LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення технології розкроювання та перфорування деталей верху взуття

20


Хмельницький національний університет

ПРИБЕГА ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ

УДК 685.34.024
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗКРОЮВАННЯ ТА ПЕРФОРУВАННЯ ДЕТАЛЕЙ ВЕРХУ ВЗУТТЯ
Спеціальність 05.19.06 – технологія взуттєвих та шкіряних виробів

Автореферат


дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук
Хмельницький – 2006

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Хмельницькому національному університеті Міністерства освіти і науки України.Науковий керівник:

кандидат технічних наук, доцент

Кармаліта Анатолій Костянтинович,

Хмельницький національний університет,

доцент кафедри машин та апаратів

Офіційні опоненти:

– Заслужений працівник народної освіти України, доктор технічних наук, професор Нестеров Владислав Петрович, Українська технологічна академія, президент Української технологічної академії

– кандидат технічних наук, доцент

Домбровський Анатолій Броніславович,

Хмельницький національний університет,

доцент кафедри технології та конструювання виробів із шкіри

Провідна установа:

Київський національний університет технологій та дизайну Міністерства освіти і науки України, м. Київ


Захист відбудеться " 12 " жовтня 2006 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 70.052.03 у Хмельницькому національному університеті за адресою: 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Хмельницького національного університету за адресою: 29016, м Хмельницький, вул. Інститутська 110Автореферат розісланий "09" вересня 2006 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

Домбровська О.М

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність роботи. На сучасному етапі важливий вплив на формування економічної ситуації в Україні має енергетичний фактор. В зв`язку з цим енергозбереження у всіх сферах діяльності суспільства – є одним із пріоритетних напрямків економічного розвитку України. Завдання економії енергоресурсів загострюється, оскільки стає необхідним зростання масштабів виробництва і підвищення якості продукції на основі використання сучасної техніки і технологій.

При виконанні таких технологічних операцій, як вирубування та перфорування деталей верху взуття, невірний вибір геометричних параметрів різака та матеріалу вирубної плити зокрема призводить до зменшення стійкості різака, що в свою чергу викликає додаткові витрати енергії, та роботу обладнання в режимі перевантаження. З іншого боку, така невідповідність призводить як до неякісного виконання даних технологічних операцій, так і до інтенсивного зношення поверхні вирубної плити, що відповідно призводить до додаткових витрат матеріалів та енергії, пов'язаних з переробкою, відновленням та виготовленням нових плит, а також до зниження продуктивності праці. Крім того, неякісна поверхня різання після вирубування призводить до погіршення товарного виду взуття, що вимагає проведення додаткових технологічних операцій.

Покращення якості виконання технологічних операцій вирубування та перфорування деталей верху взуття з одночасним зменшенням енергетичних витрат за рахунок використання нових типів приводів обладнання, а також шляхом підбору оптимальних технологічних режимів є актуальною проблемою і представляє інтерес для галузі легкої промисловості.

Зв`язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація відповідає напрямку наукових досліджень Хмельницького національного університету (Тема № 4Б – 2003. Напрямок "Наукові основи проектування високоефективних приводів легкої промисловості". Номер державної реєстрації: 0103U001204).

Мета і завдання дослідження. Метою досліджень є удосконалення технології розкроювання та перфорування деталей верху взуття з натуральних шкір з одночасним зменшенням енерговитрат.

Для досягнення поставленої мети були визначені і вирішені завдання, які дозволили:

– виявити можливість та умови вирубування без розриву матеріалу;

– розробити математичну модель процесу різання натуральних шкір з урахуванням зусилля пружного опору матеріалу на вістрі леза різака, в'язкопружних властивостей натуральної шкіри, геометричних параметрів та величини зношення вістря леза різака, а також матеріалу вирубної плити;

– підвищити якість деталей верху взуття, не збільшуючи при цьому енергетичні витрати;

– визначити зусилля пружного опору матеріалу на вістрі леза різака;

– розробити програмований метод визначення напружень стискання матеріалу різаком з метою розв'язку математичної моделі;

– розробити метод проектування магнітно-імпульсного пресового обладнання для виконання технологічних операцій легкої промисловості з урахуванням результатів досліджень.

Об'єктом дослідження є технологічний процес розкроювання та перфорування деталей верху взуття з натуральних шкір.

Предметом дослідження є технологія вирубування при розкроюванні та перфоруванні деталей верху взуття з натуральних шкір.

Методи дослідження. Завдання, що поставлені в даній роботі, вирішувалися на основі сучасних математичних методів з використанням класичних положень теорії механіки, фізики, електротехніки, а також шляхом комп'ютерного моделювання.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:

– розроблено математичний опис визначення технологічного зусилля занурення різака в матеріал з урахуванням кута загострення різака, матеріалу вирубної плити та фізико-механічних властивостей натуральної шкіри;

– виконано моделювання процесу обтікання матеріалом клину на основі методу маркерів та комірок;

– отримані графічні залежності питомого значення максимального напруження стискання матеріалу від глибини занурення різака, які забезпечують розрахунок технологічного зусилля вирубування та перфорування деталей верху взуття;

– вперше запропоновано механізм дослідження умов виникнення випереджаючої тріщини на основі перерозподілу напружень в теоретичних точках занурення різака в матеріал, а також виявлено можливість та умови вирубування без розриву на малих та великих швидкостях;

– розроблено інженерний метод розрахунку технологічного зусилля вирубування та перфорування деталей верху взуття, що враховує швидкість руху інструменту, його геометричні параметри та ступінь зношення леза, фізико-механічні властивості матеріалу заготовки та вирубної плити.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що:

– розроблено обчислювальний алгоритм, на основі якого створено розрахункову програму моделювання процесу занурення різака в матеріал;

– встановлена доцільність застосування магнітно-імпульсної установки для виконання технологічних