LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення технології офсетного аркушевого друку шляхом інтенсифікації закріплення фарби на відбитках

16


Українська академІя ДРУКАРСТВА
Януш Циманек

УДК 655.3.022.14
Удосконалення технології офсетного

аркушевого друку шляхом інтенсифікації

закріплення фарби на відбитках05.05.01 – машини і процеси поліграфічного виробництва
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук


Львів – 2004


Дисертацією є рукопис.


Робота виконана на кафедрі технології друкованих видань і паковань Української академії друкарства Міністерства освіти і науки України.


Науковий керівник: заслужений діяч науки і техніки України,

доктор технічних наук, професор

Лазаренко Едуард Тимофійович,

Українська академія друкарства,

професор кафедри технології друкованих видань і паковань


Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор

МервінськийРоман Іванович,

Українська академія друкарства,

завідувач кафедри охорони праці та екології


кандидат технічних наук

ЛотошинськаНаталіяДмитрівна

СП „ Графітех", провідний співробітник


Провідна установа: Національний технічний університет України "Київський

політехнічний інститут", видавничо-поліграфічний

факультет, Міністерство освіти і науки України, м. Київ.


Захист відбудеться 21.04.2004 р. о _13_ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.101.01 при Українській академії друкарства за адресою: 79020, м. Львів, вул. Підголоско, 19, ауд. 101.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Української академії друкарства за адресою: 79006, м. Львів, вул. Підвальна, 17.

Автореферат розісланий 19.03. 2004 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Жидецький В.Ц.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. У світі, у тому числі в Польщі та Україні, спостерігається інтенсивний розвиток видавничо-поліграфічного комплексу, де домінує офсетний плоский друк.

Ефективність цього способу друку та необхідна якість його продукції значною мірою забезпечуються інтенсифікацією такого важливого етапу технологічного процесу, як закріплення фарб на відбитках. Проте аналіз показує, що дослідження й розробки в цій галузі недостатньо розвинуті, що визначає актуальність і перспективність досліджень роботи здобувача.

Науковою задачею даних досліджень є удосконалення технології друкування на аркушевих офсетних машинах шляхом інтенсифікації закріплення фарб на відбитках.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Науковий напрям дисертаційної роботи пов'язаний з темою „Інтенсифікація технологічних процесів поліграфічного виробництва і поліпшення якості друкованих виробів", яка розвивається на кафедрі технології друкованих видань і паковань Української академії друкарства у співробітництві з фірмою „Huber Grupрe" й відповідає загальним задачам розвитку офсетного аркушевого друку в Польщі та Україні.

Мета роботи. Удосконалення технології офсетного аркушевого друку шляхом інтенсифікації закріплення фарб на відбитках на основі оптимізації вибору виду і концентрації цільових прискорюючих добавок – сикативів, які уводяться в друкарські фарби й зволожувальні розчини.

Задачі дослідження полягають в:

аналізі стану, проблем і перспектив розвитку аркушевого офсетного друку в Польщі та Україні, наукових і прикладних робіт з прискорення закріплення офсетних друкарських фарб на відбитках;

виборі об'єктів досліджень – фарб та сикативів і параметрів оцінки систем „фарби – сикативи";

розробленні пристрою для визначення часу закріплення фарб і виборі комплексу пристроїв, приладів та методик досліджень систем „фарби – сикативи";

виявленні закономірностей впливу цільових прискорюючих добавок у фарби для офсетного аркушевого друку на їхні друкарсько-технічні властивості, інтенсивність закріплення і споживчі характеристики відбитків, співвідношення „ціна – інтенсифікація технологічного процесу" системи „фарба – сикатив";

розробленні і використанні алгоритму пошуку оптимального співвідношення інгредієнтів системи „фарба – сикатив";

апробації практичних рекомендацій щодо удосконалення аркушевого офсетного друку.

Об'єктом досліджень є технологічний процес офсетного аркушевого друку.

Предметом досліджень є технологічні явища, які супроводжують інтенсифікацію закріплення друкарських фарб при використанні систем „фарба – сикатив".

Методи дослідження. Для досягнення поставлених у роботі цілей застосовані сучасні пристрої і прилади, у тому числі сконструйований і виготовлений з участю здобувача пристрій для визначення часу закріплення фарб; використані новітні друкарські фарби й цільові прискорюючі добавки фірми „Huber Grupрe" та інших фірм; застосовані статистико-математичні методи обробки експериментальних даних з використанням комп'ютерних програм Mathcad 2000, Statistika, а також методика комп'ютеризованої оптимізації системи „фарба – сикатив" на основі рівняння Лагранжа.

Наукова новизна одержаних результатів при вирішенні наукової задачі – удосконалення технології офсетного аркушевого друку – полягає в наступному:

встановлено закономірності впливу систем „фарба – сикатив" на інтенсифікацію закріплення та друкарсько-технічні властивості офсетних друкарських фарб і споживчі характеристики відбитків;

розроблено і використано алгоритм пошуку оптимальної системи „фарба – сикатив".

Практичне значення. Розроблено й апробовано рекомендації щодо інтенсифікації офсетного аркушевого друку шляхом використання оптимальних систем „фарба – сикатив". Ці рекомендації передані фірмі „Huber Grupрe", опубліковані в спеціальних журналах для поліграфістів в Польщі та Україні.

Розроблений і виготовлений з участю автора пристрій для визначення часу закріплення фарби на відбитках переданий філіалам фірми „Huber Gruрpe", а також кафедрі технології друкованих видань і паковань Української академії друкарства.

Матеріали досліджень використані при підготовці науково-виробничого видання „Етикетка: як виготовити?" (на укр. мові) та навчального посібника „Оздоблення друкованої продукції: технологія, устаткування, матеріали" для студентів поліграфічних навчальних закладів (лист МОН України №1418.2–1610 від 8.10.03), а також у навчальному процесі Інституту поліграфії Варшавської політехніки й Української академії друкарства.

Практичні рекомендації щодо інтенсифікації офсетного друку, показників якості друкарських фарб, а також методів і апаратури для їх досліджень підготовлені з участю дисертанта для науково-прикладного бюлетеня фірми „Huber Grupe" „Echo", перекладені на українську мову й опубліковані в журналі „Палітра друку" (2000, №1, с. 40 – 45; №2, с. 49 – 56; №4, с. 40 – 45; №6, с. 50 – 53. 2001, №1, с. 56 – 58; №2, с. 48 – 52; №3, с. 53 – 56; №5, с. 58 – 59; №6, с. 50 – 53. 2002, №1, с. 48 – 51; №2, с. 46 – 50; №3, с. 42 – 45; №4, с. 38 – 42; №6, с. 54 – 56. 2003, №1, с. 44 – 47; №3, с. 55 – 57; №4, с. 56 – 61; №5, с. 56 –