LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення технології окантування корінців книжкових блоків при незшивному клейовому скріпленні

24581А), що забезпечує поліпшення міцності скріплення та зменшення часткового руйнування корінця блока.

Використання удосконаленої технології окантування корінців блоків дозволяє застосовувати вставку книг НКС у твердій оправі, що розширює його технологічні можливості і збільшує довговічність видань при збереженні читабельності і міцності скріплення.

Особистий внесок здобувача – основні ідеї та наукові дослідження, які виносяться на захист, розроблені й отримані автором самостійно. У роботі [7] автору належать експериментальні дослідження з визначення показників читабельності книги через кут розкриття блока; у роботі [8] – участь у систематизації зібраного банку даних про ймовірність появи дефектів у процесі виготовлення книжкових видань; у роботах [9,12] – експериментальні дослідження міцності НКС видань; у роботі [13] – ідея розробки способу окантування корінця блока; у роботах [14,15] – апробація розроблених клеїв у технології окантування корінця блока; у роботі [16] – дослідження впливу виду окантувального матеріалу на експлуатаційні показники конструкції видання.

Апробація результатів роботи. Матеріали дисертаційної роботи оприлюднено автором на І, ІІ, ІІІ Міжнародних науково-практичних конференціях "Квалілогія книги" (Львів, 1996, 1998, 2000 рр.), І, ІІ,ІІІ Міжнародних конференціях "Комп'ютерні технології друкарства: алгоритми, сигнали, системи" (Львів, 1996,1998, 2000 рр.), 38-й конференції ДУП (Москва, 1998), щорічних звітних науково-технічних конференціях професорсько-викладацького складу УАД (1996 – 2002 рр.).

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 16 наукових праць і статей у наукових збірниках і журналах ( з них 6 одноосібно у фахових виданнях), тези доповідей – 1, отримано 4 патенти.

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота складається із вступу, 4 розділів, висновків і додатків, має загальний обсяг 176 сторінок. Містить 55 рисунків, 16 таблиць, 95 найменування у списку використаних літературних джерел.


ЗМІСТ РОБОТИ


У ВСТУПІ обгрунтовано актуальність роботи, сформульовано її мету та завдання, наведено дані про наукову новизну і практичну цінність, узагальнено результати апробації роботи.

У першому розділі проаналізовано традиційні технології окантування корінцевої частини книжкових блоків, виготовлених способом НКС, розроблено їх основні технологічні блок-схеми, зазначено переваги та недоліки.

Проведений аналіз виготовлення книжкової продукції обгрунтував доцільність і перспективність використання способів окантування корінців книжкових блоків, що забезпечує підвищення міцності і довговічності книжкових видань при НКС.

У другому розділі обгрунтовано вибір окантувальних матеріалів і методи визначення їх фізико-механічних і технологічних властивостей, розроблено метод окантування корінця блока на макеті установки, наведено методики дослідження експлуатаційних показників книг НКС з окантуванням корінця блока.

Детальний аналіз сучасного стану технологій виготовлення книг способом НКС зі зміцненням корінцевої частини книжкового блока дозволив здійснити вибір окантувальних матеріалів і розробити спосіб приєднання їх до корінця. Для досліджень вибиралися сорти паперу, які спеціалісти відносять до проблематичних з точки зору технології НКС, а саме: крейдований марки Galeri Art та офсетний Mega Matt. До складу цих паперів, яким властиве досить добре проклеювання, входять різноманітні наповнювачі, що утруднює глибину проникнення клею і сповільнює закріплення клейової плівки у їхній поверхні, внаслідок чого знижуються експлуатаційні показники книжкових видань. Тому для забезпечення надійності і довговічності книжкових блоків, скріплених за технологією НКС, їх корінці окантовували коленкором КОФ, крафт-папером Swan White і окантувально-каптальною тасьмою. Для приклеювання окантувальних матеріалів до корінців блока апробовані клеї: №1 – на основі ПВАД; №2 – на основі діізоціанатів; №3 – термоклей Jowaterm. Здатність клеїв до старіння та деструкції вивчали за допомогою термогравіметричного та диференційно-термічного аналізу на дериватографі ОД-2.

Дослідження деформаційних властивостей окантувальних матеріалів проводили на розривній (модернізованій) машині РМП-50 і фальцері ДФК. Для визначення напруження стиску і відносного видовження застосовували еластомір конструкції Я.І.Чехмана.

Структурні перетворення на границі "клей – окантувальний матеріал – папір" досліджували методом оптичної мікроскопії на мікроскопі МИ-8.

Запропоновано метод окантування книжкового блока, який передбачає нанесення клею на поверхню корінця, приклеювання до нього окантувально-каптальної тасьми з попередньо нанесеним попередньо клейовим шаром або без нього в трьох місцях: по краях і посередині. Заклеювання й окантування корінців блоків виконували на розробленому макеті.

Для дослідження зусилля виривання аркуша з книжкового блока ("Пулл-Тест") та багатократного перегортання сторінок ("Флекс-Тест") використовували тестер "Зіглох" (Німеччина).

Оптимізацію способів окантування книг НКС з метою забезпечення найбільшої міцності та довговічності книжкових блоків проводено з використанням програмного забезпечення Maple. На основі експериментальних досліджень розроблено й апробовано лінійні моделі, (1)


де А, В, С, D – параметри моделі;

jт (Тбл) – функція, яка описує залежність розривних зусиль від товщини блока Тбл;

j(Z) – функція, яка описує залежність розривних зусиль від напряму прикладених зусиль (поздовжніх чи поперечних) Z;

jv(V) – функція, яка описує залежність розривних зусиль від допустимого видовження (поздовжнього чи поперечного) V.

Визначені похибки в дослідженнях і кількість паралельних дослідів гарантують надійність і достовірність результатів.

У третьому розділі виявлено та досліджено вплив фізико-механічних і технологічних властивостей окантувальних матеріалів на процес окантування корінців блоків та їх взаємозв'язок з експлуатаційними показниками видань НКС.

Проведений термогравіметричний аналіз досліджуваних клеїв дозволив виявити вплив температурних режимів на початок деструкційних процесів і обгрунтував доцільність їх використання для приклеювання окантувальної тасьми до корінцевої частини блока.

Відносне видовження плівок досліджуваних клеїв забезпечує розкриття книжкового блока на кут, наближений до 1800, без руйнування плівки в корінцевій частині. Однак при