LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення технології розкроювання та перфорування деталей верху взуття

операцій вирубування та перфорування з метою підвищення їх якості;

– адаптовано конструкцію магнітно-імпульсного пресового обладнання ударної дії для виконання технологічних операцій вирубування та перфорування, технічна новизна якого підтверджена патентом України;

– удосконалено метод проектування енергозберігаючого обладнання, працездатність якого перевірена в наукових лабораторіях Хмельницького національного університету (м. Хмельницький).

Отримані результати дослідження процесу занурення різака в матеріал та його взаємодії з вирубною плитою можуть бути використані при проектуванні пресового обладнання з іншими приводами.

Результати дисертаційної роботи використовуються в навчальному процесі Хмельницького національного університету при підготовці спеціалістів по спеціальності 7.090222 "Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування" в курсах "Механічна технологія та обладнання підприємств" та "Хімічна технологія та обладнання підприємств".

Особистий внесок здобувача полягає в постановці та вирішенні основних теоретичних та експериментальних завдань досліджень. Автору належать розробка інженерного методу розрахунку технологічного зусилля операції вирубування та перфорування деталей верху взуття; доведення можливості та визначення умов вирубування деталей взуття без розриву матеріалу; основні ідеї в розробці методики досліджень, наукових основ та методів проектування пресового обладнання з індукторними системами, а також узагальнення та аналіз результатів. У працях, виконаних із співавторами, особистий внесок здобувача полягає в обговорюванні поставлених задач, вирішенні теоретичних та виконанні експериментальних досліджень, обробці результатів експерименту, науковому обґрунтуванні отриманих результатів, формуванні висновків та написанні статей.

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати дисертації доповідались, обговорювались і отримали позитивну оцінку на:

– І українсько-польській науковій конференції "Сучасні технології виробництва в розвитку економічної інтеграції та підприємництва" (м. Сатанів, 2003 р.);

– ІІІ українсько-польській науковій конференції "Механіка та інформатика" (м. Хмельницький, 2005 р.);

– всеукраїнських науково-технічних конференціях молодих вчених та студентів (КНУТД, м. Київ, 2002 – 2005 р.р.);

– науково-практичних конференціях професорсько-викладацького складу ХНУ (м. Хмельницький, 2002 – 2006 р.р.);

– засіданнях кафедри машин та апаратів легкої промисловості ХНУ

(м. Хмельницький, 2003 – 2006 р.р.).

Дисертація доповідалася повністю і одержала позитивну оцінку на:

– розширеному засіданні міжкафедрального семінару на базі кафедри машин та апаратів легкої промисловості ХНУ (м. Хмельницький, 2006 р.);

– розширеному засіданні міжкафедрального семінару на базі кафедри технології та конструювання виробів зі шкіри ХНУ (м. Хмельницький, 2006 р.).

Публікації. Результати дисертації були висвітлені у 10 публікаціях, серед яких: сім у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України, та отримано три деклараційні патенти України на винахід.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, чотирьох розділів, загальних висновків, списку літературних джерел та додатків. Дисертація подана на 155 сторінках, в тому числі містить 67 ілюстрацій та 7 таблиць, 120 найменувань використаних літературних джерел. Додатки подано на 25 сторінках.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


У вступі обґрунтована актуальність теми, подано короткий аналіз стану проблеми, її наукова новизна і практична цінність, сформульовані мета і завдання досліджень, вибір об'єктів, предметів та методів досліджень.

У першому розділі на основі досліджень умов взаємодії елементів системи „різак-матеріал-плита", проведено аналіз факторів, що впливають на технологічне зусилля операцій вирубування та перфорування деталей взуття, а також виявлено негативний вплив експлуатації зношених різаків на роботу пресового обладнання в цілому.

На сьогоднішній день операції вирубування та перфорування деталей верху взуття виконують на електрогідравлічному пресовому обладнанні, швидкість руху ударника яких менше 0,5 м/с. При розкроюванні натуральних шкір на даному типі обладнання, в момент занурення різака на певну глибину, виникає випереджаюча тріщина, яка робить зріз більш шорстким, тобто рваним, що негативно впливає на якість деталей та взуття в цілому.

Встановлено, що збільшення швидкості вирубування призводить, з одного боку, до зростання технологічного зусилля, а з іншого, до покращення чистоти торцевої поверхні деталі.

Слід відмітити, що робіт, пов'язаних із дослідженням інших видів приводів обладнання для виконання швидкісного розкроювання у вітчизняній та зарубіжній літературі мало і вони не дають вичерпної та точної інформації, щодо впливу швидкості на технологічне зусилля.

Проведений аналіз літературних джерел показав, що на сьогоднішній день технологічні операції вирубування та перфорування деталей верху взуття із натуральних шкір в достатній мірі досліджувались багатьма вченими, а саме в роботах: І.І. Капустіна, Ю.П. Зибіна, Г.П. Базюка, Г.А. Піскорського, В.Е. Марголіна, В.А. Іванова та ін. Однак в даних роботах не приділяється належної уваги вивченню питань впливу матеріалу вирубної плити та величини зношення різака на технологічне зусилля вирубування та перфорування деталей взуття. Проте в своїх дослідженнях автори відмічають значний вплив вказаних факторів на силову взаємодію елементів системи „ударник-різак-матеріал-плита". З чого випливає, що реальне зусилля вирубування значно відрізняється від теоретичного згідно існуючих методів розрахунку. Це призводить до значних втрат енергії як в результаті недовантаження, так і перевантаження пресового обладнання. Тому знаходження реального зусилля вирубування, що забезпечить можливість не допустити роботу обладнання в режимі перевантаження, а також розробка рекомендацій, щодо застосування нових енергозберігаючих типів приводів для вирубних пресів є актуальним завданням.

В зв'язку з цим було визначено подальший напрямок роботи: розробка математичної моделі процесу різання натуральних шкір з урахуванням їх в'язкопружних властивостей, геометричних параметрів та величини зношення вістря леза різака, а також матеріалу вирубної плити; визначення параметрів, які входять в математичну модель: – напруження стискання, – зусилля пружного опору матеріалу, – коефіцієнт тертя відповідно між матеріалом і різаком, та різаком і вирубною плитою; дослідження впливу матеріалу вирубної плити на технологічне зусилля вирубування та перфорування деталей верху взуття та якість виконання даних операцій; дослідження впливу геометричних параметрів та величини зношення вістря леза різака на величину зусилля в процесі занурення різака в матеріал; проведення експериментальних досліджень процесу занурення різака в матеріал з метою підтвердження адекватності математичної моделі реальним умовам; виявлення шляхів зменшення енерговитрат при виконанні технологічних операцій вирубування та перфорування деталей верху взуття з натуральних шкір на пресовому обладнанні різних типів; розробка методів проектування магнітно-імпульсного пресового обладнання для виконання технологічних операцій легкої промисловості з урахуванням результатів досліджень.

У другому розділі приведено математичну модель