LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення технології розкладки нитки для формування пакувань

определения линейной плотности".

Розрахунки проводилися з використанням ІВМ – сумісного персонального комп'ютера в середовищі "Miсrosoft Exel", "Miсrosoft Word".

Наукова новизна отриманих результатів.

 • одержала подальший розвиток теорія високошвидкісного перемотування пряжі, яка заключається в удосконаленні технології безінерційної розкладки нитки по гармонійному закону при формуванні пакувань;

 • вперше запропанована мотальна установка для здійснення високошвидкісного перемотування нитки з можливістю регулювання відстані між площиною обертання ниткорозкладача і віссю пакування, яке формується з застосуванням розкладки нитки по любому гармонійному закону;

 • визначено основні параметри пакувань, отриманих із застосуванням способу безінерційної розкладки нитки;

 • розроблено математичну модель, що установлює взаємозв'язок між натягом нитки й основними параметрами процесу високошвидкісного перемотування;

 • одержано технологічний режим формування біконусного пакування із застосуванням принципу безінерційної розкладки нитки.

Практичне значення отриманих результатів.Принципово новий підхід до технології процесу перемотування пряжі дозволив зняти існуючу межу швидкісного режиму перемотування. Були отримані пакування заданої форми і структури з пряжі різного складу і якості при швидкості процесу перемотування, яка перевищує виробничі показники в 1,5...3 рази.

Результати проведених досліджень апробовані на ВАТ ХБК. Отримані на експериментальній установці пакування біконусної форми були перероблені при формуванні тканини як уток на верстатах СТБ-250 і АТПР-120.

Матеріали дисертації можуть бути застосовані в різних галузях текстильної промисловості для формування пакувань хрестового намотування як з натуральних, так і синтетичних і штучних ниток, а також для формування пакувань із пряжі з дизайнерськими ефектами з високою швидкістю руху нитки. Передбачуваний економічний ефект за рахунок підвищення швидкісного режиму складає 12411 гривень (у розрахунку на переробку 1000 кг пряжі).

Особистий внесок здобувача. В дисертаційній роботі особистий внесок автора складається з теоретичного вивчення існуючого рівня розвитку технології перемотування; проведенні лабораторних дослідів на експериментальній установці і розробці режимів одержання мотальних пакувань різної форми; проведенні досліджень форми пакувань і структури намотування нитки; розробці математичної моделі натягу нитки і проведенні експериментальних досліджень, що підтвердили її адекватність; обробці експериментальних даних методами математичної статистики з використанням пакета прикладних програм Excel; формулюванні висновків і рекомендацій з подальшого удосконалення запропонованої технології високошвидкісного перемотування пряжі.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи були заслухані й обговорені

 • на наукових конференціях:

1) "Проблеми легкої і текстильної промисловості на порозі нового століття", ХДТУ, м. Херсон, 1999 р.

2) "Новітні технології в легкій промисловості та сервісі", Технологічний університет Поділля, м. Хмельницький, 1999 р.

3) "Проблеми легкої і текстильної промисловості на порозі нового століття", ХДТУ, м. Херсон, 2000 р.

 • на розширеному засіданні кафедр "Ткацтво і дизайн" і "Прядіння натуральних і хімічних волокон", ХДТУ, м. Херсон, 2001 р.

 • на розширеному засіданні кафедри "Механічної технології волокнистих матеріалів", ХДТУ, м. Херсон, 2001 р.

 • на розширеному науковому семінарі кафедри "Технологія трикотажного виробництва" КДУТД, м. Київ, 2001 р.

 • на науковому семінарі УкрНДІТП, м. Київ, 2001 р.

 • на науковому семінарі кафедри "Машини та апарати легкої промисловості" технологічного університету Поділля, м. Хмельницький, 2001 р.

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи викладені в 6 публікаціях, у тому числі статей - 3, патентів – 1, тез доповідей на конференціях - 2.

Структура й обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з вступу, п'яти розділів основної частини, загальних висновків і рекомендацій, списку літературних джерел і додатків. Дисертація викладена на 143 сторінках машинописного тексту, містить 20 таблиць, 41 рисунок, включає перелік літератури з 111 джерел.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


У вступі обґрунтована актуальність теми дисертаційної роботи, сформульовані мета і задачі дослідження, наукова новизна та практичне значення роботи.

У першому розділі проведено аналіз результатів наукових досліджень з проблем процесу перемотування пряжі і формування пакувань, що дозволив установити основні напрямки вдосконалювання техніки і технології процесу перемотування. При цьому встановлено, що традиційний спосіб формування пакувань має ряд істотних недоліків і досяг межі в плані свого конструктивного удосконалення. Тому інтенсифікація процесу перемотування можлива тільки при розробці мотальних механізмів нових принципів дії, що виключають недоліки традиційних мотальних механізмів.

Виходячи з цього, сформульована мета роботи і визначені напрямки досліджень.

У другому розділі визначені об'єкти і методи досліджень. У першому підрозділі викладена методологія підходу до поставленої проблеми. Виявлено об'єкт досліджень - процес перемотування пряжі, і предмет досліджень - формування пакувань хрестового намотування. В другому підрозділі сформульовано задачі і визначено методики їхнього рішення.

Експериментальні дослідження проводилися за допомогою тензометричних вимірювань з застосуванням математичних методів планування й аналізу даних експерименту, для обробки яких використовувалися методи математичної статистики.

У наступних підрозділах приведені методики визначення структурних показників отриманих пакувань – розподіл щільності намотування по радіусу бобіни і по довжині її утворюючої.

Фізико-механічні показники пряжі визначалися відповідно до ДЕСТу 6611.2-73 і технічних умов підприємства (ВАТ Херсонського БК) на випуск пряжі.

В третьому розділіприведений опис технології одержання мотальних пакувань при підвищених швидкостях перемотування з використанням способу безінерційної розкладки нитки.

Устаткування, на якому реалізується процес перемотування за традиційною технологією, має ряд істотних недоліків, основними з яких є:

 • інерційність при розкладці нитки, обумовлена замкнутою гвинтовою канавкою ниткорозкладача;

 • стираючий вплив на нитку ребер канавки мотального барабанчика при різкій зміні напрямку розкладки нитки на торцевих ділянках бобіни;

 • стираючий вплив на нитку, обумовлений фрикційною передачею руху від мотального барабанчика до бобіни.

Ці недоліки обмежують підвищення швидкості руху нитки і приводять до погіршення якості пряжі, що перемотується. У зв'язку з цим у даній роботі була поставлена задача: розробити новий мотальний механізм для високошвидкісного перемотування пряжі, що виключає зазначені недоліки. Поставлена задача була вирішена за рахунок заміни мотального барабанчика безінерційним ниткорозкладачем.

Експериментальна установка механізму для