LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення технології розкладки нитки для формування пакувань

правого торця пакування, тому що в різних точках поверхні намотування напрямок векторів відносної та пересувної швидкостей різний.

Також встановлено, що зі збільшенням співвідношення кутових швидкостей обертання ниткорозкладача і поверхні намотування щільність у середньому по пакуванню збільшується на 15%. Це пояснюється збільшенням натягу нитки в балоні розкладки за рахунок збільшення швидкості "підхоплення" нитки пакуванням, що обертається.

Таким чином, завдяки принципово новому підходу до технології процесу перемотування пряжі, вдалося на підвищених швидкістях перемотування одержати пакування заданої форми і структури. Реалізація запропонованої технології перемотування дозволить підвищити продуктивність устаткування і праці, що дасть можливість текстильним підприємствам України більш раціонально й ефективно використовувати створений у народному господарстві виробничий потенціал і сировинні ресурси. Очікуваний економічний ефект складає 12411 грн. при переробці 1000 кг пряжі.


Висновки


1. У розвитку теорії і практики процесу перемотування розроблена технологія безінерційної розкладки нитки на пакування при високих швидкістях її руху. З метою підвищення ефективності процесу перемотування запропановано пристрій для високошвидкісної розкладки нитки на пакування без обмеження радіуса намотування пакування, яке формується, пріоритет якого захищений Патентом України № 24537 А. Використання способу безінерційної розкладки нитки і індивідуального осьового приводу до поверхні намотування, дозволило сформувати пакування при швидкості перемотування нитки 40 м/с, що в 1,5...3 рази вище в порівнянні з існуючими виробничими режимами. При цьому обривність бавовняної пряжі різної якості і лінійної щільності в 2...3 рази нижче в порівнянні з нормованими показниками.

2. Отримана теоретична математична модель натягу нитки при високошвидкісному перемотуванні з використанням способу безінерційної розкладки, яка визначає вплив основних конструктивно-заправних параметрів експериментальної установки мотального механізму і кінематичних параметрів процесу перемотування на натяг нитки. Її аналіз дозволяє прогнозувати величину і нерівномірність натягу нитки при перемотуванні пряжі на підвищених швидкостях і визначити шляхи зниження середнього рівня натягу нитки.

3. Встановлено, що за рахунок збільшення відстані від вісі обертання пакування до площини обертання ниткорозкладача від 0,075 до 0,232 м, нерівномірність натягу нитки при перемотуванні зменшується з 34 % до 16 %.

4. Експериментальне дослідження натягу нитки підтвердило вірогідність теоретичної моделі. Коефіцієнт кореляції між експериментальною і теоретичною залежностями натягу склав 0,87.

5. З метою визначення і наступного прогнозування впливу конструктивно-заправних і кінематичних параметрів експериментальної мотальної установки на ф о р м у одержуваних пакувань:

  • досліджено вплив співвідношення швидкостей обертання пакування і ниткорозкладача на форму пакувань;

  • визначено закони зміни діаметрів і висоти розкладки пряжі на пакування в процесі формування;

  • встановлено вплив висоти підйому ниткорозкладача на висоту розкладки пряжі на пакуванні;

на с т р у к т у р у одержуваних пакувань:

  • визначено характер зміни об'ємної щільності намотування по радіусу і уздовж утворюючої пакування і встановлені причини її нерівномірності.

6. Розроблено технологічний режим одержання біконусного пакування, у якому по мірі формування пакування, при співвідношенні кутових швидкостей обертання ниткорозкладача і пакування wr:wе=1:3, відстань від площини обертання ниткорозкладача до вісі формованого пакування змінювалася в два етапи: , де t0 = 0, t1 = 250 с, t2 = 800 с.

7. Передбачуваний економічний ефект від застосування запропонованої технології складає 12411,03 гривень у розрахунку на переробку 1000 кг пряжі.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


1. Рязанова Е.Ю., Якубицкая И.А., Зубков М.П. О возможностях формирования паковок при безынерционном способе раскладки нити // Вестник Херсонского государственного технического университета. - 1997. - № 2. - С. 216-217.

2. Якубицкая И.А., Рязанова Е.Ю., Домбровский А.Г. Исследование структуры тела наматывания при высокоскоростном способе формирования паковок // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. - 1999. - №2 - С.130-133.

3. Якубицька І.А., Рязанова О.Ю., Домбровський А.Г. Отримання і дослідження заданої форми поверхні намотування при розкладі нитки безінерційним способом // Вісник Технологічного університету Поділля. - 1999. - № 4 - С.29-31.

4. Чугін В.В., Якубицька І.А., Домбровський А.Г., Рязанова О.Ю. Патент №24537А Україна, МКИ В65Н 54 / 28. Пристрій для розкладу нитки. Заявл.27.06.97; Опубл. 30.10.98, Бюл..№5.-3 с. іл.

5. Якубицкая И.А., Рязанова Е.Ю., Домбровский А.Г. Влияние кинематических условий наматывания на структуру паковки при высокоскоростном способе ее формирования // Сб. трудов Всеукраинской научно-технической конференции "Проблемы легкой и текстильной промышленности на пороге нового века". - Херсон. - 1999. - С.68-69.

6. Якубицкая И.А., Рязанова Е.Ю., Домбровский А.Г. Теоретическое исследование натяжения нити при перематывании с использованием безынерционного способа раскладки // Сб. трудов Всеукраинской научно-технической конференции "Проблемы легкой и текстильной промышленности на пороге нового века". - Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. - Херсон. - 2000. - С.168-169.
Рязанова О.Ю. Удосконалення технології розкладки нитки для формування пакувань. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.19.03 - технологія текстильних матеріалів. - Херсонський державний технічний університет, Херсон, 2001.

Дисертація присвячена розробці технології безінерційної розкладки нитки для формування пакувань. Встановлено, що застосування безінерційного ниткорозкладача і індивідуального осьового приводу формованому пакуванню, поряд з раціональною конструктивно-заправною лінією мотальної установки, дозволяє підвищити швидкість перемотування в 1,5...3 рази в порівнянні з виробничими показниками. При цьому можливе одержання мотальних пакувань різної форми з попередньо заданими структурними параметрами. Встановлено кількісний взаємозв'язок між основними параметрами процесу перемотування. Визначено вплив швидкості перемотування і кута обігу ниткою вічка ниткорозкладача на натяг нитки. Розроблено технологічний режим формування біконусного пакування. При перемотуванні запропонованим способом обривність пряжі не збільшується, фізико-механічні показники пряжі не погіршуються.

Ключові слова: перемотування, безінерційний ниткорозкладач, пакування, натяг, форма, структура, об'ємна щільність.
Рязанова Е.Ю. Совершенствование технологии раскладки нити для формирования паковок. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.19.03 - технология текстильных материалов. - Херсонский государственный технический университет, Херсон, 2001.

Диссертация посвящена