюванні експлуатаційних показників готових видань.

З поставленої мети випливають такі задачі дослідження:

– аналіз особливостей процесу окантування корінців книжкових блоків у сучасній технології виготовлення видань способом НКС;

– розроблення та дослідження методу окантування корінців блоків при НКС;

– вивчення впливу фізико-механічних властивостей окантувальних матеріалів на міцність корінцевої частини блока;

– оптимізація параметрів технологічного процесу окантування корінців блоків;

– розроблення на основі експериментальних та аналітичних досліджень рекомендацій щодо окантування корінців блоків при виготовленні книг способом НКС.

Об'єктом дослідження є технологічний процес окантування корінців книжкових блоків окантувально-каптальною тасьмою при виготовленні видань способом НКС.

Предметом дослідження є технологічні параметри процесу окантування корінців блоків і явища, які забезпечують міцність їх скріплення.

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети проведено математичне моделювання зміцнення корінцевої зони книжкових блоків, термомеханічний і оптично-мікроскопічний аналізи для визначення поведінки системи "клей - окантувальний матеріал" у процесі підвищення експлуа-таційних показників видань.

Експерименти проведено на макеті установки та машині НКС "Juniorbinder". Міцність готових видань визначено на тестері "Sigloch" та розривній машині "ZM-40". Опрацювання експери-ментальних даних здійснено за допомогою програмного забезпечення Maple.

Наукова новизна одержаних результатів при розв'язанні наукової задачі – удосконалення технології окантування корінців книжкових блоків – полягає в тому, що:

– розроблено новий метод окантування корінців книжкових блоків при виготовленні видань способом НКС, який передбачає технологічні варіанти приклеювання окантувально-каптальної тасьми до поверхні корінцевої частини для підвищення конструктивної та експлуатаційної міцності і забезпечення максимального кута розкриття блока;

– встановлено закономірності впливу фізико-механічних властивостей окантувальних матеріалів на міцність видань НКС;

– здійснено оптимізацію процесу окантування корінців книжкових блоків з врахуванням параметрів видань і виду окантувального матеріалу, що забезпечило збільшення міцності книжкових видань.

Практична цінність роботи полягає в створенні на основі наукових досліджень методу окантування корінців книжкових блоків окантувально-каптальною тасьмою (пріоритет розробки автора захищено патентом України №